personal4

Untitled Document

In de eerste 10 artikelen over de Graal heb ik geprobeerd u vertrouwd te maken met het bestaan van de opgevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap. Deze verheven zielen leven op hoge frequentiegebieden, die deel uit maken van Gods koninkrijk der Hemelen. Deze serie over de Graal is een herpublicatie van artikelen die op de oude InMarkt site waren gepubliceerd vanaf 2005..

3foldflame circle

Het overvloedige leven van God

Het vorige artikel in deze serie over de Heilige Graal vindt u hier

Ieder weldenkend mens zal het met mij eens zijn dat als er een God bestaat, een volmaakte liefdevolle Schepper van alles wat is, deze niet de oorzaak kan zijn van de onvolmaakte liefdeloze wereld waarin wij ons lijken te bevinden. Hoe kan een volmaakte eeuwig levende God de schepper zijn van onrecht, ziekte verval en dood?  Wat wij ervaren als onvolmaaktheid moet het gevolg zijn van een zelfgeschapen illusie na een keuze om het klare licht der hemel te verruilen voor het schemerdonker van de hellewereld van het ego. 

 Het Koninkrijk der Hemelen is ons eigenlijke thuisland. De mensheid zoals wij die op aarde kennen is gevallen in lagere materiële frequentiegebieden, zoals dat symbolisch verteld wordt in het verhaal van de zondeval in het boek Genesis van de Bijbel.

Jezus Christus de avatar van het Vissentijdperk is één van de Meesters, die na meerdere incarnaties op aarde 2000 jaar geleden ten hemel voer en de mensheid een schitterend voorbeeld om na te volgen achterliet, van een mens op het  pad van terugkeer naar Gods Koninkrijk.

Jezus was 2000 jaar gelden een spiritueel leraar die een kring van leerlingen om zich heen trok, zoals dat in de traditie van spirituele leraren gebruikelijk was. Jezus zelf stond voor zijn dertigste levensjaar ook in die traditie en heeft  nimmer gezegd dat hij de enige Zoon van God is die de hele mensheid zou redden vanwege zijn unieke status. (zie mijn vorige artikel)

Hij heeft altijd de nadruk gelegd op het feit, dat ieder mens in staat is om het Christusbewustzijn (de enig geboren zoon van God) te realiseren.

De wederkomst van Christus nu 2000 jaar later heeft niets te maken met een opnieuw fysiek verschijnen van Jezus, maar met het proces van collectieve bewustwording van de innerlijke Christus of het Hoger Zelf.

Via  verschillende boodschappers hebben de opgevaren Meesters eeuwelang boodschappen kennis en leringen gegeven over het doel van het leven en het Pad van terugkeer (naar de hogere Goddelijke wereld)

Ook  spreken alle profetieën over een gouden tijdperk van ongekende spirituele groei en bewustwording  op aarde die zal volgen op grote crisissen aan het begin van de 21e eeuw.

Momenteel bevinden wij ons in de laatste fase van het collectieve Armageddon. De strijd tussen de machten van de antichrist en de Christushierarchie (De grote Witte Broederschap), om de heerschappij op aarde. Feitelijk is dit alleen een strijd aan de zijde van de antichrist om de schijnwerkelijkheid van het dualistische bewustzijn collectief in stand te houden. Immers vanuit het Christusbewustzijn heeft de antichrist geen bestaansgrond en  bestaat zij dus niet werkelijk. God hoeft niet te strijden om de Waarheid. Hij is de Waarheid! 

"Evil is not real and its appearence has no power"

Dit is een gevleugelde uitspraak van de leerlingen van de opgevaren Meesters. Wie dit nog niet ( ten volle) kan beamen is zelf nog verstrikt in het dualistische bewustzijn van zijn ego. Op een bepaalde trede van de bewustzijnsladder wordt het zonneklaar dat het leven van ziekte, lijden gebrek dood en het kwaad een collectief zelfgeschapen nachtmerrie is. 

Wanneer het Christusbewustzijn bij voldoende mensen zal doorbreken, zal het koninkrijk van God op aarde  verankerd worden, met ongekende heilzame gevolgen. Steeds meer mensen zullen het dualistische bewustzijn te boven komen. Nu gebeurt dat soms wanneer wij een topervaring in het bewustzijn hebben, maar geleidelijk aan zullen steeds meer mensen momenten van verlichting en inzicht krijgen en zal het collectieve bewustzijn dat weerspiegelen.

Gods overvloedige leven

Moeder Maria, die wij kennen als de biologische moeder van Jezus, is zelf ook een opgevaren Meester.

