personal4

Een nieuw hoofdstuk in de serie over de zoektocht naar de Heilige Graal.  In dit 19e hoofdstuk nieuws over een bijzonder boek dat Heer Maitreya, ook wel de kosmische Christus genoemd, heeft gedicteerd aan Kim Michaels, de boodschapper van de Grote Witte Broederschap. Ook meer nieuws over de Partij voor de Liefde.

3foldflame circle

De Heilige Graal 19

Het vorige artikel in deze serie vindt u hier

( Dit is een herpublicatie  uit 2008 )

 

De zomer is begonnen en voordat iedereen op vakantie gaat, stuur Ik u graag de jongste InMarkt Nieuwsbrief.  In mijn pogingen om de lezer te informeren over spirituele en esoterische onderwerpen is dit ook het 19e hoofdstuk in de serie gewijd aan de graal.

Sleutels voor spirituele Vrijheid

Aan het begin van dit nieuwe artikel in de serie met als thema de Graal, introduceer ik graag een nieuw boek dat uw aandacht verdient.

De boodschapper van de Grote Witte Broederschap, Kim Michaels heeft onlangs een bijna 600 pagina's dik boek mogen dicteren van de opgevaren Meester Heer Maitreya, met de titel:

“Master keys to Spiritual Freedom” 

maytrea

Wie is Heer Maitreya?

De naam “Maitreya” komt van het Sanskriet (matri) en betekent zoveel als vriendelijkheid, voorkomendheid, maar ook liefde, vriendschap en “good will”.

Maitreya's Mysterieschool is het hoogste niveau van wat er qua mysteriescholing op aarde te vinden is.. Waarom?, dat leest u in het vervolg.

De opgevaren Meester Heer Maitrya bekleedt het ambt in de Hiërarchie van de Grote Witte Broederschap, van representant van de kosmische Christus.

   

 Er wordt wel gezegd dat wanneer wij ons Hoger Zelf of Christus Zelf zouden aanschouwen, wij oog in oog staan met een geïndividualiseerde reflectie van Maitreya's beeltenis.

Maitreya is niet zoals Benjamin Creme en sommige anderen beweren in fysieke gedaante op aarde. In het boek gaat Maitreya diep in op het ontstaan van het universum en ons zonnestelsel, de aarde en haar levensgolven.

De Hof van Eden

Heer Maitreya is ook bekend als leraar van Jezus en hij was en is de hoofdmeester van de mysterieschool die in het Bijbelboek Genesis bekend is als de Hof van Eden of het Paradijs.

Het paradijs was aanvankelijk een leeromgeving voor jonge levensgolven met zelfbewustzijn, een soort couveusekamer voor nieuw geschapen zielen.

Deze kosmische scholing bestaat er voor ontelbare planeten in het universum, maar het boek beperkt zich natuurlijk tot de ontwikkeling voor planeet aarde.

Overigens is het Paradijs, Maitrea's mysterieschool, nooit verloren gegaan, en bestaat zij in volle glorie op de hogere etherische frequentiegebieden.

De leerlingen van Maitreya ( en dat zijn wij in potentie allemaal), die in incarnatie zijn, bezoeken 's nachts tijdens de slaap in hun fijnere lichamen, de mysteriescholen van de meesters.

Maitreya openbaart in zijn boek dat de menselijke evolutie op aarde al 2,6 miljard jaar geleden is begonnen ( de aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud ) en dat is wel even wat anders dan de ongeveer 200.000 jaar die de moderne wetenschap stelt als leeftijd van de homo sapiens.

We moeten daarbij in ogenschouw nemen dat de fysieke wereld miljarden jaren geleden minder vast was als ze nu is, waardoor onze materialistische wetenschap ook geen bewijs van deze leeftijd kan vinden omdat zij alleen het fysieke gebied kan onderzoeken. Het onderzoek naar de hogere frequentiegebieden verkeert nog in de kinderschoenen.

In deze hogere frequentiegebieden bevinden zich de zogenaamde “Akasha kronieken”, wat ook wel het geheugen van de natuur wordt genoemd. Ingewijden van bepaalde graden, zoals Rudolf Steiner was, hebben tot op zekere hoogte toegang tot deze kronieken (afhankelijk van hun inwijdingsgraad ) en kunnen zo door geesteswetenschappelijk onderzoek of het 'lezen' van de kronieken informatie krijgen over alles wat er ooit gebeurd is.

