personal4

3foldflame circle

De Wederkomst van Christus 2

 Let op: Deze serie artikelen is gemaakt in 2005 en 2006.

Het voorafgaande artikel in deze serie vindt u hier.

Mocht u behoefte hebben om tijdens het volgen van deze serie artikelen te reageren dan wordt u hartelijk uitgenodigd lid te worden van het InMarkt Project. Via het InMarkt Forum kan dan ingegaan worden op vragen en opmerkingen. ( het nieuwe forum wordt binnenkort geplaatst )

Karma

Ik ben opgegroeid in een westers christelijke traditie waarin altijd met respect gekeken werd naar alle andere culturen en wereld en mensvisies. Immers mijn familie leefde vele generaties in twee werelden, in West Europa en in de Gordel van Smaragd.

En zeker in de voormalige Nederlandse koloniale gebieden in de Oost, kwam en kom je in aanraking met allerlei mensen uit heel de wereld. Die vanzelfsprekende internationale oriëntatie maakt je tot wereldburger. 

 Het  is onvermijdelijk dat je als vertegenwoordiger  van een nieuwe tijd en een ruimer bewustzijn, in zekere zin tegen de stroom van de collectieve locale tendensen in moet roeien. Zeker als je een boodschap brengt die de mensen oproept om te veranderen van koers. Om zich om te keren in de richting van een ander doel dan ego bevrediging, materialisme of wat  begerenswaardig is in de ogen van mensen en je te richten op geestelijke waarden is het nodig dat er innerlijk iets veranderd.

Die verandering of bewustwording wordt vaak veroorzaakt door ervaringen die leven op aarde ons schenkt. Karma noemen we dat. Het leven confronteert je bijvoorbeeld met iets wat minder prettig is en dan is de vraag, hoe los je dat op? Minder prettige gevoelens worden, als ze veronachtzaamd worden onbegrepen levenslessen en de mens is lang in staat om zichzelf voor de gek te houden en te volharden in het niet willen zien wat overduidelijk is.

Karma is soms de liefdevolle en geduldige hand van God die ons steeds weer in staat stelt herexamen te doen om alsnog door te gaan naar de volgende trede in ons bewustwordingsproces of inwijdingsproces.

Het Karma kan voorgesteld  worden als de balans (weegschaal) van onze spirituele bankrekening. Voortdurend zijn we bezig onze schulden af te betalen en ons werk kapitaal te investeren. Iedere daad in overenstemming met de wil van God voegt iets toe aan ons vermogen, voor iedere daad die voortkomt uit ons ego betalen we een prijs.

Groei van bewustzijn gaat hand in hand met het verkrijgen van wijsheid en een toenemend vermogen om onvoorwaardelijk en onpersoonlijk lief te hebben. Liefde  en Wijsheid wordt dan ons antwoord op karmische uitdagingen.

Toeval

Een spiritueel gezichtspunt stelt dat wij is dat er geen toeval bestaat. Met andere woorden alles verloopt volgens bepaalde natuurlijke en bovendien geestelijke wetmatigheden. 

Wij zelf spelen een doorslaggevende rol bij het vormen van ons lot. Iedere keuze, gedachte, gevoel of emotie, ieder woord en daad heeft een uitwerking op ons zelf, ons leven en onze omgeving.

Als je dat beseft, dan besef je ook hoe belangrijk de betekenis is van je eigen bijdrage aan het geheel. Het is dus van belang wat je denk , zegt, kiest of doet. De toekomst van het geheel, de aarde, de menselijke samenleving, alles wat leeft, het doet er toe en we zijn daar allemaal mede verantwoordelijk voor.

Mijn reis op zoek naar ware kennis en ervaring van de werelden van de ziel en de geest, voerde me langs vele wegen en brachten mij talloze vergezichten. Terugkijkend  op je leven zie je veel beter hoezeer ons aardse leven doordrongen is van de geestelijke werkelijkheid en hoe wij worden omringd en bestaan in het  wonder van een onbeschrijflijke eeuwige liefde, die alle verstand te boven gaat.

