personal4

3foldflame circle

De wederkomst van Christus in jou!

Onze innerlijke zoektocht naar de Heilige Graal heeft ons op een punt gebracht waar wij inzien dat het georganiseerde Christendom de werkelijke missie en boodschap van Jezus Christus nooit heeft begrepen en daardoor hebben de christelijke kerken een vals beeld gegeven van hun inspirator Jezus. In een monumentale dictatie van de grote inmiddels ten Hemel gevaren Meester, hierarch van het Vissentijdperk, leert u de echte Jezus kennen, zoals ik hem ken en liefheb  met heel mijn hart.

Het vorige artikel in deze serie vindt u hier

De oorzaak van deze onwaarachtige visie op Jezus en wat hij ons kwam leren is het bewustzijn van de slang (paradijsverhaal), het comglomeraat van krachten dat  samenvattend de antichrist wordt genoemd, die de mens innerlijk in de vorm van het ego ( het niet zelf) en uiterlijk door disinformatie, manipulatie en onderdrukking beinvloedt. De antichrist heeft zich altijd in alle belangrijke maatschappelijke machtcentra gevestigd. Zijn paladijnen trekken ook in onze tijd aan de touwtjes,  in kerk en staat, de media, in de internationale politiek en in de financiële wereld.

Er bestaat inderdaad een eeuwenoude samenzwering van het kwaad, die de mens onwetend wil laten over de Waarheid. De Waarheid van God wel te verstaan. Daarom werd ook iedereen geleerd dat God een onbereikbaar wezen is buiten ons zelf, waar we toch nooit bij konden.

Ik ben op een Onmogelijke Missie van God


Een dictatie van Jezus Christus, 3 januari, 2004.

Ik ben jullie Jezus.
Ik ben jullie oudere broer en velen van jullie hebben mij in lang vervlogen tijden gekend. Jullie hebben mij echt als een gelijke gekend en niet als het idool zoals velen vandaag de dag mij zijn gaan zien. In de wereld van vandaag heeft juist de godsdienst die beweert mij op Aarde te vertegenwoordigen, een afgod van mij gemaakt en mij op een voetstuk geplaatst, vanwaar velen van hen die de mijnen zijn, mij als onbereikbaar zien.

Ik kom op dit uur met een heel bijzondere missie: je zou het een onmogelijke missie kunnen noemen. Weten jullie mijn geliefden, dat als je de geschiedenis van het menselijke ras gedurende de laatste vele duizenden jaar overziet, je constateren zult dat de mensen verstrikt zijn geraakt in een bewustzijnsstaat die geheel door onwetendheid gedomineerd wordt. Deze onwetendheid maakt het hun onmogelijk de waarheid te kennen van wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze hier op Aarde zijn.

Als een typerend voorbeeld, als vertegenwoordiging van deze bewustzijnsstaat, kijk eens naar de situatie waarin ik tijdens mijn proces voor Pontius Pilatus stond. Ik verklaarde dat ik gekomen was om van de waarheid te getuigen. Mijn geliefden, herinneren jullie zijn reactie? Hij zei: ‘ Wat is waarheid?' Ik kan jullie verzekeren dat hij dit niet spottend zei. Pontius Pilates was geen onontwikkelde man, hij was geen slecht mens, en wilde mij echt niet veroordelen, omdat hij geloofde dat ik totaal niet schuldig was aan de aanklachten die de religieuze autoriteiten mij ten laste legde.

Dus toen hij zijn opmerking maakte, deed hij dat met de kwelling van een ziel die weet dat er meer over het leven te begrijpen valt, maar ‘dat meer' eenvoudig niet grijpen kon. Een ziel die gekweld wordt, de kwelling van het weten dat er iets meer is, dat zij niet bereiken kan, maar toch weet dat ‘dat iets' bestaat.

Hoe kunnen we de mensen helpen de waarheid te zien

Weten jullie mijn geliefden, zoals ik vele malen heb uitgelegd, is er een hiërarchie van geestelijke wezens en wij noemen onszelf bij vele namen, maar de naam die ik in dit verband gebruik is de Opgevaren Schare. Wij zijn de geestelijke leraren van de mensheid.

Sommigen onder ons hebben al heel lange tijd met de Aarde samengewerkt. Velen van ons zijn daadwerkelijk op Aarde geïncarneerd en wij zijn in dezelfde bewustzijnsstaat verstrikt geraakt, waarin jullie vandaag de dag verstrikt zijn. We begonnen geleidelijk de wolken in onze geest open te breken, de sluier te doorbreken en een glimp van de waarheid te zien. Nadat wij die waarheid belichaamden en ons eigen maakten en toestonden het zuurdeeg te worden dat ons hele bewustzijn deed rijzen, bekwaamden we ons ten slotte voor het proces van de hemelvaart, waardoor wij blijvend konden opvaren naar ons huis van licht hier in de geestelijke wereld. Vanaf die tijd hebben velen van ons gewerkt als de geestelijke leraren die het bewustzijn willen verheffen van die broeders en zusters die nog steeds op planeet Aarde vastzitten, gebonden aan het wiel van wedergeboorte.

Zie je mijn geliefden, al eeuwenlang hebben de geestelijke leraren van de mensheid verschillende manieren besproken hoe de mensen te helpen het geleidelijke proces te beginnen dat hen naar een hogere bewustzijnsstaat leidt, een bewustzijn waarin zij de waarheid kunnen begrijpen. Wij als Opgevaren Schare werken samen als een team, maar dat betekent niet dat wij allemaal gelijk zijn of dat wij het volledig eens zijn over de wijze waarop wij de mensen het beste kunnen helpen.

In de afgelopen eeuwen zijn er door ons vele discussies gevoerd hoe wij mogelijkerwijs de mensen konden helpen met het begrijpen en aanvaarden van de Levende Waarheid van God. Ik moet jullie eerlijk zeggen dat er een grote groep wezens hier in de Hemel zijn die geloven dat het onmogelijk is de meeste mensen de Levende Waarheid van God te laten begrijpen en te laten inzien. Dit is inderdaad een onderwerp van veel discussie geweest. Ik hoor toevallig tot een groep die de hoop in ons hart levend houden, dat het op de een of andere wijze mogelijk is een manier te vinden de mensen de waarheid te laten begrijpen, de Levende Waarheid over zichzelf en over God. 

Waarom is het zo moeilijk voor mensen om waarheid te zien?

Ik kom vandaag in een poging zo'n manier te verschaffen voor mensen om de waarheid te begrijpen. Ik kom in een poging de onmogelijke missie uit te voeren om mensen helpen datgene te zien waarvan velen voelen dat het moet bestaan, maar wat zij eenvoudig niet kunnen omvatten en kunnen vasthouden. En daarom roepen hun zielen uit, zoals de ziel van Pontius Pilatus de eeuwige vraag uitriep,

“Wat is waarheid?'

Voordat ik ook maar enige kans heb mijn "onmogelijke missie" geslaagd te laten aflopen, moet ik de weg bereiden door jullie te vertellen waarom het voor mensen zo moeilijk is om waarheid te begrijpen. Zien jullie mijn geliefden, heel lang geleden, toen er in feite nog geen tijd bestond, zoals tijd op planeet Aarde gekend wordt, besloot God het materiële universum te scheppen waarin jullie leven.