Zij beschrijft in haar boek "Master Keys to the Abundant Life" , doorgegeven via de boodschapper Kim Michaels, welke geweldige gevolgen het doorbreken van het Christusbewustzijn zal hebben op alles en iedereen op aarde. Ook geeft ze gedetailleerde leringen over de situatie waar het menselijke bewustzijn in terecht gekomen is sinds de val uit het paradijs en hoe wij weer deel kunnen krijgen aan het overvloedige leven van God naarmate wij het eenheidsbewusstzijn van Christus in ons realiseren.

Zodra wij geleidelijk aan een blijvend hoger en groter bewustzijn bereiken zien wij een andere hogere of zo u wilt diepere werkelijkheid en lossen de illusies van het lagere bewustzijn op. 

Naarmate we onthecht raken van dit aardse leven, er procesmatig voor sterven en het dualistische bewustzijn opgeven, worden  we geboren in het ware leven, het éénheidsbewustzijn met God, waarin onvolmaaktheid niet bestaat. We stromen dan mee in de rivier van Gods overvloedige leven.  

Als het Christusbewustzijn voldoende zal zijn gerealiseerd door de spirituele voorhoede van de nu levende mensheid, zal de frequentie van het collectieve bewustzijn geleidelijk worden verhoogd.Dit is een logisch gevolg van wetten die wij ook in de natuurkunde kennen. Hoge freqenties, transformeren en versnellen de lagere frequenties waar zij mee in aanraking komen. 

Hierdoor zal het geestelijke Christuslicht steeds helderder gaan stralen en meer en meer mensen zullen er bewust of onbewust door worden aangeraakt. Geleidelijk zal Gods Koninkrijk zich gaan manifesteren, als gevolg van de collectieve transformatie van de mensheid op aarde.

Ook de natuurrijken zullen hier op reageren. Immers de mens beinvloed op vele manieren de lagere natuurrijken en de daar levende wezens (zichtbaar en onzichtbaar) Dan zullen de natuurrijken en de elementaalwezens beginnen te genezen van de onbalans die de mens eeuwenlang heeft veroorzaakt.

Het Christusbewustzijn = "Balans = Evenwicht"

Moeder Maria zegt in haar boek, dat de essentie van het Christusbewustzijn is samen te vatten in het woord "BALANS of EVENWICHT". Het Christusbewustzijn  zorgt er voor dat de acties, de woorden, gedachten, gevoelens en daden van de drager van dit bewustzijn altijd in volstrkte balans zijn met Gods Wil.

Dit betekent dus dat een mens die dit bewustzijn ten volle heeft gerealiseerd, volmaakt is geworden omdat hij totaal in balans is met God. Het volle Christusbewustzijn is die bewustzijnsstaat waarin wij kunnen zeggen: "Ik en de Vader zijn één!"

Jezus en Moeder Maria leren ons dat wanneer er in deze generatie tienduizend zielen zijn geincarneerd die de potentie hebben om het volle Christusbewustzijn te realiseren. Daarnaast zijn er honderduizenden en vervolgens miljoenen, die het Christusbewustzijn in meerdere of mindere mate kunnnen realisreen.

Het gevolg van de voortgang van de spirituele voorhoede van de mensheid op het pad van discipelschap in de mysterieën van Christus, zal enorm zijn. Immers het collectieve bewustzijn wordt in trilling aanzienlijk verhoogd en de Gouden Eeuw van Aquarius, een periode van ongekende groei, vrede en overvloed op aarde kan en zal zich dan steeds duidelijker manifesteren.

De valse hierarchie en alle machten van de antichrist zullen worden ontmaskerd en gebonden. We zien nu al dat alle leugens en onwaarachtigheid van politieke en kerkelijke leiders worden ontmaskerd.

Er  zal een nieuwe cultuur ontstaan, gebaseerd op vrijheid gelijkheid broederschap, het credo van het Aquarius Tijdperk. Alle vormen van onbalans zullen aan de kaak worden gesteld en de overgrote meerderheid der mensen zal steeds meer bereid zijn om geld en middelen eerlijk te delen met iedereen!

Liefde zal door alle mensen  beter begrepen  worden en de harten van de velen vervullen. Allerlei vormen van egotripperij en persoonsverheerlijking, zullen door de meerderheid worden gezien als ongewenst en zinloos.