Bewust Zijn

Je ervaart soms de pure vreugde van bewustwording en Bewust Zijn. Het wakker worden in de Geest, der Waarheid. Het verleden is dan niet langer een last, maar een schatkamer aan ervaring en begrepen levenslessen. De toekomst boezemt geen angst meer in en wordt een voortdurende openbaring van Liefde en Wijsheid. We spreken van een piekervaring of een moment van verlichting en naarmate we volharden op het Pad van bewustzijnsgroei komen deze perioden vaker, duren ze langer en verdiepen ze zich en ervaren we een diepe vrede.

Het gaat er in de komende tijd om wat en wie wij willen zijn. Wij zijn aan de beurt op het levenstoneel hier en nu op aarde en wij zijn geroepen en in staat om de wereld te veranderen. Natuurlijk door onszelf te veranderen en daardoor het  Licht der wereld te zijn en meer. De Hemel kijkt rijkhalzend toe hoe wij onze rol vervullen en helpt waar hulp geboden kan worden, zonder aantasting van de vrije wil der mensen.

Wij worden door Christus ( ons ware Zelf, ons Hoger IK) geroepen tot de Graalgemeenschap voor het bewaken van het Moeder Licht.

De gemeenschap van de Graal zijn de geestzielen die zich verenigen in Christus en het wonder van de Graal is het overvloedige eeuwige leven waaraan wij deel krijgen. Welkom in Gods Koninkrijk waar de universele Christus koning is. Zo krijgen we deel aan de diepe mysterieën van de Graal en het Moeder Licht.

Het Moeder Licht is de primaire bouwsteen van het universum. Het is de energie of substantie van het leven zelf, dat bevrucht door geestsubstantie alle vormen kan aanemen op allerlei niveaus van het bestaan. Zonder Licht  van Moeder is er geen schepping mogelijk.

Het Moeder Licht in de microcosmos van de mens heeft haar zetel in het basis chacra, waar ze ook wel wordt aangeduid als de Kundalini.

Zij correspondeert met de straal van zuiverheid, "The White Ray of Purity". de "MA "Ray, ofwel de Moederstraal, de 4e straal in  de stralenleer van de Grote Witte Broederschap.

Deze scheppende levenskracht  is de basis van ons leven en wordt ook wel de sexuele kracht genoemd.  Deze  Mysterieën worden in toenemende mate belangrijk als wij de drempel van de geestelijke wereld naderen. Immers zonder het Moeder Licht is er geen bruiloftskleed en zonder bruiloftskleed zijn wij niet gereed voor het alchemische huwelijk, tussen het wederkomende Christus Zelf (ons ware ik, de zoon of dochter van God) en de ziel.

Denkt u hierbij ook aan de gelijkenis van Jezus over de wijze en dwaze maagden die hun olie (levenskracht, Moederlicht) wel en niet wijs hadden beheerd en daardoor wel of niet werden toegelaten tot de bruiloft. 

De dwazen in deze gelijkenis zijn zij die hoewel zij ruimschoots de gelegenheid hadden gereed te zijn voor Zijn wederkomst, het belangrijkste verzaakt hadden, en toen zij reeds zagen dat de Bruidegom in aantocht was, bemerkten zij dat ze niet voldoende tijd meer hadden om zich van de 'olie' te voorzien, waardoor zij te laat kwamen en een gesloten deur aantroffen en vanaf dat moment begonnen zij buiten te staan.

Matth 25: 10-13   terwijl ze heengingen om te kopen , kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten .  11 Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open!  12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet .  13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

De universele Christus

De meest mensen hebben tegenwoordig weinig benul van het ware wezen van Christus. Zelfs de meeste Christenen weten daar weinig van. Daarom heeft Jezus hier in een dictatie aan het begin van dit Aquarius Tijdperk duidelijkheid over gegeven. Deze boodschap is van zeer groot belang voor het verduidelijken van de boodschap van de Grote Witte Broederschap en daarom hebben wij de vertaling van de dictatie van www.askrealjesus.com integraal overgenomen. Met dank aan Kim Michaels voor de toestemming die wij kregen om dit te doen.

 Ik ben gekomen om het Tijdperk van de Universele Christus in te luiden


Een boodschap van Jezus, tijdens de Shangra-la Zomerconferentie, 1 juli 2005.


Ik ben de universele Christus in actie hier

Velen in het Westen hebben mij als Jezus gekend en velen in het oosten als Krishna. Wij zijn afzonderlijke wezens, toch zijn wij beide vertegenwoordigers van de ene universele Christus die in alle leven is. Daarom kom ik nu als de Jezus waarmee de meeste van jullie hier in het Westen bekend zijn. Ik kom planeet Aarde voor de Universele Christus opeisen, in tegenstelling tot de valse Christus, de dogmatische, exclusieve Christus die als idool door diegenen is opgericht die mij op Aarde zeggen te vertegenwoordigen.

Ik ben hier om heerschappij over de Aarde te nemen en wel door de Christus in alle leven. Wil je de Christus in actie zijn waar jij bent?

[De aanwezigen antwoorden, ‘Ja!']

Dan verwelkom ik je tot mijn hart en ik verwelkom je in deze bovenzaal*, die symbool staat voor de bovenzaal waar ik het laatste avondmaal met mijn discipelen deelde. Die bovenzaal was zelf een symbool van het feit dat mijn discipelen hun bewustzijn naar het niveau van de Christusgeest hebben willen verhogen. En zo was de bovenzaal werkelijk een plaats in bewustzijn, hoewel het ook een fysieke plaats was.

Ik ben vandaag gekomen om de volgende 2000 jaar te claimen als het Tijdperk van de Universele Christus. Je hebt er misschien over gehoord als de Eeuw (het Tijdperk) van Aquarius, als de Eeuw van Vrijheid, maar er bestaat geen vrijheid behalve door Christus en de Christusgeest, dat in je eigen wezen het ware van het onware scheidt en in de wereld waarin je leeft.

Vele jaren geleden was de term Christus in werkelijkheid een universele term. Het had geen dogmatische betekenis. Het werd niet door een bepaalde kerk voor zich opgeëist en het is nooit bedoeld om door een bepaalde kerk te worden opgeëist. Het was bedoeld een universele term te blijven die broeder met broeder zou verenigen dwars over de scheidslijnen van uiterlijke godsdiensten heen. Ik ben gekomen een tijdperk in te luiden waar mensen zichzelf van het bewustzijn van dualiteit afscheiden, het bewustzijn van antichrist dat op afscheiding is gebaseerd, de afscheiding van je bron wat leidt tot een gevoel van afscheiding van je broeders en zusters in de Geest en daarom tot conflicten en zinloze rivaliteit.

Ik kwam het universele Christuslicht brengen dat boven elke uiterlijke leer uitgaat die in woorden kan worden uitgedrukt. Het kan tot geen enkele uitdrukking in woord of beeld van deze wereld worden beperkt. Het gaat boven deze wereld van vorm uit, maar het kan worden aangeraakt, er kan door jullie een glimp van worden opgevangen, wanneer je naar binnen gaat, wanneer je het koninkrijk dat in je is, dat in je hart is, binnen gaat en naar dat meer uitreikt wat je niet duidelijk kunt omschrijven, waar je geen woorden aan kunt geven, maar waarvan je weet dat het echt is, want je hart zal je over de realiteit van deze universele Christusgeest vertellen.

En wanneer mensen bereid zijn zich daar naar uit te strekken – hetzij ze het Christus of iets anders noemen – maar als ze zich willen uitstrekken naar datgene wat niet kan worden omschreven, dan zullen ze zeker een dieper gevoel van eenheid met de bron van leven vinden. En als jij, als individu, dat gevoel van eenheid voelt, zul je weten dat de bron waar jij uit voortkwam, ook dezelfde oorsprong van alle andere mensen op Aarde is. En wanneer je weet dat anderen mensen uit dezelfde bron komen, kun je hen niet als vijanden zien, kun je hen niet als rivalen zien en zul je ze niet veroordelen.

Het einde van het Vissentijdperk

Zo kom ik jullie vertellen dat deze conferentie het einde van het Vissentijdperk markeert en het begin van tijdperk van Aquarius. Dit wordt niet door een bepaalde datum of door een bepaalde stand van sterren aan de hemel bepaald. Het wordt bepaald door het feit dat de mensheid een bewustzijnsniveau heeft bereikt dat het voor ons mogelijk maakt de ware leringen van Aquarius uit te brengen in plaats van leringen te brengen die mensen nog steeds helpen de lessen van het Vissentijdperk te leren, die zij vele levens terug al geleerd hadden moeten hebben.

Jullie hebben allemaal de uitspraak in het Evangelie van Johannes gehoord, ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij.' Jullie hebben waarschijnlijk ook de een of andere christelijke dominee van hel- en zwavelvuur die uitspraak horen gebruiken als een zogenaamd bewijs dat het Christendom de enige ware godsdienst is. En bijna 2000 jaar lang zijn de blinde leiders van het orthodoxe Christendom erin geslaagd om meer dan één miljard mensen in hun leugen te laten geloven dat het Christendom de enig ware godsdienst is. Maar in waarheid is de universele Christus de enig ware godsdienst, de enig ware benadering van godsdienst, want het is enkel door de Christusgeest dat je het doel van alle ware godsdienst kunt bereiken, dat eenheid met je bron is en eenheid met je broeders en zusters die deel van het Lichaam van God op Aarde uitmaken.

En zo is het nooit mijn bedoeling geweest een exclusieve godsdienst te beginnen die met andere godsdiensten zou concurreren en zou proberen deze te vervangen, zelfs zou proberen de volgelingen van andere godsdiensten te doden, denkende dat het beter voor die volgelingen was om gedood te worden dan naar de hel te gaan. Wat een dwaasheid is dit geweest. Wat voor verdriet en last is dit voor mijn hart geweest om dit 2000 jaar lang te zien. En daarom kom ik jullie vertellen dat ik, Jezus Christus, van deze dag af aan, ten strijde zal trekken tegen diegenen die mijn naam misbruiken en de naam van de Universele Christus.

Ik zal nog eens 2000 jaar bij de Aarde blijven

Ik ben gekomen Planeet Aarde voor de ware leringen van de universele Christus te claimen. En ik zal die leringen geven, zodat mensen ze ofwel kunnen accepteren of verwerpen, maar zo dat niemand kan zeggen dat hen nooit de ware leringen van Christus zijn aangeboden.

De ware betekenis van de uitspraak die ik deed, dat ik de weg, de waarheid en het leven ben, is gemakkelijk. Ik, Jezus Christus, als een opgevaren wezen, ben door God aangesteld om een geestelijk ambt voor planeet Aarde te vervullen. Dat is het Ambt van Redder of Wereldleraar. Wanneer iemand een voldoende niveau van Christusschap heeft bereikt, zal die persoon via het ambt, mijn ambt, het Ambt van de Universele Christus, moeten gaan om definitief van planeet Aarde op te varen en naar een hoger niveau te stijgen.

Het Ambt van de Universele Christus heeft slechts één doel, en die is om ervoor te zorgen dat een student het dualiteitbewustzijn heeft losgelaten, het bewustzijn van antichrist, en op het punt is gekomen zich met de Christus binnenin te identificeren, met de bron van alle leven, want enkel dat gevoel van eenheid kan een ziel, een levenstroom, ingang tot de Hemel geven. Niemand, die nog steeds in het dualiteitbewustzijn vast zit, kan de Hemel ingaan, want in de Hemel zijn we allemaal één en allen één met God. En dus, hoe kunnen zij, die niet het bruiloftskleed van eenheid dragen, het bruiloftsfeest ingaan? Zij moeten in de buitenste duisternis van het dualiteitbewustzijn blijven, die door hen zelf is geschapen.

Gedurende dit afgelopen 2000 jaar heb ik in dit ambt gediend. En ik heb vele oprechte zoekers ontvangen die bij mij kwamen. En velen van hen zijn voor de test van eenheid geslaagd en zijn via mijn ambt naar hogere sferen gegaan. Nu zullen de christenen je vertellen dat zij die bij mij kwamen, uit een christelijke godsdienst zouden moeten zijn gekomen; maar dat is niet zo. Dat is een leugen. Ik heb de afgelopen 2000 jaar mensen uit elke godsdienst op Aarde bij mij ontvangen. Ik heb zelfs velen ontvangen die niet tot een formele godsdienst behoorden. En ik heb zelfs een klein aantal ontvangen die dachten atheïst te zijn, maar toch hun ware innerlijk geloof ontdekten, toen ze eenmaal de sterfelijke vorm aflegden.

Als een eeuw voorbij is en er een andere begint, is het mogelijk dat een geestelijk ambt aan een ander opgevaren wezen wordt overgedragen. Maar ik ben hier jullie te vertellen dat mij door kosmische raden is aangeboden mijn ambt de komende 2000 jaar voort te zetten en ik heb besloten dit aanbod te accepteren.

[De toehoorders applaudisseren.]

Daarom zal ik de volgende 2000 jaar doorgaan dienstbaar te zijn in het Ambt van de Universele Christus, en alle opgevaren broeders en zusters die met de planeet Aarde werken, bij te staan. Waarom heb ik dit besluit genomen? Slechts om één reden – uit mijn liefde voor jullie, voor die zielen op Aarde die werkelijk de ware volgelingen van de universele Christus zijn.


Ik ben hier voor jullie

Zoals ik gezegd heb, er zijn nu   10.000 mensen op Aarde die op innerlijk niveau hun Christusschap hebben bereikt. Velen van hen zijn in een godsdienst grootgebracht die hen niet over het Christusschap heeft geleerd, of die hen leerde dat het godslastering was om zichzelf aan Christus gelijk te maken. Daardoor zijn ze zich niet van hun innerlijke bereikte staat bewust geworden, hebben ze hun innerlijk bereikte staat niet aanvaardt en hebben zij hun Christusschap niet opgeëist. En er zijn miljoenen meer die een hoge staat van Christusschap hebben bereikt en het volle Christusschap in deze incarnatie kunnen bereiken, als ze het slechts durfden op te eisen.

En dus heb ik beloofd – uit liefde voor deze zielen –nog eens 2000 jaar bij de Aarde te blijven en Saint Germain te assisteren met het inbrengen van de Gouden Eeuw van Aquarius, het gouden tijdperk van geestelijke vrijheid, waarover deze vele eeuwen is gedroomd. Ik vertel jullie dat ik hier ben en dat ik hier ben om te blijven.

Ik vertel jullie ook – allen die lid van andere godsdiensten zijn, zij die in de New Age beweging zijn, zij die door het orthodoxe Christendom zijn ontmoedigd en teleurgesteld – ik vertel jullie, dat ik, Jezus Christus, hier ben de Christus in jullie te dienen – als je mij wilt hebben. Ik weet dat velen van jullie een vooroordeel tegen Jezus Christus hebben, omdat jullie aan het valse beeld van Christus zijn blootgesteld dat door het orthodoxe Christendom in mijn naam is gepropageerd. Maar ik ben niet hier als dat idool.

Ik ben niet de Jezus Christus die zoveel jaren in christelijke kerken is afgebeeld, hangende aan het kruis. Ik ben niet dat idool, niet die valse Christus. Ik ben veel meer. Ik ben een universeel geestelijk Wezen en ik ben hier om je te helpen – als jij je hart wilt openen en mij ruimte geeft om binnen te komen.

Daarom zal ik – door deze boodschapper, door andere boodschappers en door iedereen die bereid is het Levende Woord te spreken – mensen met de ware, universele Christus in contact brengen, de innerlijke Christus in allen. Dit is de Christus van het Aquariustijdperk en zonder die Christus, zonder die Christusgeest, zul je niet het bewustzijn van het Vissentijdperk kunnen overstijgen en in het bewustzijn van Aquarius kunnen komen. Dit dan is mijn toezegging aan planeet Aarde en aan jouw vooruitgang op het pad.

Ik realiseer me echter, als het realistische Wezen dat ik ben, dat ik uit mijzelf niets kan doen en dat ik alleen deze taak niet kan volbrengen, zelfs al ben ik een opgevaren Wezen en zelfs al is mij alle macht in Hemel en op Aarde gegeven. Ik ben niet het enige opgevaren wezen en er zijn andere opgevaren wezens die ieder een specifieke vlam belichamen die nodig is om planeet Aarde door de overgang van de staat van het Vissenbewustzijn naar de staat van het Aquariusbewustzijn te helpen komen.

En zo heb ik bij mij, in de eerste plaats mijn geliefde Moeder Maria, die 2000 jaar geleden mij het leven schonk. En bij mij is de man die 2000 jaar geleden mijn vader was, die velen kennen als de Heilige Jozef en die velen in deze tijd kennen als Saint Germain. Ik zal tijdens de dagen van deze conferentie terugkeren, maar voor dit moment trek ik mij terug en laat ik Moeder Maria spreken.

* * * * * * *

* De conferentie werd op de bovenste verdieping van het gebouw gehouden, waar uitzicht was op een prachtig bergmeer.

Tot zover dit 5e artikel. Deel 6 van deze serie vindt u hier.

Roeland Solcer

Online

We hebben 122 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +