personal4

Met stijgende verwondering waren we in mei 2006 getuige van een uiterst leerzame ontwikkeling in de Nederlandse samenleving en politiek. We zagen hoe een populistische en historisch beladen mantra als "regels zijn regels", tot een bewustzijnsvernauwing kan leiden, die Nederland zich nog lang heugen zal. In dit artikel gaan we in op de oplossing voor alle ( politieke) problemen op deze wereld, zoals die oplossing ons wordt aangedragen door de opgevaren Meester Jezus Christus.

3foldflame circle

De Stem der Stilte

Het vorige artikel in deze serie vindt u hier

Sommige televisieoptredens blijven je bij. In het programma Buitenhof van 21 mei 2006 begon de column van Désanne van Brederode als volgt:

" Volgens cabaretier Hans Teeuwen is van het christendom niet meer over dan een handvol bange mensjes in dorpen rond de Veluwe. Zoiets beweerde hij in een home-video die werd getoond in het programma Profiel - ditmaal over Ayaan Hirsi Ali. Veel atheïsten schilderen het christelijke geloof graag af als een restantje domheid uit langvervlogen en bovendien wereldvreemde tijden. Voor het gemak vergeten ze de tallozen die in naam van het geloof hebben gestreden voor rechtvaardigheid. 

Onlangs zag ik een documentaire over de studente Sophie Scholl, lid van de verzetsgroep Die Weisse Rose, die zich liet inspireren door Christus. Vooral zijn uitspraak: 'Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven voor zijn vrienden geeft', gaf haar de kracht zich tot de doodstraf aan toe tegen de nazi's te weren. Tijdens de verhoren loog ze, maar niet om daar zelf beter van te worden - Sophie Scholl loog om vrienden en verwanten in bescherming te nemen. Geloof kan aanzetten tot geweld, vernietiging, tot verraad van iedere medemens die niet hetzelfde gelooft als jij. Geloof kan ook de moed schenken om je tegen een corrupt systeem te keren, om het op te nemen voor mensen die niet eens durven te denken dat ze worden onderdrukt. 


Ayaan Hirsi Ali heeft om begrijpelijke redenen gebroken met haar godsdienst. Daarmee is ze in mijn ogen geen ongelovige, zoals Luther geen ketter was - ze gelooft in haar idealen, met hart en ziel. "

Later was er in deze aflevering van Buitenhof een indrukwekkend optreden van Dorien Pessers, hoogleraar rechtstheorie, die haarfijn uitlegde wat er zoal mis is met het optreden van Rita Verdonk. Wie het niet gezien heeft kan de uitzending hier nog eens bekijken.

Hoop

Maar laat ik tot mijn ondeerwerp komen. de politieke arena volg iik met grote belangstelling, omdat ik geinteresseerd ben welke stemmen er klinken in ons land. Steeds hoop ik een verlicht politicus te vinden die ik mijn stem zou kunnen geven. Zoals de meeste mensen hoop ik vurig dat wij een betere wereld kunnen scheppen en zoals ik elders betoog ben ik er van overtuigd dat wij onze wereld zelf creëren en dus kunnen we haar ook verbeteren. Ik schreef op het oude Inmarkt Forum:

De vraag is eigenlijk of wij scheppers zijn van ons leven zijn en het antwoord kan alleen maar volmondig "ja" zijn. (Niet dat wij het leven zelf hebben geschapen, maar wel de plaats en omstandigheden waarin wij ons bevinden)

Immers wij zijn geestzielen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis gezegend met een vrije wil en slechts beperkt door ons karma. Geroepen om medescheppers te zijn met God, gebruik(t)en wij onze vrije wil om te eten van de verboden vrucht.

Zelfs ons ego is door ons zelf geschapen op het moment dat wij besloten om niet langer Gods Wil te doen en daarmee creëerden we onze fundamentele illusie, een afgescheiden ik in een afgescheiden wereld.