Het is goed te beseffen dat een ten hemel gevaren Meester, die de dood heeft overwonnen en het Christusbewustzijn ten volle heeft gerealiseerd, vergeleken met de aardse sterveling, een vrijwel onbeperkte kennis en wijsheid heeft en toegang tot zeer veel frequentiegebieden dimensies en universa.

Monisme en dualisme

Het grootste probleem waar de moderne mens mee wordt geconfronteerd is een gebrek aan ware kennis. Ik bedoel niet alleen kennis in de zin van feiten over de wereld of het ontstaan van de wereld.

Ik bedoel vooral kennis over de aard en het functioneren van het menselijke bewustzijn en in verband met ons onderwerp, in het bijzonder kennis over de aard en het functioneren van ons denken.

Immers doordat wij met rede begiftigd zijn, zelfbewustzijn hebben en een vrije wil, zijn wij in staat om vragen te stellen om zo door het vinden van antwoorden en door ervaring, inzicht en bewustzijn te ontwikkelen van de werkelijkheid.

Naarmate wij opgroeien, ontdekken wij dat de werkelijkheid steeds complexer lijkt te worden, maar velen zullen zich misschien kunnen voorstellen of vaag herinneren dat je als baby of klein kind een heel ander bewustzijn hebt als na het moment dat je jezelf bent gaan zien als afgescheiden van de omgeving.

Een zeer jong kind leeft meestal nog in de gewaarwording, onbewust van zichzelf of een ander als zelfstandig wezen. Het kent geen grens tussen zichzelf en de wereld of zichzelf en de ander, alles is een eenheid.

Dit verandert geleidelijk en wanneer een kind het woord “ik“ gaat gebruiken markeert dit het moment dat het zich bewust afgrenst van de rest van de wereld. Voor die tijd spreekt het kind meestal over zichzelf in de vorm van de voornaam, zo in de trant van: “Jantje ook een ijsje”“ in plaats van “Mag ik ook een ijsje?'

Het Pad van Eenheid

Dit ter inleiding van de begrippen monisme en dualisme waar we bij stil moeten staan. Voor de studie raad ik u aan deze begrippen even op te zoeken in Wikipedia, voor het geval u niet helder voor de geest staat wat ze betekenen, want om de leringen van de Meesters te begrijpen, moeten we een goed onderscheid leren maken tussen “eenheidsdenken" of bewustzijn van de eenheid en dualistisch denken en dualistisch bewustzijn.

Het is namelijk zo dat het Hoger Zelf zich altijd manifesteert in termen van Eenheid en het ego zich altijd manifesteert in termen van dualiteit en afgescheidenheid.

Wanneer een mens zijn identiteit baseert op het afgescheiden lager zelf of ego, dan functioneert zijn denken altijd in termen van ik versus de ander of ik versus de buitenwereld. Vanzelfsprekend levert dat al snel een belangenconflict en competitie op.

In de relatie tot God zet het ego God buiten en los van zichzelf en ook de dualistische exoterische kerken beschrijven God altijd als iets buiten jezelf waarbij de kerkhiërarchie als een onmisbare schakel tussen God en het individu wordt geplaatst en dus een gewichtige machtsfactor wordt, die zoals de historie uitwijst op verschrikkelijke wijze misbruik maakt van haar positie.

Het “eenheidsdenken “ of beter gezegd het Pad van Eenheid dat de leerling van de Liefde bewandelt, komt voort uit het nieuw verworven inzicht dat wij allen net als Jezus en Boeddha en vele andere heiligen kinderen van God zijn en dit Eenheidsbewustzijn of Christusbewustzijn, deze bewustzijnsstaat zelf is de enige uit God geboren Zoon of Dochter.

Met andere woorden, wanneer wij het ruimere en hogere besef van eenheid gaan ervaren als kinderen van één Vader, dan ontwikkelt zich in ons een nieuw bewustzijn en een hoger Leven op basis van onze ware identiteit als kind van God en kunnen wij het ego laten voor wat het is, een illusie die we niet langer nodig hebben. De mens is zich dan bewust geworden van zijn Goddelijke of Geestelijke Identiteit.

Wij zijn niet ons lichaam, wij zijn niet ons denken, wij zijn niet onze emoties of iets dat wij in tijd en ruimte doen. Wij zijn kinderen of extenties van God, die wij met ons eenvoudige verstand kunnen zien als de Bron van alles, de Schepper van Hemel en Aarde. 

Wanneer de mens het pad van Eenheid gaat, ziet hij onmiddellijk de dwaasheid in om zijn medemens te bevechten of te doden, want door het schaden of kwetsen van een ander, kwets je ook jezelf, immers alles is één, alles is verbonden in de Eenheid waarin wij leven en bewegen.

De Vrije Wil

Het was ten tijde van Adam en Eva, in deze school in het etherische gebied, dat de jonge pas geschapen en nog niet gevallen mensenzielen, werden voorbereid om later in de lagere meer fysieke gebieden ( mentaal astraal en stoffelijk ) te gaan werken als medescheppers van God, in de zich ontwikkelende aardesfeer.

Omdat de mensenziel een zelfbewustzijn, de rede en de vrije wil gekregen heeft, moest er ook een mogelijkheid zijn om tegen Gods Wil in te gaan, vandaar dat er in de Hof van Eden een mogelijkheid was om verleid te worden dit te doen, onder invloed van andere gevallen levensgolven.

Dit is de achtergrond van het verhaal over de boom van kennis van goed en van kwaad en de slang. De essentie van de verleiding van de slang is dat de mens door het voortijdige eten van de vrucht van dualisme (goed versus kwaad), het denken in relatieve tegenstellingen (these antithese ), in een lagere bewustzijnsfrequentie of vibratie verdwaalde en dus viel in bewustzijn.

Het was de bedoeling dat de mens daarvoor behoed zou worden totdat hij voldoende zou zijn voorbereid en veilig verankert in het Christusbewustzijn, het Eenheidsbewustzijn zonder gevaar voor misleiding, in de lagere frequentiegebieden, zou kunnen werken op aarde.

De nieuw geschapen mensenzielen in het paradijs, waren nog in een jonge en kwetsbare ontwikkelingsfase vergelijkbaar met de puberteit en juist in deze fase worden zij door Lucifer, de gevallen Aarstsengel, verleid.

Het is voor het eerst dat de Broederschap zeer gedetailleerde kennis vrijgeeft over de val van de mensheid en iedereen die werkelijk wil weten wat er op aarde gaande is moet dit boek lezen waarin eindelijk een totaalbeeld wordt gegeven van de val van de verschillende hiërarchieën waardoor we een diep inzicht krijgen in de evolutie van de aarde en de mensheid.

Het boek is uniek en zeer diepzinnig en legt in detail uit wat er gaande was en wat bijvoorbeeld de rol van Lucifer of de slang was en hoe dit alles gezien kan worden in relatie tot onze roeping en bestemming van Godswege.

De leringen zijn vervat in een grootse goddelijke visie en doet recht aan alle wetenschappen en schenkt bovendien inzicht in de totale evolutie van aarde en mensheid die zoals hier boven vermeld, al veel langer gaande is dan onze huidige academische wetenschap denkt te weten.

Kortom we hebben hier te maken met een grote openbaring van Maitreya Boeddha, de avatar en bodhisatva, die ook in het Boeddhisme een grote rol speelt.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de bevrijdende leringen van een ware Meester, het boek, dat alleen nog in het Engels voorhanden is, kunt u bestellen via de online boekenwinkel van 'More to Life Publishing'

Tot zover over deze bijzondere uitgave. In het vervolg zetten we de hoofdlijnen van de beschouwingen over de graal nog eens op een rijtje. 

De bewustwording van het Zoonschap Gods

Bewustzijn, groei en bewustwording, zijn natuurlijk de centrale begrippen op de spirituele ontwikkelingsweg. Daarbij worden we innerlijk geleid naar de literaire bronnen die ons de noodzakelijke kennis verschaffen, die wij op een bepaald moment nodig hebben.

De belangrijkste inspiratiebron voor mijn werk en leven is altijd dezelfde geweest. Het betreft geopenbaarde kennis en wijsheid die begrip en inzicht geeft over de geestelijke zijde van het leven. Ik ben religieus maar geen enkele traditionele religie of kerk doet recht aan mijn innerlijk weten en verlangen naar een universele visie op God wereld en mens.

Opgroeiend in een overwegend christelijke omgeving vielen de exoterische kerken voor mij al snel door de mand. Van onderwerping aan hun valse en onvolledige doctrines, fundamentalistische disciplines en machtspolitiek kon wat mij betreft geen sprake zijn. Er was geen of weinig Waarheid en nog minder Leven in het woord der kerken. Het dode woord ja, maar waar was de Geest?

