personal4

3foldflame circle

De Wederkomst van Christus

Let op: Deze serie artikelen is gemaakt in 2005 en 2006.

Dit is het vierde artikel van de serie "De Heilige Graal".

Het voorgaande artikel vindt u hier

De wederkomst van Christus in de harten van mensen is de belangrijkste spirituele impuls die ons wordt gegeven aan het begin van dit Nieuwe Aquarius Tijdperk. Met name sinds 1975 zijn er steeds meer voortschrijdende openbaringen geweest van de Hierarchie van Christus, de Zonen en Dochters van God.

 

Bedenk dat deze Openbaringen van God, alle grote religies en spirituele stromingen omvatten en dat de leringen van de Broederschap in ieder Tijdperk vernieuwd worden. Grote Kosmische wezens, zoals Gautama Boeddha de Heer der Wereld en Heer Krisna alsmede talloze bekende en minder bekende opgevaren Meesters werken mee aan deze Openbaringen. Ook de engelenhierarchieën en de Elohim die de kosmische Scheppers worden genoemd zijn steeds actief betrokken bij de ontwikkelingen op de planeet.

Toch is vooral nodig dat de Christelijke wereld zich duidelijk bewust wordt van de misvattingen die door de kerken en de valse hierarchie in de wereld zijn gebracht. Daarom heeft Meester Jezus in samenwerkjing met Moeder Maria een offensief ingezet om de dwalingen van kerk aan de kaak te stellen en opnieuw via de boodschappers van de Hierarchie leringen te geven aan de mens over de innerlijke Christus! Want de wederkomst van Christus is vooral de huidige bewustwording van Christus in ons Hart.

Wat Jezus hier over te zeggen heeft leest u in een vertaling van zijn dictaties van:

de Shangra-la Zomerconferentie, 25 juli, 2004

de Shangra-la Paasconferentie, 26 maart, 2005

de Shangra-la Paasconferentie, 27 maart 2005

Alle zoekers naar de ware Christus worden uitgenodigd deze dictaties te bestuderen. U zult er vele antwoorden vinden op de vragen die ieder zich zelf respecterende Christen zich zou moeten stellen.

Mocht u na het lezen van dit materiaal vragen of opmerkingen hebben dan kunt u als lid van het InMarkt project deelnemen aan ons Forum. Wij komen graag in contact met mensen die belangstelling hebben om een studiegroep te starten met als thema's : "Christus in ons" en hoe wij in deze tijd als leerlingen van Jezus en / of andere Opgevaren Meesters het werk van de Grote Witte Broederschap kunnen ondersteunen.

Roeland Solcer

In het vervolg van dit artikel: de Nederlandse vertaling van de dictatie van Jezus tijdens de zomerconferentie 2004 van 25 juli.

(Nederlandse vertaling van: I Am Come Again – through You!)

 

Een dictatie van Jezus Christus

(met dank aan Kim Michaels, boodschapper van de Grote Witte Broederschap, van wie ik toestemming heb om dictaties te publiceren. Zie ook: www.askrealjesus.com )

IK BEN het!

Ik ben Jezus Christus en ik ben weer op Aarde gekomen. Ik ben opnieuw gekomen door het hart en de geest van de persoon die voor u staat, die het aangedurfd heeft de machten van de antichrist in deze wereld te weerstaan, de wolven in schaapskleren, die uitroepen dat het godslastering is om aandacht te besteden aan de woorden van Jezus Christus, in zijn voetsporen te treden en de werken doen die hij deed.

Dit is inderdaad de ware tweede komst van Christus. Niet dat ik in de lucht zal verschijnen en alle problemen van de mensheid zal wegnemen en de zonden die ze gedaan hebben, die ze ongedaan moeten maken om hun levenslessen te leren.

De ware tweede komst is dat ik, Jezus Christus, weer kom door de harten en geesten van allen die in mijn voetstappen durven te treden. Allen die het aandurven niet langer de schapen van Christus te zijn, maar de broeders en zusters van Christus te zijn. Er zijn 10.000 zielen op deze planeet die gedurende dit afgelopen 2000 jaar continu in belichaming zijn gebleven. Zij hebben zichzelf op innerlijke niveaus voorbereid om in dit tijdperk achter de sluier vandaan te komen en voor de valse herders van deze wereld openlijk uit te spreken dat zij zich niet in een hoek laten drukken, dat zij de levende Christus niet langer willen ontkennen in henzelf, in elkaar en in alle leven.


Ik kondig een nieuwe cyclus aan
Ik ben vandaag gekomen om het begin een nieuwe cyclus te markeren, te beginnen op planeet Aarde, die de tweede komst van Christus in dit tijdperk tot stand zal brengen. Want die tienduizend zielen zullen op innerlijke niveaus bewust gemaakt worden, omdat mijn oproep daarvoor in het fysieke--nu-- gegeven wordt! En daarom zeg ik tegen allen die bij mij horen, “ Ontwaak! en kies het leven! Ontwaak en kies het leven van Christus, dat het enige ware leven is, dat er is”.

Zei ik niet dat tenzij je deelhebt aan mijn lichaam en aan mijn bloed, je geen leven in jezelf hebt? Welnu, de ware geestelijke betekenis van het woord ‘leven‘ is, dat zolang je van je God gescheiden bent, gescheiden van je Ik-Ben-Aanwezigheid, en de Christus in jezelf ontkent, je in geestelijke zin werkelijk dood bent. En lopen miljarden mensen op deze planeet rond, die denken dat zij in leven zijn, maar ze zijn geestelijk dood, omdat ze de Christus in henzelf ontkennen. 

Ze hebben de valse herders gevolgd, de wolven in schaapskleren, zij die als gewitte graven zijn, met doodsbeenderen gevuld, diegenen die ik in de joodse godsdienst 2000 jaar geleden keer op keer uitdaagde. Zij zijn nu gereïncarneerd en hebben zichzelf opgeworpen als leiders van de christelijke godsdienst.

Welnu, Ik daag jullie opnieuw uit en ik zeg, “Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel van kennis weggenomen!” de kennis van het innerlijke pad van Christusschap, waarin je niet eenvoudig blindelings een uiterlijke organisatie volgt of een uiterlijke leer of een uiterlijke leider. Maar je volgt het ware innerlijke pad waaraan de Opgevaren Schare altijd hun goedkeuring op deze planeet hebben gegeven.

Het innerlijke pad van licht, het innerlijke pad dat tot je innerlijke eenheid met je God leidt, met je Ik-Ben-Aanwezigheid, die je ware identiteit in Christus is. Er is geen andere weg naar het koninkrijk der Hemelen, en toen ik zei, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader zonder mij”, doelde ik niet op de uiterlijke persoon van Jezus Christus. Ik doelde niet op een uiterlijke organisatie of een uiterlijke leer. Ik bedoelde wel degelijk de innerlijke Christus, het ware universele Christusbewustzijn dat in alle leven is.


Wee de valse herders
Ik zeg nu tegen de valse herders die op deze zondag in hun christelijke kerken staan – die op hun kansels staan en zich superieur voelen, voelen dat zij de ware vertegenwoordigers van Christus zijn en dat zij het ware evangelie van Christus verkondigen – ik zeg nu tot jullie: “Ik ken jullie niet, want jullie hebben de levende Christus in jullie zelf ontkend en in de schapen die in hun kerkbanken zitten, en de blinde volgelingen van de blinde leiders zijn, zij die op weg zijn naar de afgrond, de afgrond van de Hel, het bewustzijn van de Hel dat de ontkenning van Christus is. Ik ken jullie niet! Maar ik zou jullie willen kennen – als jullie zouden ontwaken en zouden ophouden de aanwezigheid van de Levende Christus in jullie zelf te ontkennen.”

Daarom zeg ik, “Ontwaak en kies de Christus! Kies het leven van Christus, dat de enige bron van het leven is. Want echt, niemand komt tot de Vader zonder door de Christusvlam in je hart te gaan.” Ik praat nu tot al die Christenen die geloven dat de Bijbel het Levende woord van God is, het waarachtige woord van God. Als dat het is wat jullie geloven, lees dan de Bijbel. Denk aan het voorval toen ik door de Joden uitgedaagd werd en toen ze mij een godslasteraar noemden, omdat ik zei dat ik de Zoon van God was. En ik refereerde aan het citaat uit het Oude Testament, waar er gezegd wordt, “Jullie zijn Goden!”

Let dan op mijn woorden in de bijbel die jullie onfeilbaar noemen en let op de ene zin in het Nieuwe testament die belangrijker is dan elke andere zin. Het is dit: “Het koninkrijk van God is in jullie!” Ik vertelde mijn volgelingen niet om in een Joodse tempel naar het koninkrijk van God te gaan zoeken. Ik vertelde hen niet naar Rome te gaan, dat in die tijd het middelpunt van de wereld was. Ik vertelde hen niet naar Timbuktu te gaan, naar de Himalaya's of ergens anders dan ook. Ik zei: “Het koninkrijk van God is in jullie.”

Dus als jullie het koninkrijk van God willen vinden, waarom zou je dan buiten jezelf zoeken? Waarom zou je dan in een christelijke kerk kijken? Waarom zou je in een christelijke leer kijken? Waarom zou je zelfs in de bijbel kijken? Denken jullie dat het innerlijke koninkrijk van God in de bijbel is? Het innerlijke koninkrijk is binnenin jullie, in je hart, in de vlam van je hart, want op het altaar van je hart brandt de Christusvlam.

Voor veel mensen in de wereld is die Christusvlam uitgegaan. Maar het kan opnieuw ontstoken worden, want ik ben hier! En ik ben dit afgelopen 2000 jaar met de mensheid geweest om het lichaam en het bloed van Christus aan iedereen te geven die het wil hebben, het lichaam en het bloed dat de Christusvlam in jullie harten opnieuw zal ontsteken.

Jullie hebben mij de afgelopen 2000 jaar ontkend, toen ik steeds weer bij jullie kwam als de stille zachte stem in jullie harten. Jullie hebben die stem genegeerd. Jullie hebben gezegd, “ Het is onmogelijk dat Jezus Christus iets in mijn hart kan zeggen dat niet overeenkomt met de uiterlijke bijbel en de uiterlijke leer”. Word wakker en realiseer je dat dit precies hetzelfde is wat de schriftgeleerden, de Farizeeërs, de wetgeleerden en de tempelpriesters 2000 jaar geleden tegen de Joden zeiden. Ik kwam om die leugen te verdrijven, de leugen dat je een uiterlijke organisatie of een uiterlijk priesterschap nodig hebt om God te bereiken.

Het koninkrijk van God is binnenin jullie! Als je denkt dat je iemand buiten jezelf nodig hebt om God te bereiken, dan volg je waarlijk de weg die de mens goed toe lijkt, maar het einde van de weg is de dood. Want dat pad kan je nooit naar het koninkrijk van God leiden.


Ontwaak vandaag!
Ik ben hier om allen, die willen, uit te nodigen naar het bruiloftsfeest te komen. Maar denk aan mijn gelijkenis. Je kunt alleen op het bruiloftsfeest komen als je het bruiloftskleed aantrekt. En het bruiloftskleed is het Christusbewustzijn. Want het menselijke bewustzijn, het menselijke denken, het dualiteitbewustzijn, kan je niet naar het koninkrijk der Hemelen brengen. Want in het koninkrijk der Hemelen zijn wij allemaal één. En we zijn één, omdat iedereen in de Hemel de innerlijke eenheid met onze Schepper, met God, erkent.

Daarom hebben wij van de Opgevaren Schare vanaf het begin van de tijd, vanaf het begin van de Val, het pad van eenheid onderwezen als het enige pad naar het koninkrijk van God. En waarom hebben wij dat pad van eenheid onderwezen? Omdat de ware oorzaak van deval van de mensheid, de werkelijk eerste zonde, het bewustzijn van dualiteit was, dat je jezelf als afgescheiden van God laat zien. Dit is de waarheid die door de machten van de antichrist uit de bijbel is gehaald, de machten die zich als goden op Aarde wilden voordoen, als de enige vertegenwoordigers van God op Aarde. Zij wilden de mensen doen geloven dat zij macht over hen hadden, dat dat valse priesterschap de macht had iemand de toegang tot de Hemel te ontzeggen of toe te staan.

Wat een dwaasheid dat de mensen zelfs vandaag deze leugen geloven, terwijl een zorgvuldig lezen van de christelijke bijbel hen zou laten zien dat ik rechtstreeks allen uitdaagde die zichzelf als valse autoriteit opwierpen, als de gruwel van verwoesting, die op de heilige plaats van het altaar van God staat, waar het niet hoort te staan.

Daarom zeg ik hen die de ontwaakte mensen van planeet Aarde zijn, of hen die klaar zijn om bewust te worden gemaakt, maar die nog geen doorbraak in hun uiterlijke bewustzijn gemaakt hebben dat ze bij mij horen: ik zeg tot jullie, “Ontwaak! Breek het gouden kalf van het valse christendom af waaromheen de valse herders van de christelijke godsdienst jullie 2000 jaar lieten dansen. Ontwaak vandaag!”


Ontdek het ware pad van eenheid
Ik spreek streng en ik sprak 2000 jaar geleden vaak streng. En velen van hen die mij ontkenden zeiden dat een profeet van God niet op die manier kon spreken. Maar ik vertel je eerlijk dat wanneer mensen in slaap zijn, zij een terechtwijzing nodig hebben om hun wakker te maken. En ik roep jullie op om wakker te worden want dit is mijn tijd! Dit is mijn tijd om terug te komen!

En toch kan ik alleen terugkomen door hen die bij mij horen, die willen ophouden met de Christus in hunzelf te ontkennen, die willen ophouden met mijn Aanwezigheid in hunzelf te ontkennen, die willen ophouden met het ontkennen dat ze een Christuszelf hebben, dat hun persoonlijke vertegenwoordiger van de Universele Christus is, de Levende Christus van God, die waarlijk de Ene is die gezonden is, de Eniggeboren Zoon van God, de Incarnatie van het Woord.

Lees het evangelie van Johannes, “Zonder Hem is er niets gemaakt, van wat er gemaakt is”. God is in alles want God kan slechts op een manier scheppen: door uit zichzelf te scheppen. Door het verankeren van zijn eigen bewustzijn in alles wat hij schept. Je ziel is niet gemaakt om een blind schaap te zijn, dat de een of andere leider op Aarde volgt die claimt de autoriteit van Christus te hebben. Je ziel is geschapen om de ene ware autoriteit van God te volgen, namelijk de Christus in je zelf, zodat je op het punt kunt komen waarin je kunt zeggen, zoals ik deed, “Ik en mijn Vader zijn één!”

Jouw potentieel is om God op Aarde te zijn, om het Geïncarneerde Woord te zijn. Ik ben niet gekomen om de enige Geïncarneerde Christus te zijn. Ik kwam om het pad te demonstreren, het innerlijke pad tot Godheid, de ware weg naar Christusbewustzijn, dat de enige weg naar de Hemel is. Dat pad is dit afgelopen 2000 jaar van mijn volgelingen weggenomen.

Maar ik, Jezus Christus, zeg, “Niet langer!”. Want jullie die mijn ware broers en zussen zijn, zullen niet langer de Christus in jezelf ontkennen, in elkaar en in alle leven. En daarom zul je – door de gave van je vrije wil die de ware innerlijke eed van je ziel is, de ware innerlijke liefde van je ziel is die je de afgelopen 2000 jaar in je hart hebt gedragen, - daarom zul je naar buiten gaan en mijn ware evangelie van de daken schreeuwen, de ware boodschap dat Jezus Christus een voorbeeld voor allen is om na te volgen en dat het voor elk mens mogelijk is aan de geest van Christus gestalte te geven.