Voor alle aardse problemen, zoals het enegie vraagstuk, kan dan met behulp van de Meesters een oplossing gevonden worden en een tijdperk van vrede en voorspoed zal kunnen aanbreken. Ongekende wetenschappelijke ontwikkelingen zullen dan op aarde vrijgegeven worden. Bedenk dat alle grote uitvindingen geinspireerd worden vanuit Gods Koninkrijk. Grote wetenschappers als Einstein en Jung waren in staat hun bewustzijn soms te verheffen en te schouwen in de geheimen van het hogere leven om hun inzichten te vertalen in de taal van hun wetenschappelijke discipline

Politieke leiders als Ghandi en Martin Luther King hadden hun inspiratie ook vanuit de hemelwereld.

Zullen wij dit zelf nog meemaken?

Zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid zullen zich afvragen wanneer die glorieuze tijd op het fysieke vlak zal kunnen aanbreken. Wanneer zal deze aarde gaan stralen als een "Heilige Planeet ", zoals Venus, onze zusterplaneet die wij kennen als de morgenster?

Het Aquariustijdperk zelf duurt in aardse jaren 2150 jaar en is zoals de Meester Saint Germain, de Chohan van de 7e straal en Hierarch van het Aquarius Tijdperk heeft geopenbaard aangevangen op 4 juli 2005.

Maar de beslissende transformaties in het bewustzijn zullen nu versneld gaan optreden. Iedereen heeft wel gehoord van de bijzondere profetieën over onze tijd. Iedereen met een gezond verstand en een open blik kan zien dat wij in de wereld op een punt zijn aangekomen dat alleen nog grote correcties in een korte tijdspanne kunnen voorkomen dat de mens zichzelf en zijn planeet ten gronde richt.

De vraag is of we individueel voldoende voorbereid zijn om de veranderingen bij te benen. Meestal is daarvoor een drastische levensreform noodzakelijk.

Voor ieder mens is het het Pad van bewustzijnsgroei en persoonlijke onwikkeling vanuit de optiek van de aardse mens een strijd en zeker de individuele  "Battle of Armageddon" kan de spiritueel georiënteerde mens niet ontgaan.

Wat als de mens ontdekt dat zijn grootste vijand hijzelf is?, dat wil zeggen ons ego die als een wachter op de drempel de poort verspert tot Gods koninkrijk.

De leringen van de Opgevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap spreken van de 2 vijanden voor de discipel op het pad, de innerlijke en uiterlijke antichrist, waarmee de mens te maken krijgt, die terug wil keren naar het Koninkrijk van Zijn Vader in de Hemelen.

De antichrist

Deze leringen zijn zeer diepzinnig en buitengewoon belangrijk als we ernst willen maken met het Pad. Zij geven ons een groot inzicht in ons eigen wezen en onze relatie tot God.

Zij maken ons duidelijk hoe de mensheid op aarde terecht is gekomen in de huidige situatie en wijzen het pad van wedergeboorte en transfiguratie, dat tenslotte culmineert in de Hemelvaart. De leringen zijn de de hoogst denkbare die u op aarde kunt vinden en zij omvatten alle godsdiensten en spirituele stromingen zoals wij die op aarde kennen.

Er kan niet genoeg de nadruk op worden gelegd dat deze leringen universeel zijn. Er is maar één Waarheid die de naam verdient en dat is de WAARHEID van GOD!

Het is dan ook tragisch dat anno 2006, mensen elkaar nog steeds bestrijden op basis van een persoonlijke interpretatie van die waarheid vanuit welke religieuze doctrine dan ook.

Bijvoorbeeld de agressie die telkens weer losbarst in Islamitische culturen over vermeende beledigingen van westers christelijke zijde ( de Deense spotprenten, uitspraken van de paus) zijn zorgelijk te noemen.

Inmiddels zijn we september 2006 in een fase gekomen dat de contouren van de komende wereldcrisis zich aftekenen. Libanon, de oorlog met Hezbolla, de Nederlandse bemoeienis met de oorlog in Afghanistan, de problematiek met betrekking tot Iran, de situatie in Irak, the War on Terror, kortom we zijn al in oorlog, maar we beseffen het ons nog niet…..

In mijn volgende artikel in deze serie over de Graal zal ik dieper ingaan op de sleutels die Moeder Maria ons geeft om het overvloedige leven te winnen. Want de "Spiritual Warfare" van de "Spiritual Warrior" de ware en enige Jihad, is geen strijd tussen mensen, maar een strijd die wij in ons zelf moeten uitvechten met onze eigen innerlijke vijand, het ego!

Daarbij hoeft nooit en te nimmer het bloed te vloeien van mensen, daar offert de mens het tijdelijke ego, om het overvloedige eeuwige leven in God te winnen.

Roeland Solcer

Deel 12 in deze artikelenserie vindt u hier 

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

01 juni 2023

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

We hebben 143 gasten en geen leden online

zoeken

Ander Nieuws +