Wanneer God een nieuw universum schept, doet hij dat uit zijn eigen Wezen en bewustzijn. Maar hij schept het niet in de volheid van wie hij is. De reden hiervoor is dat God niet is, hoe mensen zich voorstellen hoe of wie hij is. Heel veel mensen hebben een idolaat beeld geschapen van hoe of wie God is. Zij denken dat God almachtig is, dat God volmaakt is. En zij denken dat als iets volmaakt is, het dan ook volledig moet zijn, en daardoor nooit kan veranderen, nooit kan groeien, nooit kan ontwikkelen. Dit is een misvatting en het komt voort uit het bewustzijn waarin de mensen zijn afgedaald.

Ik zal binnenkort iets zeggen over dit bewustzijn, maar laat mij voorlopig slechts zeggen dat dit bewustzijn de mensen een vertekend beeld geeft van het wezen en de werkelijkheid van God. De waarheid over God is dat God inderdaad volmaakt is, maar niet volgens een menselijke standaard. God is daarom niet passief, God is niet stilstaand. God is niet iets dat vastgezet kan worden en de reden daarvoor is dat God de eeuwige schepper is.

Zoals ik in het boek "De Christus is in je geboren"  (te verkrijgen via deze website!) heb uitgelegd, is God een tweevoudig wezen. Eén aspect van God is de staat van het zuivere Zijn. Deze staat van Zijn is inderdaad geheel zonder verandering, omdat het volledig zonder vorm is. Het andere aspect van God is wat ik de Schepper genoemd heb. Het wezen van de schepper is om dat te scheppen wat vorm heeft. Daarom verandert het aspect van God als schepper onophoudelijk. God is geen oude man met een witte baard die ergens in de Hemel op een witte troon zit. God is als een rivier die altijd stroomt. God is een proces. God is een proces van groei en zelftranscendentie.

Hoe groeit God, hoe overstijgt hij zichzelf? Hij groeit door werelden en universa uit zichzelf te scheppen, uit zijn eigen wezen en bewustzijn. Dus God schept door zijn eigen bewustzijn en Wezen binnen een bepaalde vorm in te kapselen. Een vorm die beperkingen heeft en die bestaat in een beperkte staat, zoals de tijd en de ruimte die je in deze wereld kent.

Weten jullie mijn geliefden, het wezen van de schepping is dat het een altijd in beweging blijvend proces is. Dus daarom schiep God nooit iets dat stilstaat en niet veranderd. Het is de bedoeling van God dat alles wat hij schept, zich ontwikkelt, groeit en zichzelf overstijgt. En wat is het doel van deze groei en zelftranscendentie? Het is dat zijn schepping zal groeien in het besef waar het vandaan komt, namelijk dat het een uitdrukking, een manifestatie, een individualisatie van God zelf is. En na dat besef kan de schepping zich dan bewust worden dat het de mogelijkheid heeft weer één met de schepper te worden. Niet één in de zin van dat het verdwijnt, maar één in de zin van dat het de schepper wordt, het wordt de nieuwe schepper die het nooit eindigende proces van schepping kan voortzetten.

Dus wanneer God een wereld schept die vorm heeft, is die wereld geschapen uit zijn bewustzijn, maar heeft nog niet het volledige besef waar het vandaan gekomen is en waar ze naar toe te gaan. Hoe kan een wereld haar beperkte staat overstijgen, haar staat van onwetendheid over haar eigen werkelijkheid, en tot het inzicht komen dat zij waarlijk een deel van God is en nooit van God was afgescheiden? Om de schepping in kennis te helpen groeien zend God bewuste wezens in zijn wereld. Deze bewuste wezens zijn gemaakt naar zijn beeld en als zijn gelijkenis, wat betekent dat zij de mogelijkheid van bewustzijn hebben zich bewust te worden van hun eigen identiteit als individualisaties van God. Daardoor kunnen zij als medescheppers van God werken.

Hierdoor is er een hiërarchie van wezens ontstaan dat zich uitstrekt van God de schepper tot een aantal geestelijke wezens, tot een complete hiërarchie van geestelijke wezens en ten slotte tot de wezens die vrijwillig aanboden af te dalen in het materiële universum om dat universum helpen zelfbewust te worden en haar eigen identiteit, oorsprong en mogelijkheden helpen te herkennen. Deze wezens zijn jullie, mijn geliefden. Jullie zijn de goddelijke stoottroepen die vrijwillig aanboden in deze materiële wereld af te dalen om het hele universum helpen op te heffen en zelfbewust te worden.

Het mechanisme van het proces van het afdalen in dit universum maakt het onvermijdelijk dat je iets van je bewustzijn zult verliezen van wie je bent en waar je vandaan kwam. Je kunt echter nooit je mogelijkheid verliezen om dat bewustzijn opnieuw te verkrijgen, omdat het bewustzijn van God zelf in je wezen verankerd is.


De mensen denken dat ze uit zichzelf kunnen handelen

Ik zal nu wat vooruitlopen op het verhaal en gaan praten over het bewustzijn waarin de meeste mensen zich vinden. Het bewustzijn dat je nu ervaart is niet het bewustzijn dat God voor je bedoeld heeft. Je bent in deze bewustzijnsstaat afgedaald door een lang en geleidelijk proces. Ik heb het mechanisme hiervan ergens anders beschreven. Ik zal er hier niet op ingaan omdat het zal afleiden van mijn bedoeling.

Het wezen van het bewustzijn waarin je nu verstrikt bent is het gevoel dat je volledig uit jezelf kunt handelen. Je gelooft in werkelijkheid, dat je een zelf omvattend wezen bent die de kracht heeft om in deze wereld te functioneren en dat niets buiten de materiële wereld nodig heeft om in je leefwereld te leven en te handelen. Je gelooft dat alles wat je nodig hebt om te overleven, materiële voeding in de vorm van voedsel is. En de energie die je gebruikt om je dagelijkse activiteiten uit te voeren, komt zogenaamd van het voedsel dat je eet, het licht dat je absorbeert door je huid en andere materiële middelen.

Wat er met de mensen gebeurt is, is dat zij totaal van hun bron zijn afgesneden en die bron is natuurlijk God zelf. Sommige mensen zijn begonnen zichzelf totaal met hun fysieke lichaam te identificeren en met het materiële universum. Daarom geloven ze letterlijk dat de materiële wereld een zelfomvattend domein is en dat ze niets buiten dit universum nodig hebben om te bestaan. Veel van deze mensen geloven werkelijk en zijn er echt van overtuigd dat er geen God is, omdat ze geloven dat er geen behoefte aan hem is.

Het is duidelijk dat er veel mensen op deze planeet zijn die op de een of andere manier wel in God geloven. Het is interessant om te zien dat veel van deze mensen werkelijk geloven dat zij de waarheid over God kennen. Zij zijn ervan overtuigd dat hun godsdienst hen de werkelijke waarheid over God verteld heeft en over hun verhouding tot God.


De mensen zitten vast in mentale kaders

O mijn geliefden, hoe stroomt mijn hart over met liefde voor die mensen die zo vastzitten in deze beide geloofssystemen en wereldopvattingen. Hoe zou ik willen dat ik op de een of andere wijze in hun mentale kaders zou kunnen reiken, om gaatjes in die kaders te boren, die ze rondom hun geest hebben opgebouwd, en een straal van de zuivere waarheid van God er doorheen laten schijnen naar hun bewuste gedachten toe. Ik wou dat ik de mensen kon helpen zien dat er o zoveel meer aan waarheid is dat in hun mentale kaders past.

Weten jullie mijn geliefden, het zijn juist deze mentale kaders die het voor ons, die jullie geestelijke leraren zijn, het zo moeilijk maken jullie met een straal van Gods waarheid te bereiken. Laat mij daarom nu proberen jullie uit te leggen waarom de mentale kaders, die jullie rondom jullie gedachten hebben geplaatst, het jullie zo moeilijk maken en in bepaalde gevallen bijna onmogelijk maken, Gods waarheid te begrijpen.

Het wezenlijke van dit probleem is, wat ik uitlegde toen ik zei dat mensen vast geloven dat ze uit zichzelf kunnen handelen. O ja, ik ben me ervan bewust dat vele religieuze mensen geloven dat ze handelen uit Gods genade of dat alles onderhevig is aan de wil van God, maar deze overtuigingen zijn voor het merendeel intellectueel en veel mensen kennen echt de werkelijkheid van de situatie niet.

De reden daarvoor is dat zij allemaal geloven dat God ergens boven in de Hemel is en niet hier op Aarde, en zeker niet in henzelf. Dus jullie zien mijn geliefden, dat zelfs de meeste religieuze mensen zich een beeld van God hebben geschapen als zijnde buiten en afgescheiden van henzelf. Veel godsdienstige mensen kijken naar atheïsten en materialisten en geloven dat zij zelf God veel meer welgevallig zijn dan de mensen die Gods bestaan ontkennen. Maar jullie begrijpen mijn geliefden dat de meeste godsdienstige mensen Gods bestaan ook ontkennen, omdat zij Gods bestaan in zichzelf ontkennen en in alles dat hen omringt.

Zoals ik eerder uitlegde, schiep God alles uit zijn eigen substantie, zijn eigen Wezen, zijn eigen bewustzijn. Dus alles wat je om je heen ziet is eenvoudig God die een masker draagt en alles wat je binnenin je ziet is ook God die een masker draagt. En jullie zelf zijn God die een masker draagt. En dit is het wat de meeste religieuze mensen verzuimen te zien en daarom ontkennen ook zij God. Het is geen fundamenteel andere soort van ontkenning dan die door de atheïsten wordt gepropageerd: het verschilt alleen maar in graad. De atheïsten zeggen eenvoudig dat God er niet is en de meeste religieuze mensen zeggen dat God hier niet is.

Beide opvattingen zijn een ontkenning van God omdat God overal is en God alles is. Dus wat er hier gebeurt, is dat mensen in hun geest een onjuist beeld van de werkelijkheid hebben geschapen. Zowel de atheïsten als ook de religieuze mensen hebben het beeld geschapen dat zij zelf en de wereld waarin zij leven, God niet zijn.

Dit is in werkelijkheid een overtreding van het allereerste gebod dat men geen andere goden voor mij zal hebben. Als God overal is en God in alles is en als je God dan niet in alles ziet, dan aanbid je een valse god. Als je God boven in de Hemel ziet en zijn aanwezigheid in je ontkent, aanbid je een afgod en je danst om het gouden kalf.

Wat je in je geest gedaan hebt is dat je een beeld geschapen hebt en je zegt, ‘Dit is God, dit is de werkelijkheid, dit is waarheid'. En dan projecteer je dat beeld op de werkelijkheid en begin je een mentaal kader om je gedachten te bouwen. En omdat een ziel doorgaat met het incarneren op planeet Aarde, versterkt het dat mentale kader, totdat die dicht geworden is en niets van het licht van God of de waarheid van God naar binnen laat, die onophoudelijk vanuit de geestelijke wereld op aarde schijnt. 

Mijn hart is zwaar belast om jullie

De bewoners van de Aarde zijn inderdaad als de mensen die vastgeketend waren in de grot van Plato. Zij konden niet zien wat er zich buiten de grot afspeelde maar konden alleen de schaduwen op de wanden van de grot zien. En zo staat de grot symbool voor de mentale kaders die mensen om hun geest gebouwd hebben en de schaduwen op de wanden van de grot zijn de vluchtige beelden, de projecties, enkel de schaduwen van de werkelijkheid die door de onjuiste opvattingen, die de geest van de mensen omgeven, wisten door te dringen.

Sommige mensen hebben hun grot helemaal afgesloten en er zijn zelfs geen schaduwen op de wanden van de grot maar er zijn alleen de illusies die door de eigen gedachten van de mensen gecreëerd zijn. En ik kan jullie vertellen dat sommigen, die hun geest het meest afgesloten hebben, elke zondag in hun christelijke kerken zitten en met zekerheid denken dat zij mijn leringen opvolgen, mijn werken doen en dat ze zeker gered zullen worden.

O mijn geliefden, wat is het een zware last voor mijn hart dat zo veel mensen, zo veel christenen, mij inderdaad gebruikt hebben om een mentaal kader rond hun geest te bouwen, dat zegt dat zij onmogelijk de werken kunnen doen die ik gedaan heb, het Christusbewustzijn verwerven en op te varen naar de Hemel. En de reden daarvoor is dat ze denken dat zij geen zonen en dochters van God zijn, omdat ik, Jezus Christus, de enige Zoon van God was.

O wat is dit een misvatting. En als ik jullie, gedurende één seconde, de last kon laten voelen die dit op mijn hart legt, dan denk ik dat ik jullie daardoor misschien wel uit jullie mentale kaders kan stoten; dat daardoor de schellen van jullie ogen vallen, zoals dit mijn geliefde Paulus is overkomen, toen hij uiteindelijk ophield met tegen de prikkels achteruit te slaan. En dus wat is de werkelijke betekenis van de uitspraak die ik over Paulus deed, ‘Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan?'.

Welnu, mijn geliefden, jullie zullen je herinneren dat Paulus een zeer godsdienstig persoon was. Hij kende de letter van de wet, onderwezen door de Joden en ik kan jullie verzekeren dat hij ervan overtuigd was dat hij die wet zijn hele leven al opgevolgd had en dat hij zeker gered zou worden, omdat hij alles goed gedaan had in overeenstemming met de uiterlijke wet. Weten jullie, Paulus was het volmaakte voorbeeld van een mens die zo'n vast mentaal kader om hem heen gebouwd had, dat hij gewoonweg het feit niet kon zien, dat waarheid niet in zo'n kader kan passen en daarom dat waarheid meer is dan het kader.

Dat is de reden waarom Paulus de Levende Christus niet kon herkennen. Weten jullie mijn geliefden, wat niet in de bijbel staat vermeld is dat Paulus mij inderdaad voor mijn kruisiging ontmoette. Hij ontmoette mij niet persoonlijk, maar hij was aanwezig bij een van de toespraken die ik hield op de oevers van het Meer van Galilea. Hij was inderdaad aanwezig onder de massa die gevoed werd door de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. En toch vanwege zijn mentaal kader, kon hij de Levende Christus niet herkennen toen hij mij lijfelijk zag. Hij kon het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en vissen niet herkennen en dat kwam omdat sommige dingen die ik op die dag zei, niet in zijn mentale kader pasten, zoals God in de Joodse religie wordt voorgesteld.