Al jong werd ik gefascineerd door het bestaan van de onzichtbare geestelijke wereld en vermoedde ik me dat Gods koninkrijk in mij was en dat geen enkele autoriteit tussen mij en God kon staan, tenzij ik dat zelf toeliet.

Ook begon ik gaandeweg te beseffen dat wij ons leven zelf vorm geven en dat alles wat ons schijnbaar toevallig overkomt op de één of andere manier door ons zelf is aangetrokken of in werking is gesteld.

Veel dingen moesten het gevolg zijn van oorzaken die door de ziel voor de geboorte en mogelijk in voorgaande belichamingen of incarnaties, in werking waren gesteld. Begrippen als karma en reïncarnatie waren de meest logische antwoorden op vragen over het hoe en waarom van onze levensomstandigheden.

Er is, zo wist ik uit innerlijke overtuiging en ervaring, er is veel meer tussen hemel en aarde en alles valt en staat bij de staat van het bewustzijn. Ik begon te begrijpen dat de meeste mensen in een zo vernauwde en verlaagde bewustzijnsstaat verkeerden, dat zij collectief een wereld hadden gecreëerd waarin het bestaan van God zelfs kan worden ontkend.

Het visioen

Toen ik een kind van ongeveer 7 jaar was, had ik al leren bidden en sprak ik mijn hart uit naar God, Jezus of Moeder Maria. In die periode ontstond in mij, als gevolg van het ervaren van de gespletenheid in de relatie van mijn ouders, het bewuste verlangen om mijn medemens te helpen bij het hervinden van de waarheid over het bestaan van God en de onvoorwaardelijke Liefde, wiens geestelijke kinderen wij zijn.

Ik zag als kind een visioen over mijzelf als kapitein arts en leraar, leiding gevend aan een zeilschip dat de opvarenden door woelige baren, voortgedreven door de wind van Gods Geest zou moeten terugbrengen naar de veilge thuishaven.

Het was een vanzelfsprekend uitvloeisel van mijn eigen innerlijke weten en wezen en ik herkende later steeds meer de waarheid van de woorden van Jezus, die zei: “Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft.”

Vandaar dat het verkrijgen van ware kennis, begrip en onderscheidingsvermogen grote prioriteit kreeg in mijn verdere leven.

De gecombineerde studie van reguliere medische wetenschap en de alternatieve geesteswetenschappelijke (esoterische ) geneeskunst, de homeopathie en de spirituele psychotherapie, bevestigden mijn intuïtieve waarnemingen en onderzoek naar het bestaan van een complexe spitrituele wereld die door de academische wereld en de natuurwetenschap werd ontkend.

Omdat ik als leerling op de middelbare school de tekortkomingen en beperkingen van de natuurwetenschap en haar universitaire bolwerken intuïtief doorzag voelde ik mij niet aangetrokken tot een universitaire studie.

Mijn studie zou een studie van het leven en de geest worden, waarbij de vrije wil en het lot het curriculum zouden bepalen.

Christus in ons

Tijdens mijn zoektocht in de geesteswetenschap herkende ik mijn eigen innerlijke weten, in de kennis en leringen van gnostieken en esoterische scholen. Daarom besteedde ik veel tijd aan de studie van de gnostieke broederschappen, de Rozenkruisers, de Theosofie, de Antroposofie, het Tibetaanse Boeddhisme en andere scholen waar nog iets van het levende Woord werkzaam is (geweest). Zoals de Arcane school, White Lodge, sjamanisme, etc.

In de gnostieke en esoterische leer staat, in contrast met de exoterische kerken, het thema van de innerlijke Christus centraal.

In het esoterische mensbeeld, zijn wij allemaal geroepen om Christus of het Christusbewustzijn te realiseren, terwijl de exoterische kerken, Jezus op een voetstuk plaatsen alsof hij de enige zoon van God is. De waarheid is dat Jezus onze oudere broer is en een voorbeeld om na te volgen, maar zeker geen idool of enig kind van God, want dat laatste zijn we allemaal zonder uitzondering.

“Al werd Christus duizend keer in Bethlehem geboren, maar niet in u zo waart gij toch verloren….”, werd voor mij een gevleugelde uitspraak om iedereen te herinneren aan de waarheid dat Gods koninkrijk en Christus in ons zijn!

Mijn verlangen naar het Levende Woord dreef mij voort naar steeds jongere openbaringen van autoriteiten die het levende Woord hadden gebracht tijdens hun aardse leven, net zoals Jezus en Boeddha. Ik begon te beseffen dat er vele meesters waren geweest die iets van Gods Waarheid hadden belichaamd in alle culturen en tijdperken.

Deze spiritueel ontwaakte lieden laten ons niet alleen hun voetsporen na waarin wij kunnen treden, maar velen blijven ons inspireren zelfs nadat zij als ten hemel gevaren meesters voorgoed afscheid hebben genomen van de stoffelijke wereld.

Zij hebben dan hun eindexamen gehaald en hebben de dood overwonnen. Spiritueel kunnen zij ons blijven helpen en vele mensen op aarde behoren tot hun leerlingenschare.

De hemelvaart is dus de glorieuze promotie van iedere mensenziel die de aardse school door meerdere levens heen doorlopen heeft en er in geslaagd is om Christus volledig in zich te verwerkelijken.

Ik begon rond mijn 20e te beseffen dat deze spirituele leraren, de opgevaren meesters, de ware leraren der mensheid zijn en wilde mij wijdden aan het bekend maken van hun bestaan als Christushiërarchie of de Grote Witte Broederschap.

De uiterlijke antichrist

De valse leer der exoterische kerken die Jezus een zodanig bijzondere status gaven alsof hij de enige zoon van God is, hebben de mensheid bijna twintig eeuwen op een dwaalspoor gezet. Dit is het gevolg van het werk van de antichrist, de gevallen representanten van het kwaad, die niet willen buigen voor God.

Dit geldt in het bijzonder voor de roomse kerk die claimt de enige werkelijke vertegenwoordiger te zijn van Christus op aarde, maar die zo bij uitstek de organisatie werd waarin de antichrist werkzaam is.

Ook werd ik door levenservaring en studie van de mysteriën meer bewust van het bestaan van een machtselite op aarde die zich op alle cruciale posities had ingenesteld om te voorkomen dat de mensheid wakker zou worden voor de bevrijdende waarheid van God en het levende Woord.

Big brother

Dankzij de inspiratie van de Meesters en het werk van veel onderzoekers is het inmiddels duidelijk dat deze “onzichtbare machtselite” in kerk en staat, in de financiële en politieke wereld, de media, de medische en wetenschappelijke wereld volkomen in haar macht heeft en dat mensen op zijn best als handlanger of onbewuste werkslaaf een beperkte vrijheid hebben om zich te ontwikkelen.

Het huidige onderwijssysteem  en main stream medialand is er vooral op gericht om je niet bewust te laten worden en niet spiritueel wakker te worden.

Vele mensen zullen dit overdreven vinden, maar dat komt door onwetendheid over de achtergronden en oorzaken van een wereldorde waarin zij zelf gevangen zitten.

Wanneer we een historisch bewustzijn van de mensheidsgeschiedenis hebben, zien we dat de status quo van de permanente oorlogsdreiging in stand wordt gehouden door het alom bekende “verdeel en heers principe “. Iedere keer zien we dat de wereld verscheurt wordt door een subtiel en soms niet zo subtiel gecreëerd vijandbeeld dat door heersende elite en haar dualistische ego denken wordt opgelegd.

De wereld wordt al eeuwen verdeeld gehouden en door het verstrekken van brood en spelen en door talloze manipulaties waar de meeste mensen geen idee van hebben, wordt de kudde in het gareel gehouden.

De machtselite van de wereld, of haar zwaartepunt nu ligt bij kerk of staat, in de financiële wereld, bij grote multinationals en of de wetenschappelijke wereld, creëert tegenstellingen en oorlogen om het dualistische “wij en zij” denken bij de mensen in stand te houden. Alles is er op gericht om de mensheid intern en collectief gespleten te maken en te houden en te zorgen dat er altijd een uiterlijke vijand of concurrent lijkt te zijn, die moet worden bestreden.

Hiervoor wordt het dualistische denken in tegenstellingen op alle fronten gepropageerd zodat niemand meer in de gaten heeft dat er een hogere vorm van denken en zien bestaat, namelijk het denken en waarnemen vanuit de Eenheid.

Het vermogen om te denken vanuit de Eenheid is bij de meeste mensen verloren gegaan omdat zij primair leven en bewustzijn vanuit het ego en niet vanuit een gerealiseerde verbinding met het Hoger Zelf, het kind van God dat wij zijn, of de innerlijke Christus. Hier is in het voorgaande al over gesproken.

In de praktijk betekent dit dat als bijvoorbeeld Christen Jood of Moslim uit hun beperkte “mindset” zouden treden en zouden beseffen dat zij in God één zijn en dat het dus buiten alle rede is om elkaar in naam van God te bevechten en zelfs te doden, dan zouden zij blijk geven van het bevrijdende Eenheidsbewustzijn.

Helaas zijn velen niet meer in staat om zich zelf te bevrijden uit de zelfgeschapen illusionaire gevangenis van onze mentale voorstellingen en ons verkeerde zelfbeeld en daarom is het nodig dat er overal mensen opstaan die anderen helpen bij de geboorte van een nieuw spiritueel bewustzijn.

De wereld wacht op de komst van de zonen en dochters van God die deze bevrijdende leer zullen leven en verkondigen.

De innerlijke antichrist

In de voorgaande artikelen van deze serie is ook stil gestaan bij de innerlijke antichrist of het ego. Deze schijn identiteit heeft de mens aangenomen en gecreëerd toen hij zijn ware identiteit verloochende, door zich na de val (het eten van de vruchten van de boom van kennis van goed en van kwaad) te verstoppen voor Gods representant ( Heer Maitreya, het hoofd van de geestelijke school die wij kennen als de Hof van Eden ).

Door het niet erkennen van de vergissing die de ziel gemaakt heeft en het zich blijvend afwenden van God en zijn representanten, verloor een deel der mensenzielen in het paradijs het contact met zijn ware zelf of Christus Zelf en vielen zij gaandeweg blijvend in het egobewustzijn, het illusoire bewustzijn dat zich afgescheiden waant van het geheel van de schepping en de Schepper.

Deze innerlijke antichrist, het ego is weliswaar uiteindelijk een illusie, maar omdat de mensheid een vrije wil heeft, kan je zeer lang (in aardse tijd gerekend) en gedurende vele incarnaties, blijven volharden in deze leugen.

Dit is wat er in grote lijn gebeurd is met de zielen die op aarde incarneren.

Zij gaan steeds door het rad van wedergeboorte totdat ze mede onder invloed van het lijden op zoek gaan naar bevrijding en tenslotte het ware pad van Eenwording vinden, het pad van de Boeddha en de Christus.

Deze grote thema's bepalen het lot der mensen en het is zo in en in triest dat de moderne mens, niet of nauwelijks meer weet heeft van deze zaken. De westerse samenleving en haar onderwijs besteden totaal geen aandacht meer aan wat de mensenziel werkelijk nodig heeft. Opnieuw herinner ik mij de woorden van Jezus:

“Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft”

De Partij voor de Liefde

Ondergetekende heeft kortgeleden het raamwerk opgericht voor een vereniging en organisatie, de Partij voor de Liefde, in de hoop dat wij door maatschappelijke en politieke middelen op den duur in staat zullen zijn om de vele implicaties van het spirituele mens en wereldbeeld, dat ik telkens weer nuanceer en onder de aandacht breng, te kunnen doorvoeren in alle geledingen van de samenleving.

Dit veronderstelt dat wij op den duur een beweging zullen worden met maatschappelijke relevantie, iets dat alleen zal gebeuren als ik voldoende medestanders vind.

Mijn oproep aan de serieus geïnteresseerde lezer is dan ook om samen op weg te gaan in dit nieuwe initiatief. Ik ben bezig voor een introductiecursus voor belangstellenden te ontwikkelen en als u wilt kunt u zich hier voor opgeven.

De vereniging die ik mij voorstel zal veel aandacht schenken aan het pad van de Eenheid en Liefde. Alleen wanneer de leden zelf dit pad bewandelen, heeft het zin om je te verbinden met de Vereniging Partij voor de Liefde, maar dat spreekt vanzelf.

Deze scholingsweg is niet sektarisch, zij is uitermate universeel en niemand hoeft te denken dat hij aan uiterlijke voorwaarden hoeft te voldoen.

Niemand van ons is volmaakt en wij zijn allen leerlingen en leren van elkaar.

De enige voorwaarde is dat je steeds weer wilt proberen jezelf als ego te overstijgen. We starten op de trede waar ieder individu staat en gaan samen op weg onder leiding van de Heilige Geest en het Christus Zelf.

Allen zijn we geroepen om door de Liefde, wie heeft de moed om de roep te beantwoorden?

Roeland Solcer

Het volgende artikel in deze serie vindt u hier 

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

28 mei 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

Search

Ander Nieuws +