Weet dan dat mijn geliefde Paulus deze werkelijkheid kende, dat het de roeping van ieder mens was om “die geest in u te laten zijn, die ook in Christus Jezus was”. Vergelijk dat dan met de situatie van Petrus, die mij driemaal verloochende. Richt je niet op Petrus of veroordeel hem, maar begrijp dat Petrus een uitvoerder was, een vertegenwoordiger van het menselijke bewustzijn, die je de Christus in jezelf doet ontkennen. Waarom werd Petrus deze test gegeven? Omdat aan ieder mens die test gegeven moet worden of hij of zij de eenheid met Christus zal ontkennen of bevestigen.


Je kunt mij niet volgen
Je kunt mij niet volgen. De valse geestelijke leiders hebben je geprogrammeerd te geloven dat een volgeling van Jezus Christus te zijn, de sleutel tot redding is. Maar ik vertel je juist, dat je mij niet kunt volgen, omdat, zolang je nog denkt dat ik buiten je ben, je het koninkrijk dat binnenin je is, niet kunt bereiken. Dus het enige pad dat je naar huis kan brengen, is het pad van het één worden met mij, één te worden met mij terwijl je nog in een lichaam bent. En het enige pad naar die innerlijke eenheid is op te houden met het ontkennen van je eigen Christus-potentieel. Je moet uitreiken naar de Christus, het Christuszelf binnenin je en dat bruiloftskleed van het christus-bewustzijn aandoen, waarbij, diep vanuit je ziel, plotseling die volmaakte liefde te voorschijn zal komen die al je angsten zal verdrijven, alle angsten die je je eenheid met mij en je eenheid met God doen ontkennen.

Ik kom niet naar de Aarde zodat mensen mij gaan volgen. Ik kwam naar de Aarde zodat alle mensen één met mij konden worden, omdat ik echt bereid ben één te worden met ieder mens, die ophoudt met het ontkennen van mijn aanwezigheid. Daarom zei ik: “In zoverre je het aan één van mijn minsten gedaan hebt, heb je het aan mij gedaan”. En de innerlijke betekenis van die verklaring is dat ik in iedereen ben die mij plaats wil geven, iedereen die mij uitnodigt in zijn/haar hart te komen.

Daarom ben ik vandaag gekomen, om allen die zich grote opofferingen getroost hebben om de lange reis naar deze heuveltop in de staat New York te maken – en allen die deze dictatie zullen horen of lezen – om jullie de gelegenheid te geven, een heel bijzondere gelegenheid, mijn Aanwezigheid in jullie te voelen, mijn Aanwezigheid te kennen, mij welkom te heten in jullie hart en mijn verblijf daar voor altijd te houden – als jullie dat willen.

Daarom zal ik mij nu terugtrekken van het spreken door een uiterlijk kanaal en ik zal jullie de gelegenheid geven rustig te zitten in deze heilige plaats en van binnenuit met mij in stilte te spreken. Ik vraag jullie de stilte in dit krachtveld te respecteren. Voel je één met mij zolang je wilt en vertrek dan rustig en sta hen toe die willen blijven net zo lang te blijven als ze willen.

Daarom zeg ik nu dat de ware mantra, de ware roeping voor deze volgende 2000 jaar-periode niet langer is, “Doe aan anderen zoals je wilt dat anderen jou zullen doen”, maar het is, ”Wees hier beneden, alles wat je Boven bent”. Of je kunt je eigen affirmaties maken voor elke verhoogd wezen dat ook maar het dichtst bij je hart staat. Of je kunt zeggen, “Ik ben de Levende Christus, zo boven, zo beneden”.

Ik nodig jullie daarom uit, voel je in je hart één met mij.

* * * * * * * * * * * *

Tot zover dit artikel en de daarin opgenomen dictatie van Meester Jezus. Deze serie over de heilige graal, op deze website wordt hier vervolgd.

Roeland Solcer

Vandaag!

Meer!

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

28 mei 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

Search

Ander Nieuws +