Volgens de Joden is God een boos en veroordelend wezen daarboven in de Hemel en ik liet God als een liefhebbend vaderfiguur zien. Welnu, mijn geliefden, Paulus kon niets buiten de orthodoxe kijk op God accepteren en daarom wees hij mij van de hand als een bedrieglijke leraar die bedrog gebruikte in plaats van het werkelijk verrichten van het wonder van debroden en de vissen. 

Het belang van vrije wil

Dus Paulus stapte op. En ik moet jullie vertellen dat ik bereid was om Paulus te laten gaan omdat hij echt de mogelijkheid gehad had de Christus te bevestigen en hij zijn vrije wil gebruikt had om die Christus te ontkennen. Na mijn opstanding echter besefte ik dat Paulus inderdaad naar deze planeet gezonden was voor een missie de nieuwe godsdienst van het christendom helpen voort te brengen. Ik besefte ook, omdat Paulus nu begonnen was met het vervolgen van mijn volgelingen, dat hij niet alleen die missie in gevaar bracht, maar dat hij werkelijk zo'n zwaar karma aan het maken was dat hij zijn ziel in gevaar bracht. Daarom nam ik mijn toevlucht tot de ingrijpende maatregel om in een krachtig visioen aan hem te verschijnen, wat zijn mentale kader compleet vernietigde en die hem het licht en de waarheid liet zien dat niet door dat mentale kader heen kon schijnen.

Welnu, mijn geliefden, hier is een subtiel maar belangrijk onderscheid. Alles in dit universum is onderworpen aan de vrije wil van de mensen. Ik ben een geestelijk leraar en ik heb een absoluut en standvastig respect voor de Wet van Vrije Wil. Vanuit een oppervlakkig standpunt bezien leek het er op alsof ik de vrije wil van Paulus schond. De werkelijkheid echter is dat de ziel van Paulus voordat het in die incarnatie kwam, zich uit vrije wil voor die missie had aangemeld. Had Paulus mij herkend bij het Meer van Galilea, dan had hij zich als een van mijn discipelen bij mij kunnen aansluiten en het zou niet nodig zijn geweest om in een visioen aan hem te verschijnen. Zou hij zijn weg zijn gegaan zonder mijn volgelingen te vervolgen, dan zou ik hem zijn gang hebben laten gaan zonder aan hem te verschijnen.

Dit zou zijn missie in gevaar hebben gebracht, maar niet zijn ziel. Omdat hij echter begon mijn aanhangers te vervolgen kon ik in overeenstemming met de Wet van Vrije Wil in een visioen aan hem verschijnen, die hem dwong te kiezen wie hij op dat moment wilde dienen. Zie je, mijn geliefde Paulus kon gemakkelijk dat visioen ontkend hebben en het als het werk van de duivel afdoen. Paulus ontkende het visioen echter niet en daardoor veranderde hij van houding en begon het pad naar boven te lopen dat hem niet alleen leidde tot het worden van één van mijn discipelen, maar uiteindelijk een opgevaren wezen te worden zoals ikzelf ben.

Wat ik jullie graag wil laten begrijpen over de situatie van Paulus is dat het de keuze van zijn ziel was om in dat leven met de speciale opdracht te komen om te helpen met het verspreiden van de leringen van Christus. Dit maakte het voor mij mogelijk om in een visioen aan hem te verschijnen, wat hem uit zijn mentale kader stootte. Dat was echter alleen in een heel bijzondere situatie mogelijk waarin ik aan het begin van een nieuw tijdperk kwam en waar mijn missie afhing van een klein aantal zielen, die zich als vrijwilliger melden om deel te nemen aan het dragen van de fakkel  om het christendom te verspreiden. Zoals jullie zeker kunnen zien, als Paulus niet wakker was geschud, zou het christendom misschien nooit verbreid zijn en een belangrijke kracht in het religieuze leven van deze planeet zijn geworden. Hieruit blijkt hoe belangrijk een ziel kan zijn op bepaalde cruciale momenten in de geschiedenis.

De situatie van nu is een beetje anders. Vandaag de dag zitten we ook op een cruciaal punt in de geschiedenis. Wij zijn inderdaad op de drempel van het oude tijdperk van Vissen en het nieuwe tijdperk van Aquarius. De mensheid doorloopt een overgang van twee niveaus van bewustzijn en het is zeker in alle opzichten even ingrijpend en even belangrijk als de overgang die tweeduizend jaar geleden plaatsvond. Wat we vandaag de dag hebben is een situatie waar miljoenen zielen zich vrijwillig hebben aangemeld om in incarnatie te komen en te assisteren in de overgang van het oude naar het nieuwe tijdperk. Dit zijn de zielen die tijdens het afgelopen tweeduizend jaar er in geslaagd zijn mijn innerlijke leringen te belichamen, tussen de regels van de orthodox-christelijke geschriften en leerstellingen hebben doorgelezen en de innerlijke betekenis en het pad tot Christusschap hebben ontdekt, dat verborgen lag achter de uiterlijke leer.

Dus jullie zien mijn geliefden, dat we nu de mogelijkheid hebben de tweede komst van Christus te ervaren. Maar daar waar de eerste komst van Christus het komen van de Levende Christus slechts in één persoon was, is de tweede komst van Christus bedoeld het komen van de Levende Christus, het Christusbewustzijn, in miljoenen mensen te worden. En daarom is de realisering van deze missie niet zo afhankelijk van een paar individuen, zoals dat tweeduizend jaar geleden het geval was. Als gevolg hiervan heb ik niet de machtiging gekregen om aan ieder van de miljoenen mensen te verschijnen die de mogelijkheid hebben een hoge mate van Christusbewustzijn te manifesteren en hun door een visioen tot besef te brengen, dat even krachtig was als het visioen dat ik Paulus gaf. Dit wordt overeenkomstig de Wet van Vrije Wil gewoon niet toegestaan.

Zien jullie, nu is het nodig dat mensen hun missie, hun identiteit, hun Christuszijn en hun Christuspotentieel door een innerlijke ervaring ontdekken, door een innerlijk weten en niet door een krachtig uiterlijk visioen of het een of ander stoffelijk bewijs, zoals het opwekken van doden, het lopen op water of het veranderen van water in wijn.

Dit is echt een tijdperk waarin ik diegenen nodig heb die niet zien en toch geloven in hun innerlijke mogelijkheid de Levende Christus in fysieke belichaming op Aarde te worden. Dus jullie zien, mijn geliefden, vandaag de dag heb ik niet de keuze om aan een ieder van jullie te verschijnen en jullie het een of ander onweerlegbaar bewijs van de waarheid van de leer te geven.

Jullie moeten de waarheid vinden door het binnenin jezelf te vinden. Jullie moeten het vinden omdat je ontdekt dat je die waarheid al hebt, een stukje waarheid, verankerd in je hart. En dus hoe kun je die waarheid ontdekken, die Christuswaarheid, die al in jullie is?

De Levende Waarheid van God

Dit is de reden waarom ik nu met jullie praat. Het feit ligt er gewoon dat er nu bepaalde mensen in fysieke belichaming zijn die zo ver op het spirituele pad gevorderd zijn, dat zij een stuwkracht verkregen hebben die het hun mogelijk maakt de waarheid in henzelf te ontdekken en te herkennen, zonder prikkels of herinneringen van buitenaf. Voor de meeste mensen echter is er een uiterlijke herinnering nodig om hen weer tot leven te brengen en de waarheid in henzelf te herinneren en te ontdekken en deze herinnering komt slechts in één vorm en dat is het Levende Woord, dat door de Heilige Geest overgebracht wordt.

Zie je mijn geliefden, wat er gebeurd is met de meeste mensen op Aarde is, dat zij mentale kaders ontworpen hebben, dat voorkómt dat zij de waarheid van God zien en het accepteren. Er is echter een stukje waarheid in hun wezen, dat het hun onmogelijk maakt binnenin hun mentale kaders geheel tevreden en gerustgesteld te zijn. Pontius Pilates stond voor de Levende Christus en kon mij niet als zodanig herkennen. Toch zag hij echter in dat er iets meer was dan de werkelijkheid die hij met zijn uiterlijke geest kon vatten, en daarom riep hij inderdaad vertwijfeld uit, ‘Wat is waarheid'?

Vandaag de dag zijn de meeste mensen in dezelfde situatie van het weten dat er meer is, maar niet in staat zijn het met hun bewuste geest te begrijpen. En dit is inderdaad de reden die mensen ideeën en opvattingen doen geloven die in rechtstreekse oppositie staan tegenover individueel Christusschap en de werkelijkheid dat zij werkelijk de zonen en dochters van God zijn die bedoeld zijn deel uit te maken van de tweede komst van Christus.

Veel van deze mensen zijn inderdaad de mensen die zichzelf goede christenen noemen en in werkelijkheid zijn ze goede christenen want ze zijn de mijnen. Ze hebben zich vrijwillig aangemeld om in dit leven te komen juist vanwege hun liefde voor mij en uit een verlangen om mijn missie vervuld te zien op de enige manier waarop het vervuld kan worden, namelijk doordat duizenden en miljoenen mensen in mijn voetstappen treden en een hoge mate van Christuszijn manifesteren.

Dit is precies de reden waarom deze mensen aangetrokken zijn door de christelijke godsdienst en waarom velen van hen deze godsdienst nauwgezet gevolgd hebben, in de uiterlijke vorm zoals ze die hebben leren kennen. Maar wat helaas met veel van deze mensen gebeurd is, is dat zij verstrikt zijn geraakt in de uiterlijke godsdienst en in zijn uiterlijke leerstellingen, rituelen en gebruiken.

En vanuit hun liefde voor mij hebben zij deze misleide loyaliteit aan de uiterlijke godsdienst en de uiterlijke kerk opgebouwd en dit is precies wat je in mijn geliefde Paulus zag. Hij had ook een misleide loyaliteit aan de uiterlijke godsdienst, de Joodse godsdienst. En daarom weigerde hij te erkennen dat ik gekomen was om die godsdienst te vernieuwen en het naar het volgende niveau van een hoger begrip van de werkelijkheid van God te brengen. En dit is het wat Paulus tegen de prikkels achteruit deed slaan, omdat zijn uiterlijke geest inging tegen het innerlijke verlangen en de wensen van zijn ziel, juist dat verlangen dat hem vrijwillig deed afdalen naar deze planeet om mijn missie te ondersteunen. 

Ik roep de mijnen op te ontwaken

Ik vertel jullie nu in het volle vuur van mijn hart dat velen van hen die tegenwoordig in de christelijke godsdienst zijn ook een diepgaande innerlijke ziele-liefde voor mij hebben. En velen van hen wilden uit eigen beweging vandaag de dag incarneren om deel uit te maken van de vervulling van mijn missie van de Tweede Komst van Christus. In hun geest echter, hebben zij het orthodoxe christelijke dogma geaccepteerd, dat er maar één Zoon van God was, en daarom kunnen zij niet de Christus worden die ik was. En dit is in werkelijkheid de reden waarom deze mensen tegen de prikkels achteruit slaan en waarom ze in werkelijkheid mij vervolgen en de ware leringen van de innerlijke Christus en het Christuspotentieel van elke zoon en dochter van God vervolgen, evenals Paulus mijn aanhangers vervolgde.

Zien jullie niet wat er aan de hand is? Zien jullie niet wat er hier gebeurt, n.l. dat het eenvoudig een heropvoering is van wat er zich tweeduizend jaar geleden heeft afgespeeld. Jullie bevinden je in exact dezelfde situatie waarin Paulus zich bevond, toen hij op weg ging vóór zijn visioen. En ik kan jullie verzekeren dat als jullie de situatie nu konden bekijken, jullie zouden zien dat toen Paulus die weg afreed, hij geheel overtuigd was dat hij een rechtvaardige joodse strijder was, die vocht tegen de aanval van de goddeloze christenen, die de joodse godsdienst bedreigden. En hij was er vast van overtuigd dat hij de werken van zijn God deed en dat hij trouw was aan alles waarin hij grootgebracht was te geloven.

Echter, mijn geliefden, zoals ik tegen Paulus zei, was hij wel degelijk mij aan het vervolgen en hij sloeg achteruit tegen de prikkels van zijn eigen ziel. En daarom zeg ik nu tegen allen die nog vastzitten in de orthodoxe christelijke dogma's en het uiterlijke pad volgen dat door de christelijke religie dit afgelopen tweeduizend jaar gepromoot is, ik zeg tegen jullie, zoals ik tegen Paulus zei: ‘ Waarom vervolgen jullie mij; het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan'.

Daarom mijn geliefden, stop met het tegen de prikkels achteruit te slaan. Erken de diepste verlangens van je ziel. Erken de diepste liefde van je ziel. En erken het feit dat jullie niet de uiterlijke kerk liefhebben, de uiterlijke dogma's, de uiterlijke gebruiken. De liefde die jullie hebben is de liefde voor mij, Jezus Christus.  Het is een liefde voor het levende, geestelijke wezen dat ik ben. En het is een liefde voor de Levende Waarheid die ik ben en de Levende Waarheid die ik breng.

Mijn geliefden, als ik een wens zou hebben, dan is dat, dat jullie voor één ogenblik zouden besluiten je uiterlijke opvattingen over het christendom aan de kant te zetten en alleen maar even naar deze woorden luisteren. En als je deze woorden leest, richt je aandacht dan op je hart. Wat je zult ontdekken is, als je met een onbevooroordeelde geest in je hart kijkt terwijl je deze woorden leest, dat er iets in je hart zich roert. De reden daarvoor is dat je een deel van de Christuswaarheid in je hart verankerd hebt en terwijl je deze woorden leest, resoneert de Levende Waarheid die deze woorden dragen, met de Christuswaarheid die al in je hart is.

Mijn geliefden, als jullie die weerklank zouden herkennen en toegeven, kunnen jullie een ervaring meemaken die even krachtig en even aangrijpend zou zijn als die door Paulus werd ervaren. Gelukkig hoeven jullie niet blind te worden door die ervaring en in plaats daarvan zouden jullie innerlijk en uiterlijk gezichtsvermogen geopend worden om de Levende Waarheid te herkennen die ik ben. 

Wat is de Levende Waarheid van God?

We hebben nu het punt bereikt, waarop ik jullie de betekenis van de Levende Waarheid van God wil uitleggen. Herinneren jullie je wat ik in het begin vertelde, namelijk dat God een proces is, een eeuwigdurend proces van zelftranscendentie? Welnu, vergelijk dit met het feit dat de meeste mensen een mentaal kader rondom hun geest gebouwd hebben. Wat is het wezen van dit mentale kader? Het is dat het niet stroomt, dat het niet groeit, dat het zichzelf niet overstijgt. In plaats daarvan bevat het een aantal onveranderlijke beelden, stilstaande beelden van hoe jullie denken hoe de werkelijkheid eruit ziet. En jullie blijven onveranderd vasthouden aan die stilstaande beelden en proberen de werkelijkheid naar jullie beelden te voegen.

Velen van hen die zich christenen noemen hebben de christelijke godsdienst gebruikt om deze stilstaande beelden te versterken en op te bouwen, beelden waarvan zij denken hoe God is, hoe Jezus is en hoe de waarheid is. En op die manier hebben zij een vaststaand beeld van mij gemaakt en een vaststaand beeld van God en een vaststaand beeld van zichzelf. En die vaststaande beelden zeggen dat God boven in zijn Hemel is, dat Jezus Christus de enige zoon van God is en dat zij arme zondaren zijn die afgescheiden van God zijn en alleen door Jezus Christus gered kunnen worden.

De misvatting van deze beelden is dat God overal is en in alles is, dat Jezus Christus niet de enige zoon van God is, maar eenvoudig hun broer, en dat ik als een voorbeeld ben gekomen, niet als een uitzondering. Ik kwam om het pad van persoonlijk Christusschap te laten zien, het pad dat iedereen kan volgen. En daarom zijn jullie geen zondaren, mijn geliefden, jullie zijn niet van God afgescheiden, jullie zijn in werkelijkheid baby's in Christus met de mogelijkheid tot het volle Christusschap te groeien, dat jullie mij zagen demonstreren, en dat jullie in staat zal stellen, jullie kracht zal geven, de werken te doen die ik deed en zelfs grotere werken te doen.

Zien jullie mijn geliefden, de waarheid van Christus kan niet in de mentale kaders geplaatst worden die mensen gemaakt hebben, zelfs niet in de mentale kaders waarop de uiterlijke godsdienst van het christendom gebaseerd is. De waarheid kan niet in vastgelegde beelden geplaatst worden, omdat God een voortdurend proces van zelftranscendentie is en daarom is de waarheid van God niet vast, niet absoluut, niet onveranderlijk. De eenvoudige reden daarvoor is dat als God zichzelf overstijgt, zijn waarheid zich dan uitbreidt. Het groeit, het beweegt en de waarheid overstijgt haar vorige staat.

Zien jullie mijn geliefden, de misvatting en het gevaar van godsdienst; een godsdienst die het idee wil propageren dat het mogelijk is de waarheid van God in een vast leerstuk te vatten, in een vaste kerk en in een vast ritueel? O mijn geliefden, wat zou ik graag willen dat ik jullie zielen kon opheffen waar ik nu ben en jullie helpen neer te kijken op jezelf, op je uiterlijke vorm terwijl jullie met je dagelijkse bezigheden aan de gang zijn op planeet Aarde. Wat zou ik graag willen dat ik jullie een glimp van het verschil kon laten zien tussen het bewustzijn dat wij in de Hemel hebben en het bewustzijn waar zoveel mensen op Aarde in verstrikt zijn. Jullie zouden meteen zien dat wij, die jullie geestelijke leraren zijn, zo'n intense liefde voor jullie hebben en zo'n intens verlangen om jullie helpen vrij te worden. En toch, omdat jullie vastzitten in jullie mentale kaders, is het zo moeilijk voor ons om met jullie te communiceren en jullie onze liefde te laten begrijpen en te laten accepteren. Het is zo moeilijk om jullie de Levende Waarheid, die jullie zal vrijmaken, te laten accepteren en te laten begrijpen. 

Het ware doel van religie

Herinneren jullie je dat ik tweeduizend jaar geleden praatte over de waarheid die je vrij zou maken? Wat is de waarheid die je vrij zal maken? Welnu mijn geliefden, het is inderdaad de Levende Waarheid van God. En waarom zal die Levende Vrijheid je vrij maken? Omdat als je de Levende Waarheid van God accepteert en in je opneemt, je het mentale kader waarin je nu verstrikt bent, zult overstijgen.

Het is juist dit mentale kader dat je buiten het koninkrijk der Hemelen houdt, door je te laten denken dat je afgescheiden bent van God, dat het koninkrijk van God ergens daarboven is en dat het nooit kan zijn waar jij bent. Wel, mijn geliefden, het koninkrijk van God is een staat van bewustzijn. En ja, het is zeker makkelijker om die bewustzijnsstaat in stand te houden nadat je naar de Hemel bent opgevaren. Maar ik vertel jullie dat het mogelijk is het Christusbewustzijn te verwerven terwijl je nog op Aarde bent, en wanneer je dat doet zul je in het koninkrijk zijn, zelfs terwijl je ziel het fysieke lichaam bewoont. Je brengt in feite het koninkrijk van God op Aarde.

Herinner je wat ik direct in het begin zei, toen ik zei dat het doel van Gods schepping juist was een beperkte schepping te creëren, die uiteindelijk zijn beperking oversteeg en vanuit zichzelf bewust werd een verlengstuk van God te zijn, een individualisatie van God. Dus jullie zien, mijn geliefden, dat zelfs al moet een ziel naar de Hemel opvaren om blijvend gered te zijn, het niet de bedoeling van godsdienst is om alle mensen naar de Hemel te laten opvaren. Het werkelijke doel van godsdienst is om Gods koninkrijk naar de Aarde te brengen door een beslissend aantal mensen hun persoonlijke Christusschap te laten manifesteren en daardoor het bewustzijn van het koninkrijk van God naar beneden te trekken, zodat de hele Aarde opgeheven kan worden naar een hoger bewustzijnsniveau, waar zelfs de stenen het bewustzijn van het koninkrijk van God zullen uitdrukken.

Jullie zien nu dat wij van de Opgevaren Schare een bedoeling hebben met het geven van een godsdienst, die geheel verschilt van de bedoeling die de meeste mensen in godsdienst zien. Zoveel mensen denken dat een godsdienst hen een absolute en onfeilbare waarheid hoort te geven. En daarom denken ze dat hun specifieke religieuze leer de enige waarheid is, de enig mogelijke manier de werkelijkheid van God te beschrijven en dat daarom alle andere beschrijvingen verkeerd moeten zijn. Daarom moeten alle andere godsdiensten valse godsdiensten zijn en het is hun heilige taak andere mensen van die godsdiensten zien te redden of zelfs een heilige oorlog te voeren om die godsdiensten te vernietigen, eventueel door het doden van alle mensen die zulke godsdiensten volgen. En zo hebben we de eindeloze menselijke machtsstrijd, aangestoken en gerechtvaardigd door religie, waarbij mensen elkaar in naam van God om het leven brengen.

Mijn geliefden, het is mijn oprechte verwachting dat er vandaag de dag een beslissend aantal mensen zijn, die kunnen en willen inzien dat deze benadering van religie een misvatting is. Deze uiterlijke, dogmatische, fanatieke en extremistische benadering van religie is totaal niet meer van deze tijd. O mijn geliefden, wanneer zullen de mensen ontwaken en beseffen dat dit niet de reden is dat God religie geeft. God probeert geen godsdienstige leer voort te brengen die absolute waarheid bevat, omdat God weet dat de waarheid van God de Levende Waarheid is, die zich zelf voortdurend overstijgt. 

Het Levende Woord en het dode woord

Zien jullie het heel belangrijke verschil hier? Door de eeuwen heen zijn vele religies door de Opgevaren Schare geïnspireerd en de stichters van die godsdiensten brachten een nieuw geestelijk begrijpen aan het licht door de kracht van de Heilige Geest en door het brengen van het Levende Woord. Wat er bijna met elke godsdienst op deze planeet gebeurd is, is dat toen de oorspronkelijke stichters niet langer op deze planeet waren, de stroom van het Levende Woord door die religie tot staan gebracht werd. De reden daarvoor was dat de volgelingen van die godsdienst niet in staat waren of bereid waren zichzelf op te heffen, hun bewustzijn te verhogen, zodat zij het instrument konden worden, de open deur konden zijn, voor de stroom van het Levende Woord.

Toen de stroom van het Levende Woord ophield, namen de mensen datgene wat door het Levende Woord geschonken was, en ze maakten dit tot een uiterlijke leer. Toen die uiterlijke leer eenmaal neergeschreven en geordend was, werd dat, wat oorspronkelijk het Levende Woord was, nu in tijd en ruimte gefixeerd. En daarom duurde het niet lang, voordat het Levende Woord, met toevoeging van verklaringen en officiële dogma's, nu het dode woord is geworden.

En zeker, het dode woord kan nog steeds fragmenten van waarheid bevatten, maar toch kan het dode woord nooit de waarheid bevatten die je vrij zal maken. Alleen het Levende Woord kan je in staat stellen je mentale kaders te ontstijgen en van die kaders vrij te zijn. Alleen het Levende Woord van God heeft de kracht je op te heffen. En dus mijn geliefden, dit is de ware betekenis achter de uitspraak dat tenzij je eet en drinkt van het lichaam en het bloed van Christus, je geen leven in jezelf hebt. Het lichaam en het bloed van Christus is het Christusbewustzijn, en alleen door het Christusbewustzijn kun je de Levende Waarheid van God herkennen. Dus tenzij je deel hebt aan het Christusbewustzijn, heb je geen leven in jezelf, ongeacht hoeveel leringen je van buiten kent.

Mijn geliefden, zien jullie niet dat ik voortdurend tegenstand bood aan de Farizeeën, de schriftgeleerden, de Sadduceeën en de wetgeleerden? Dat waren de mensen die de uiterlijke wet kenden. Zij hadden de uiterlijke leringen genomen, de dode waarheid, en zij hadden deze uit het hoofd geleerd. Zij kenden elke letter van de uiterlijke wet. Maar zij waren werkelijk, zoals ik zei, gewitte graven vol van doodsbeenderen.

Zien jullie niet wat ik hier wil zeggen? Zien jullie niet het ontzagwekkende belang van het herkennen van het onderscheid tussen het dode woord, de uiterlijke leer, en het Levende Woord van God, dat alleen gebracht kan worden en alleen kan vloeien door de kracht van de Heilige Geest? Waarom denken jullie dat ik mijn apostelen uitgezonden heb om door de kracht van de Heilige Geest te spreken? Waarom denken jullie dat ik geen vastgelegde uiterlijke leer neergeschreven heb en hen vertelde hiermee op pad te gaan en er hardop uit voor te lezen? Welnu, dat deed ik juist niet omdat ik wist dat alleen de kracht van het Levende Woord de mensen vrij kan maken om hun mentale kaders te overstijgen, om te stoppen met het tegen de prikkels achteruit te slaan en te stoppen met het vervolgen van de Levende Christus in henzelf. 

De Beweging van het Levende Woord van God

Mijn geliefden, ik ben werkelijk de stem van iemand die in de wildernis roept en zegt, ‘Hoe lang noch, o Heer? Hoe lang duurt het voordat deze mensen ontwaken en gaan zien wat gedurende dit tweeduizend jaar al vlak voor hun ogen ligt en wat echter zo verdoezeld is door een dode uiterlijke leer, zodat slechts een kostbaar klein aantal christelijke mystici in staat geweest zijn tussen de regels door te lezen en de Levende Waarheid te ontdekken?'

Hoe lang o Heer voordat de mensen ontwaken en beseffen dat ik naar de Aarde kwam om elk mens een klein stukje van het Christusbewustzijn te geven? En mijn hoop was dat dat stukje het zuurdeeg zou zijn dat het hele brood van hun bewustzijn omhoog zou brengen, totdat ook zij het Christusbewustzijn manifesteerden dat ik demonstreerde en de werken deden die ik deed.

Dus daarom heb ik nu de onmogelijke missie ondernomen om proberen het grote belang en de werkelijkheid van de Levende Waarheid en het Levende Woord uit te leggen aan de mensen die vastzitten in de relativiteit van de menselijke bewustzijnsstaat. En dus vertrouw ik erop dat enkelen van hen die de inspanning willen leveren om deze woorden te lezen, inderdaad zullen stoppen met het achteruitslaan tegen de prikkels, inderdaad de schellen van hun ogen zien wegvallen en de waarde van het Levende Woord van God erkennen.

En daarom doe ik nu de volgende stap en ik vertel jullie dat ik een nieuwe beweging wil starten, een nieuwe beweging op planeet Aarde. En het is de Beweging van het levende Woord van God. Ik wil deze beweging geen kerk noemen, ik wil het geen religie noemen. Want daardoor zouden zoveel mensen het zien als weer een andere godsdienst, die een uiterlijke leer promoot. En dit is zeker niet mijn bedoeling. Dus wat ik graag zou willen zien is een beweging die gebaseerd is op de herkenning van het essentiële verschil tussen het dode, uiterlijke woord en het levende, innerlijke woord. Een beweging gebaseerd op de erkenning van de ontzagwekkende waarde van het Levende Woord van God en dat alleen het Levende Woord, de Levende Waarheid kan overbrengen, die de mensen vrij zal maken.

Daarom wil ik het begin markeren van een nieuwe beweging die toegewijd is aan het brengen van dat Levende Woord, zodat de mensen hun geestelijke groei niet langer hoeven te baseren op een dode uiterlijke leer, die in een boek geschreven is. In plaats daarvan kunnen zij persoonlijk het Levende Woord van God ervaren, aan hen gebracht door een levend persoon, die bereid geweest is door het proces van het opheffen van zijn of haar bewustzijn te gaan, totdat hij of zij de open deur wordt, waarbij het Levende Woord en de Levende Waarheid van God in deze materiële dimensie kan stromen en daadwerkelijk het bewustzijn en de herinnering kan doen herleven van die mensen die vastzitten in hun mentale kaders.

Door die verlevendiging kunnen de mensen voelen dat het uiterlijke woord, het Levende Woord zelf, resoneert met iets in hun eigen harten. En wanneer zij herkennen dat er iets in hun harten is, beseffen zij dat ze een deel van de Christus-waarheid in hun harten verankerd hebben. En door hun aandacht te vestigen op dat stukje Christus-waarheid, kunnen zij het daadwerkelijk laten omhoogkomen en het brood van bewustzijn opheffen, totdat ook zij de open deur worden voor het Levende Woord. En op die manier zou ik graag duizenden, en uiteindelijk miljoenen mensen hun bewustzijn zien opheffen en weer tot leven zien komen en hun Christuszelf toestaan hen levend te maken totdat zij de open deur worden voor het brengen van het Levende Woord.

Ik kondig vandaag het begin aan van een nieuwe beweging, de Beweging van het Levende Woord van God. En ik roep hierbij de mijnen op, hen die weten wie ze zijn, of die bereid zijn bezield te worden tot het zich herinneren van wie ze zijn. Zij die in de geestelijke wereld voor mij stonden, voordat zij in dit leven en dit fysieke lichaam kwamen waarin zij nu verblijven. Zij die voor mij stonden en een plechtige eed zworen naar planeet Aarde af te dalen en instrument te zijn voor het tot stand brengen van de tweede komst van Christus en het doen ontwaken van miljoenen zielen door de kracht van het Levende Woord en de Heilige Geest.

Ik heb jullie nodig!

Mijn geliefden, tweeduizend jaar geleden liet ik jullie zien dat er slechts één manier is om een leraar voor de mensen op Aarde te zijn. Waarom denken jullie dat ik de schriftgeleerden en de wetgeleerden berispte die uitsluitend een intellectueel begrip van de letter van de wet hadden, maar niet de geest van de wet hadden? Wat betekent het om de geest van de wet te hebben? Het betekent dat je de leer in zo'n mate belichaamd hebt dat de leer geen intellectueel idee voor je is. De leringen zijn een levende werkelijkheid; het is een Levende Waarheid. Je leeft de waarheid die je onderwijst. Dus je verkondigt het niet alleen door het dode, uiterlijke woord, je verkondigt het door het Levende Woord en het levende voorbeeld van het daadwerkelijk zijn van die waarheid en van die leer, omdat je de leer bent geworden, je bent de waarheid geworden.

Dus jullie zien mijn geliefden, dat de enige manier om het Levende woord van God te onderwijzen is, door te leren door zelf het voorbeeld te zijn. En dat is wat ik jullie tweeduizend jaar geleden inderdaad heb laten zien, namelijk een voorbeeld van wat een persoon kan zijn, wanneer hij of zij één met het Levende Woord is geworden en daarom kan zeggen, ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven!'

Dit is niet alleen maar een uiterlijk begrip, alleen maar een intellectueel denkbeeld. Nee, dit is een levende werkelijkheid. Je herkent niet alleen de waarheid, je bent de waarheid. En alles wat je bent of doet laat die waarheid daadwerkelijk aan allen zien. Door het herkennen van het Levende Woord dat jij geworden bent, komen de mensen tot leven, en zij beseffen dat zij een stukje van die waarheid in hun hart hebben. En daarom hebben zij de mogelijkheid je voorbeeld te volgen en die Levende Waarheid te worden.

Dit zou ik graag willen zien. En mijn geliefden, miljoenen zielen hebben aangeboden om hier beneden dat pad te bewandelen, om een instrument te zijn voor de Levende Waarheid en de tweede komst van Christus tot stand te brengen. Jouw ziel stond voor mij, en je zei, ‘Jezus, ik zal gaan en u helpen uw missie te vervullen en de tweede komst van Christus teweegbrengen!'

Ik kom je nu vertellen dat het tijd is, de hoogste tijd, dat je de belofte, die door je ziel is gedaan, je herinnert en dat je het mentale kader afbreekt, dat in de weg staat van je volledige acceptatie van waarom je hier bent en dat je werkelijk de mogelijkheid hebt om de Levende Christus in fysieke belichaming te zijn. Want ik vertel jullie, mijn geliefden, ‘Ik heb jullie nodig!'

Kunnen jullie zien dat het volkomen duidelijk is dat het orthodoxe christendom zo'n verafgoding rondom mij opgebouwd heeft, dat bijna niemand mijn voorbeeld durft te volgen. En dus om mensen te helpen ontwaken en helpen te beseffen dat zij het vermogen hebben het voorbeeld van Christus te volgen, is het nodig dat zij diegenen zien die dat voorbeeld durven volgen en de Levende Christus in fysieke belichaming worden. En als zij dan zien dat iemand die aan hun gelijk is en opgegroeid is in dezelfde cultuur en maatschappij, de Levende Christus kan worden, dan komen ook zij uiteindelijk hun verafgoding te boven en accepteren dat zij het vermogen hebben de Levende Christus te worden.

Mijn geliefden, dit is het wat op planeet Aarde gebeuren moet. Dit is het nu waar ik en al mijn broeders en zusters van de Opgevaren Schare op wachten. We wachten niet op één mens om wakker te worden en zijn vermogen de Christus te worden verwezenlijkt. We wachten op een beslissend aantal mensen om een opwekking op grote schaal te realiseren, waarbij miljoenen mensen hun mogelijkheid erkennen de Christus te worden en daarom de ware Christus Mis  (Christmas)  tot stand brengen, een massaal ontwaken van mensen tot de volledige manifestatie van hun Christusschap.

Deze Christus Massa ( Christ  mass) is inderdaad wat Gods koninkrijk op Aarde kan brengen. En ik zeg jullie, het is een levende werkelijkheid, een levende mogelijkheid, een Levende Waarheid. Daarom sta ik, Jezus Christus, op innerlijke niveaus voor jullie ziel en ik zeg:

“In de naam van de levende God, de IK BEN DIE IK BEN in mij, en door de autoriteit mij gegeven door de Almachtige God als Redder van de mensheid, roep ik JOU hierbij op de werkelijkheid van het Levende Woord te erkennen en de Christus-Waarheid in je hart te erkennen, die Christus-Waarheid toe te staan de onwerkelijkheid en de leugens die de bewuste geest omringen, te laten verteren. Ik roep je op om tot een bewuste acceptatie te komen van wie je bent als zoon of dochter van God en waarom je hier op planeet Aarde bent, namelijk de tweede komst van Christus tot stand te brengen en de manifestatie van Gods koninkrijk op deze planeet, zodat wij deze Aarde tot een stralende ster kunnen maken, een ster van geestelijke vrijheid, zodat wij de Aarde tot de Vrijheidsster kunnen maken. En daarom zeg ik, Houd op mij te vervolgen! Houd op met het tegen de prikkels achteruit te slaan! En WEES de Levende Christus die je bent!

Het is geschied, het is beëindigd, het is verzegeld, want de mond van de Heer heeft het gesproken,  IK BEN DIE IK BEN,  Jezus Christus".

"Amen"

Lezers worden uitgenodigd om actief mee te doen aan ons forum, waar wij in gesprek zijn over cutruur, politiek en spiritualiteit, om een weg te bewandelen om een innerlijke spirituele vreedzame revolutie te ontketenen in ons zelf en in onze maatschapij. Als u nog geen lid bent van het InMarkt Project, kunt u zich hier inschrijven:

Het volgende artikel in de serie over de Heilige Graal vindt u hier

Terug naar boven

Copyright © 2003 by Kim Michaels

 

Vandaag!

Meer!

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

28 mei 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

Search

Ander Nieuws +