personal4

new earth

De Nieuwe tijd is hier en nu, altijd..

De afgelopen 35 jaar heb ik geschreven, gesproken en naar beste weten, geïnspireerd gehandeld vanuit dit besef. Er is op allerlei manieren geëxperimenteerd om het nieuwetijdse bewustzijn en het daaruit voorvloeiende gedachtegoed praktisch in te zetten in tal van projecten.
Daarnaast heb ik me op alle mogelijke manieren mogen ontwikkelen in een boeiend werkzaam leven. Dat alles stemt tot grote dankbaarheid en een diep ontzag voor de schepping en de Schepper.

Regelmatig zie ik dat veel mensen in de wereld zo ver van zichzelf zijn geraakt, dat zij het wonder dat zich ieder moment aan ons openbaart, niet meer ervaren en dat zij dus ook geen 'godservaring' hebben.

 

Jezus, zei het al, er zijn talloze mensen die geestelijke doden zijn. Zij leiden wel een biologisch leven, maar spiritueel gezien zijn zij dood. In de mysterieschool van het Gouden Rozenkruis worden deze mensen aangeduid als 'levensvonken', in tegenstelling tot de 'geestvonken', zij die wel een 'oerherinnering' hebben aan hun spirituele afkomst.
Deze mensen lijden dus min of meer aan ‘spiritueel geheugenverlies’ ; zij zijn zich niet bewust van de spirituele zijde van het leven en zitten meestal totaal gevangen in het materialisme.

Dit komt tot uiting in de conditie van het hartcentrum. Wanneer het Licht van het hart is gedoofd, wanneer de innerlijke zon in jouw microkosmos niet langer straalt, dan sterft in je bewustzijn het besef van wie je werkelijk bent, een kind van de Allerhoogste.
Ook het lichtkanaal dat het krooncentrum aan de top van het hoofd, verbindt met het Hoger Zelf ( Christus in jou) en vervolgens met de Goddelijke Vader, het geïndividualiseerde Godbewustzijn ( 'Eng: The I AM Presence', ofwel de Ik Ben die Ik Ben Aanwezigheid, in het centrum van ons causale lichaam), functioneert slecht of beperkt.

In de religieuze gemeenschappen van de wereld zoals het christendom, het jodendom, het hindoeïsme en de islam, zie je ook veel mensen, die in meerdere of mindere mate, lijden aan gebrek aan spiritueel bewustzijn en spiritueel Licht!
Daarom zijn veel van deze gemeenschappen op sterven na dood. Vooral in de westerse wereld is dit zichtbaar geworden in de leegloop der kerken, waarvan de leden ofwel kiezen voor een a-spiritueel leven, ofwel op zoek gaan om elders hun heil te vinden.
Want als de ‘Heilige Geest’ niet meer aanwezig is in een religieuze of spirituele gemeenschap, dan is er geen spiritueel ‘Leven’ in de groep en verwordt zij tot een stinkend lijk of een dode doctrine.

Kerstfeest de (weder)geboorte van het Licht in jou

Met kerstmis vieren we de wedergeboorte en de wederkomst van het Licht! Niet alleen het fysieke licht dat in onze noordelijke contreien dankzij de constellatie in ons zonnestelsel, in deze periode vanaf 21 december gaat toenemen, maar vooral de wedergeboorte van het ‘innerlijke Licht' in onszelf.
Deze wedergeboorte van het 'Christus Licht en -bewustzijn', waar de Schriftgeleerde en hogepriester Nicodemus, een tijdgenoot van Jezus, zelfs niet van afwist, is momenteel het cruciale spirituele hoogtepunt voor de huidige mensheid. Het is het moment waarop alles in de mens verandert, omdat de mens vanaf dan weer opnieuw verbonden is met God, de Bron van alle Licht.

Als je mij vraagt, wat is de essentie van de Nieuwe Tijd van Aquarius, wat is de betekenis van het einde der tijden zoals dat in de maya-kalender tot uiting komt, dan zeg ik je dat het, het einde is van de periode waarin de meerderheid der mensen totaal gevangen was, in wat Jezus noemt, ‘het doodsbewustzijn’ of wat wij ook wel aanduiden als het egobewustzijn en het materialisme.

Daarbij moet wel gezegd worden dat wij collectief pas aan het allereerste begin staan van een nieuw en ruimer bewustzijn. Aangezien de gevolgen van dit nieuwe bewustzijn spectaculair te noemen zijn en vele mensen ook nog worstelen met aspecten van het oude egobewustzijn, is het niet verwonderlijk dat er wereldwijd een enorme crisis gaande is, die uiteindelijk zal leiden naar een grotere harmonie en eensgezindheid.
De vraag is hoelang dit nog zal duren en de geestelijke leraren der mensheid, de ten hemel gevaren meesters, verzekeren ons dat het mogelijk is dat binnen enkele decennia al enorm veel vooruitgang geboekt kan worden op alle fronten, afhankelijk van de inspanning van alle mensen over de hele wereld.
Daarom is de wedergeboorte van het Licht in jou zo belangrijk, want jij die dit leest bent medeverantwoordelijk voor de toestand in de wereld, aangezien iedereen daar deel van is en daarin medeschepper is.

Dus als je vindt dat het een zooitje in de wereld is, of dat je voelt dat het veel beter kan, doe er dan wat aan en verander en verbeter jezelf en neem je verantwoordelijkheid op deze aardse wereldse leerschool.
Zoek contact met de beste leraren die er zijn en laat je door hen inspireren, want zij weten echt wel waar Abraham de mosterd haalt.
Zij hebben namelijk de dood overwonnen door het Licht, ( het Christusbewustzijn) in zichzelf niet alleen te laten worden wedergeboren, maar het ook tot wasdom ( tot volwassenheid) te laten komen.
Wij mensen zijn allen geroepen tot dit machtige werk, opdat de aarde en de menselijke evolutie opgeheven wordt in het eeuwige Licht der Waarheid. Wij zijn de medescheppers van de komende nieuwe hemel en een nieuwe aarde en kerstmis 2012 is meer dan ooit het fundament van deze belofte.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde ( Openbaringen 21)


En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan en de zee was niet meer.
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijs, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
En Die op den troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij( of zij) zal Mij een zoon ( of dochter) zijn.

Licht & Liefde, voor allen altijd!

Roeland Solcer

Zie vervolg: Christus versus de antichrist

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

01 juni 2023

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

We hebben 135 gasten en geen leden online

zoeken

Ander Nieuws +