We vielen in een wereld van een lagere trillingsfrequentie, die wij de materiële of fysieke wereld noemen. Een wereld met 2 gezichten, de sfeer van de geincarneerde zielen, de levenden en de sfeer van de doden, zij die geen fysiek lichaam hebben.

De laatste sfeer, het dodenrijk, wordt wel de geestelijke wereld genoemd, maar het zijn slechts de allerlaagste sferen van de geestelijke werelden die door de niet bevrijde zielen tijdelijk worden bewoond wanneer zij tussen twee incarnaties niet op aarde zijn.

Terugkerend naar ons onderwerp, heb ik al gesproken over het feit dat wij een scheppend vermogen hebben en een vrije wil en dat wij dus richting kunnen geven aan ons lot. Simpel gezegd, maar niettemin van betekenis, kunnen wij door ons doen en laten ( denken, reageren, spreken, handelen) ons naar God toe, of van God af bewegen.

(Onze bewustzijns-frequentie verhogen of verlagen)

Het eerste brengt ons dichter bij onze oorspronkelijke onsterfelijke vrijheid en is karma vereffenend. Het tweede verzwaart onze karmische last en brengt ons dichter bij het punt waar geen terugkeer meer mogelijk is, de 2e dood.

De tweede dood is een proces van zelfvernietiging, dat kan optreden als een ziel zich definitief en langdurig van God heeft afgekeerd en er geen enkele kans meer bestaat dat zij zich zal omkeren (bekeren).

De mens op aarde ervaart niet dat hij de schepper is van zijn eigen lot omdat hij zich de oorzaken van dat lot niet bewust is, welke liggen in vorige levens.

Bovendien ontbreekt het hem aan geestelijke kennis en vandaar dat vele mensen jammeren dat als God bestaat, zij niet begrijpen waarom hij er zo'n puinhoop van gemaakt heeft.

Als zij zouden weten dat wij zelf onze werkelijkheid scheppen en dat iedereen geheel verantwoordelijk is voor zijn eigen leven (dat het resultaat is van talloze beslissingen in dit - en vorige levens - en de fundamentele beslissing om van de verboden vrucht in het paradijs te eten), - dan zouden zij kunnen ophouden met klagen en aan het werk gaan om zo snel mogelijk het Pad van bevrijding te betreden.

Als mensen gaan ontkennen dat zij vrije medescheppers zijn met God en dat alles is voorbeschikt dan valt er niks te winnen of te ontwikkelen. Dan zijn wij slechts automaten...

De grote wereldleraren leerden echter dat de mens een grote eigen verantwoordelijkheid heeft en uit eigen levenservaring en wijsheid kan ik dit alleen maar beamen.

Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats, namelijk dat wij niet moeten vervallen in de grote vergissing en denken dat het ego de medeschepper is van God.

Doorgaans identificeren mensen zich met het ego en wanneer je mijn betoog vanuit die geestesgesteldheid leest, dan kun je wellicht gaan denken jij ( je ego waarmee je je geidentificeerd hebt ) de medeschepper van God bent. Niet dus!

Bedoeld wordt jouw ware Zelf, je Hoger Zelf, de Zoon of Dochter van God die je werkelijk bent en waarvan je je bewust moet worden... of die wellicht moet worden wedergeboren in je hart. De grote vraag is natuurlijk hoe wij werkelijk de wereld kunnen verbeteren en ook daar ben ik inmiddels geruime tijd achter, n.l. door het individueel ontwikkelen van het Christusbewustzijn, het fundamentele thema van deze serie artikelen.

Het boek "De Christus is in je geboren", dat Meester Jezus aan zijn boodschapper Kim Michaels heeft gedicteerd geeft alle antwoorden op vragen die u mogelijkerwijs over het  "Christusbewustzijn en hoe dat te verwerkelijken", kunt stellen, vandaar dat ik ieder serieuze zoeker naar de bevrijdende Waarheid van Christus, aanraad het boek te lezen. U kunt als lid van het InMarkt Project een exemplaar bestellen door in te loggen en naar de InMarkt Shop te gaan."

Spirituele kennis

Mensen zeggen mij wel eens dat ze mij arrogant vinden en als ik ze vraag wat ze bedoelen, dan blijkt het dat ze zich ergeren aan de zekerheid en stelligheid waarmee ik de spirituele leringen van de Grote Witte Broederschap, de leringen van de ten Hemel gevaren Meesters breng. Mijn innerlijke zekerheid over de geldigheid van die leringen irriteert mensen soms.

Ik begrijp dat, want ik ben net als ieder een mens en mensen die zeker van hun zaak zijn kunnen irritant overkomen, vooral als ze het duidelijk bij het verkeerde eind hebben. Maar de Waarheid die ons gebracht wordt door de Meesters is niet onderhevig aan de tand des tijds.

Gnosis

Hoe weet ik dat zo zeker? Omdat ik die Waarheid in mijn hart geschreven staat en daarom herken ik haar overal op aarde waar zij zich ook manifesteert. Deze innerlijke kennis van het hart en de ziel noemen we "gnosis", de kennis van de innerlijke waarheid, die wij eerst intuitief en later ten volle bewust worden naarmate we het Pad van Christuswording volgen.

Want als kinderen van God zijn wij de Waarheid en ik heb nimmer aan het feit getwijfeld dat ik een kind van God ben en dat onze Hemelse Vader~ Moeder ons onvoorwaardelijk lief heeft.

Jezus zegt in het voornoemde boek als samenvatting van het eerste deel, op  blz. 86

" We hebben gezien dat God niet de huidige  staat van lijden, beperking en ellende geschapen heeft die op de planeet aarde gevonden worden wordt. In plaats  daarvan hebben de mensen hun eigen situatie in het leven geroepen. We hebben gezien dat er slechts één oplossing  mogelijk is voor de problemen die op de planeet  Aarde gevonden worden. Die oplossing is het Christusbewustzijn ."

Op blz. 49 zegt Jezus:

"Het enige probleem op de planeet aarde nu is dat de meeste mensen afgedaald zijn of gevallen zijn in een bewustzijnstaat waarin zij geen direct zicht meer op de geestelijke kant van het leven hebben. In feite zijn veel mensen in een bewustzijnsstaat afgedaald waarin zij niet langer enige herinnering hebben aan hun geestelijke oorsprong en hun identiteit als geestelijke wezens."

Wij zijn allen kinderen van God

Christusbewustzijn begint in ons met de bewustwording van ons kindschap Gods... Sta hier even bij stil en vraag jezelf af..`Beschouw ik mij als een kind van God, ben ik een kind van God ?  leef een tijdje met deze belangrijke vraag en stel hem aan je innerlijkste Zelf in het hart en leer luisteren naar wat de stem der Stilte die in het hart tot  je spreekt.

Wanneer je oprecht met deze vraag leeft zal je vroeg of laat het antwoord intuitief gegeven worden. Laat je niet in de war brengen door de stem van het intellect, die kan deze vraag niet beantwoorden, laat vooral je mentale plaatjes en vooroordelen los, waarmee je eventueel bent grootgebracht en leer luisteren naar de Stem van het Hart, de Stem der Stilte.

Wanneer je je begint bewust te worden van de implicaties van het idee dat je een kind van God bent, een broer of zus van Jezus en Boeddha, Mohammed, Mozes, ja van alle mensen, dan ga je inzien dat alle godsdienstige oorlogen en conflicten uit den boze zijn en niets met Gods Wil te maken hebben.

Ook begin je inte zien dat er vele waarheden zijn, maar één Absolute Waarheid , namelijk die van God en dat die waarheid geweld aangedaan wordt wanneer mensen met een beperkt bewustzijn hun eigen waarheid gaan aanzien als de waarheid van God. En dat nu is precies wat dogmatici en fundamentalisten zowel in het kamp van de christenen als aan de kant van de moslims doen.

Vervolgens blijken veel mensen tot aan de dag van vandaag in staat om vanuit hun vernauwde bewustzijn en fundamentalisme hun persoonlijke kruistocht of jihad te willen voeren tegen de vijand, desnoods met geweld en dat alles in naam van God, zo denken ze...

Zij komen tot dergelijke standpunten omdat ze volledig gevangen zitten in het dualistische denken van het ego en vergeten zijn wie zij zijn.

Wat de wereld nu nodig heeft zijn leiders, leraren, politici, mensen op alle terreinen van de samenleving,  die op basis van hun verworven of ontwikkelend Christusbewustzijn een visie brengen die problemen in hun specifieke werkveld zullen oplossen.

Deze leiders zullen naar voren komen naarmate het collectief haar bewustzijn verhoogd, zodat er ruimte wordt geschapen voor deze vernieuwers, van wie er al velen in incarnatie zijn en zijn geweest. Mahatma Ghandi was een activist, die een lichtend voorbeeld was van een mens die het Christusbewustzijn aan het ontwikkelen was.

Vergis je niet. Het Christusbewustzijn is, zoals al vaker in deze artikelenserie is gezegd, een universele term! Je hoeft geen christen te zijn om het Hoger of Christus Zelf in je te verwerkelijken.

God blijft God, of we hem nu Brahman,  Allah, De Grote Geest of Liefde noemen. Christus bewustzijn, Krisna bewustzijn Boeddha bewustzijn of kosmisch bewustzijn het zijn allemaal aanduidingen die verwijzen naar een hoger verlicht bewustzijn, "so what is in a name?"

Omdat ik mij hier richt tot de westerse wereld gebruik ik bewust deze term. Als ik in India had geleefd, had ik mij waarschijnlijk uitgedrukt als Boeddhist of Hindoe. Was ik een moslim geweest in het midden oosten dan had ik hun taal gebezigd om dezelfde boodschap te brengen.

Steeds gaat het er om dat wij ons los maken van vooroordelen  en oordelen om onbevangen naar de dingen te kijken en niet door een zeer gekleurde bril. Natuurlijk is geen mens in staat om zijn persoonlijke kleuring helemaal niet aan de universele leringen van God te geven, immers we blijven enigszins verbonden met cultuur en tijdgeest en we blijven hier op aarde een persoonlijkheid, als we tenminste begrepen willen worden door onze tijdgenoten.

Jezus vertelt in het bovengenoemde boek, dat hij 2000 jaar geleden een enigszins persoonlijke en tijdgebonden kleuring gaf aan de universele leer die hij kwam brengen en nu brengt hij die op een wijze die aansluit aan de moderne tijd.

Hij stelt dat er momenteel tienduizend zielen in incarnatie zijn die het volledige Christusbewustzijn in dit leven kunnen verwerkelijken. Daarnaast zijn er mijoenen die dit bewustzijn deels kunnen en zullen ontwikkelen en dat nu is de hoop der wereld dat deze golf van bewustwording van de tweede komst van Christus leidt tot een versnelde transformatie van het collectieve bewustzijn op aarde.

Deze revolutie is al begonnen en u wordt uitgenodigd om er in bij te dragen door uw eigen bewustzijn te verruimen en te scholen. Welkom in de moderne mysterieschool van de Nieuwe Tijd!

"Al werd Christus duizend maal in Bethlehem geboren en niet in u, zo waart Gij toch verloren..."

Het leven zelf is onze mysteriescholing. Als broeders en zusters op aarde vormen we één broederschap, één zusterschap, één mensheid. In de historie van de mensheid zijn er vele boodschappers van God geweest en heden ten dage zijn er velen onder ons die door de Heilige Geest worden geinspireerd.

Zij kwamen in alle culturen en brachten hun boodschap in harmonie met de Tijdgeest en de cultuur waar zij in opgegroeid waren. Maar zij waren en zijn een deel van de ene mensheid die verbonden is met de aarde. Dankbaar en vol ontzag kunnen wij kijken naar hun Goddelijke voorbeeld, hun boodschap en visie voor de mens en de aarde. Zij vormen met ons die ene Broedrschap, de Grote Witte Broederschap tussen de kinderen van God op aarde en in de Hemel.

Deze broederschap heeft altijd een mysteriescholing gehad die het hart vormde van de grote culturen. Denk bijvoorbeeld aan de Egyptische en Griekse en Babylonische cultuur die onze eigen modern westerse cultuur sterk heeft beinvloed.

De grote piramide van Gizeh speelt een belangrijke rol in de mysteriescholing waar ook Jezus aan heeft deelgenomen. De mysterieschool speelt altijd een centrale rol in de cultuur en zal dat in toenemende mate gaan doen nu het Aquarius Tijdperk is aangebroken.

In feite is alles wat ik in deze artikelen naar voren breng alleen van belang voor mensen die of ze het  zich bewust zijn of niet, op zoek zijn naar innerlijke scholing, naar levende spiritualiteit en het Levende Woord!

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die hongeren naar de Waarheid en dorsten naar Gerechtigheid en voor hen schrijf ik deze woorden. Voor hen die zoekend zijn en de innerlijke Waarheid nog niet gevonden hebben en voor hen die haar wel gevonden hebben en zoeken naar geestverwanten schrijf ik deze artikelen. 

Want deTijd van het oogsten is begonnen, de tijd is rijp om een innerlijke revolutie te ontketenen in onszelf. Dit is een revolutie van het bewustzijn, die een transfiguratie ontketent en ons verandert en daardoor de mensheid opheft naar een hoger bewustzijn.

Jezus zegt:

"Als je ziet wat de impact geweest is op het leven van vele vele mijoenen mensen en de wereld, van één man die 2000 jaar geleden heeft geleefd, namelijk ikzelf, - dan kun je je voorstellen wat het betekent als er nu tienduizend mensen op aarde zouden zijn die net als ik het volledige Christusschap hebben aanvaard en gerealiseerd en dat mijoenen anderen een bepaalde graad van Christusschap zouden hebben bereikt."

Met andere woorden Jezus wijst ons op de Macht van het Christusbewustzijn als het door velen op aarde gedragen wordt en hij roept ons op om met zijn hulp en de hulp van alle Meesters in de Hemel (Gods Koninkrijk) en gesteund talloze engelenhierarchieën de spirituele strijd in onzelf aan te gaan tegen de macht van de antichrist, die de mensheid gevangen tracht te houden in de geest van verdeeldheid en de illusie van het ego.

De komende tijden zullen we geconfronteerd worden met de volledige ineenstorting van de oude wereld zoals wij die kennen. De veranderingen zullen soms zo dramatisch zijn dat nog maar weinigen het hoofd koel zullen houden en alleen wanneer er een voldoende grote groep mensen is die het Christusbewustzijn in zichzelf enigszins kan handhaven, kan het verschil uitmaken wanneer het er op aankomt of collectief karma zich wel of niet katastrofaal zal manifesteren.

Ook zijn er al mensen die bezig zijn met het ontwerpen van nieuwe structuren, gebaseerd op de Waarheid van God, en de visie van Christus, die in de nieuwe cultuur van Aquarius worden  aangebracht. De blauwdruk van die cultuur bestaat al in de geestelijke wereld en hoeft alleen nog maar gematerialiseerd te worden door mensen op aarde die het Christusbewustzijn  in zich realiseren.

Als er voldoende mensen zijn die Christus in zich verwerkelijken dan zullen er steeds meer wonderen gaan gebeuren, want wonderen zijn het gevolg van gerealiseerd Christusbewustzijn.

Wanneer wij steeds beter leren luisteren naar onze innerlijke leiding, naar de stem van het Hoger Zelf of Chistus Zelf, dan zullen wij daarin op den duur ook de stem van Jezus kunnen onderscheiden of welke andere Meester tot wiens groep wij behoren.

Via het Hoger Zelf staan wij in vrij contact met hen die geheel zijn opgegaan in het Licht en via deze weg worden wij bij dag en bij nacht steeds bewuster van het geestelijke leven dat zich in ons ontwikkelt.

De innerlijke leiding die hier de stem der Stilte wordt genoemd, is meer dan de stem van ons geweten. Hoewel het geweten van de mens inderdaad bepaald wordt door de mate van Christusbewustzijn dat zich in en mens kan openbaren, is het vooral een innerlijke morele maatstaf die met deze term wordt aangeduid.

Het Christusbewustzijn is bij uitstek een moreel bewustzijn, maar wanneer niet alleen de ziel, het hart en de wil, maar ook het hoofd ( het denken en de rede) en de gehele tempel van het lichaam en de aura gedurende langere tijd door het Licht van Christus wordt verlicht, dan zien we het nog zeldzame fenomeen van de volle manifestatie van de Zoon of Dochter van God op Aarde zoals Jezus dat demonstreerde in de laatste 3 jaar van zijn levn in Palestina, 2000 jaar geleden.

Gij zult grotere dingen doen dan ik

In zijn boek zegt Jezus niet alleen dat het mogelijk is dat velen in deze tijd het volledige Christusbewustzijn zullen realiseren (Hij spreekt over de 10.000 zielen), maar dat het absoluut nodig is om de kritische massa van Christuslicht op aarde te bereiken. Dit is nodig om  het collectieve bewustzijn definitief te verhogen zodat de belofte van de Gouden Eeuw van Aquarius verwezenlijkt kan worden.

De komende 7 tot 12 jaar zullen in dit verband zeer hectisch zijn. Enerzijds is er het zware collectieve karma dat voor vele problemen zorgt. Het instorten van de cultuur die gebaseerd is op materialisme en egoisme.

Daarnaast zijn er de machten van de antichrist, die tot het uiterste zullen gaan om de wereld en de mensheid alsnog in het verderf te storten. Zij zijn nog steeds vertegenwoordigd in de machtscentra van de wereld, binnen kerk en staat en in de financiële wereld, of werken daar achter de schermen.

Dan is er de massa van de mensen die nog onbewust blijven doorploeteren in het ego-bewustzijn waar geen heil van te verwachten valt. 

Ook zijn vele zoekers nog misleid door valse leringen die de antichrist verspreid en die het werk van de Christushierarchie proberen te stagneren.

Tenslotte is er de hoop van de wereld die gevonden wordt in het groeiende aantal mensen, bij wie het licht van de innerlijke roeping tot bewustzijnsrevolutie en tot het Christusschap begint te dagen.

Het bewuste Zelf

We zien dat alle graden van bewustzijn vertegenwoordigd zijn in de mensheid op aarde en de spiegelsfeer (het rijk van de doden), van zeer duister, tot zeer verheven. We zien ook dat er een geestelijke strijd gaande is tegen onwetendheid. Door het verspreiden van het Levende Woord zoals in deze artikelen getracht wordt, proberen de discipelen van Christus op aarde hier een einde aan te maken.

We ervaren de innerlijke strijd in onszelf tussen het ego en ons bewuste zelf dat zich geplaatst ziet tussen de Stem van het Hart en de innerlijke Christus en de stem van het lager zelf of ego. 

Het bewuste Zelf ( the Conscious Self), een term geïntroduceerd door Moeder Maria in haar dictaties, is dat deel van de mens dat zich bewust wordt van zijn Goddelijke afkomst. Het vertegenwoordigt de wedergeboren ziel verbonden met het Christusbewustzijn die nog niet  volledig is ontplooit, maar die de potentie heeft om uit te groeien tot een gerealiseerde Meester met het volledige Christusbewustzijn.

Zolang het ego nog niet volledig is gestorven zal het bewuste Zelf aan haar een geduchte tegenstander hebben want het ego is in wezen het "niet zelf" dat op de troon van de zoon of dochter van God wil zitten.

De mensen die mijn artikelen lezen en zelf in dit proces staan zullen min of meer herkennen wat hier gezegd wordt. Zij kennen uit eigen ervaring de innerlijke stem van  het Hoger Zelf en geweten, maar ook het ego, het lager zelf  en ook tenslotte het bewuste Zelf, de Arjuna van de Baghavad Gita in ons die zich door Krishna, het Christusbewustzijn kan laten leiden naar de overwinning en bevrijding.

Zij zullen ook inzien dat het nodig is zich innerlijk, maar ook uiterlijk praktisch te verbinden met geestverwanten om samen een maatschappelijke veranderingen op gang te brengen door spirituele educatie en voorlichting. Zij zullen zich verzamelen in de universele mysterieschool van de Nieuwe Tijd.

Spiritual Warriorship

Jezus vraagt om zijn spirituele leringen zoals in deze artikelen naar voren wordt gebracht ook te brengen voor hen die verbonden zijn met christelijke kerken van deze tijd omdat hij hoopt, dat zij open zullen staan voor het Levende Woord zoals hij die nu kan brengen.

Nadat ze hebben ingezien dat zijn oorspronkelijke leringen van 2000 jaar geleden niet alleen zwaar verminkt zijn, maar ook niet helemaal meer geschikt voor de mens van nu, die al op een hoger bewustzijnspeil staat dan de gemiddelde burger uit het Palestina van 2000 jaar geleden, zullen vele oprechte christenen een snelle ontwikkeling kunnen doormaken nu ze in boeken en op websites het Levende Woord van de Opgevaren Meester kunnen lezen en toepassen.

Hij noemt hen die hem bijstaan in het verspreiden van het Levende Woord zijn Spiritual Warriros, mensen die bereid zijn om voor de Meester te strijden zonder enig geweld, want het is een spirituele innerlijke strijd.

Hij roept hen, zijn oudere leerlingen die in incarnatie zijn en die op aarde gekomen zijn, op om nu de Wil van God te dienen. Deze geweldloze strijd om uw ziel te winnen voor Christus wordt gevoerd met het zwaard dat is gesmeed in de Liefde van Christus en dat tweesnijdende zwaard is het Levende Woord van de innerlijke Waarheid.

Daarom zult u zien dat er in de wereld vanaf nu steeds meer mensen zullen opstaan die zullen getuigen van de wederkomst van Christus in zichzelf. U zult ook zien dat er de komende jaren steeds meer wonderen gebeuren.

Als u het wilt, begint dat wonder zich nu al in uzelf te voltrekken als u het Levende Woord toestaat om u aan te raken en te openbaren wat uw plaats in dit alles is. U hoeft slechts stil te worden en als een kind te leren luisteren naar de stem van het hart, de Stem van de Stilte.

Tenslotte een aantal links naar prachtige movies die gaan over het Christusbewustzijn.

Zet je speakers aan en laat je inspireren:

De eerste movie gaat eigenlijk over intuitie, de Stem der Stilte, de innerlijke leraar, ons Hoger Zelf of Christus in ons: Innerlijke Leiding

De tweede movie gaat verder op het thema van Christus:

"Ik Ben het Licht der Wereld": Je bent het Licht van de wereld

In Licht en Liefde,

Roeland Solcer

Het volgende artikel in deze serie vindt u hier. 

Online

We hebben 122 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +