personal4

 

threefold flame new smaller

Hooggevoeligheid

Let op: Deze serie artikelen is gemaakt in 2005 t/m 2008

Dit is het derde artikel van de serie "De Heilige Graal".

Het voorgaande artikel vindt u hier

 

Hooggevoeligheid is iets dat ik uit eigen ervaring ken. Het heeft me dan ook mijn hele leven parten gespeeld. Hooggevoeligheid is een talent, maar kan pas vrucht dragen als je in harmonie bent met je ware identiteit ( Ik Ben) én met je plaats als mens in tijd en ruimte. (levensfase)

Daar ontbreekt het soms aan en dat brengt hooggevoelige mensen in problemen. Aquaruiskinderen of Nieuwe Tijds kinderen zijn vaker hoogevoelig. Hooggevoeligheid is niet iets dat is voorbehouden aan een kleine groep mensen. Het is geen elitegroep want hooggevoeligheid is een eigenschap van iedere menselijke ziel, hoewel menselijk karma bepalend voor onze genetische make up, levensomstandigheden, maar ook voeding en leefwijze, de hoogevoeligheidsgraad mede bepalen.

Lang geleden las ik het biografische boek "Inwijding" van Elisabeth Haig waarin op boeiende wijze verteld wordt over haar bewustwording als hoogevoelig mens in onze tijd. Het boek is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in hooggevoeligheid en de spirituele dimensie van dit onderwerp.

Wat is hooggevoeligheid?

Hooggevoeligheid komt voor bij 15 tot 20% van de wereldbevolking. Mensen die hooggevoelig zijn hebben een aantal extra "antennes" waarmee zij signalen uit hun omgeving opnemen. Deze signalen blijven vaak voor de rest van de omgeving verborgen maar hebben een grote uitwerking op de hooggevoelige persoon. Het zijn subtiele signalen die te maken kunnen hebben met de sfeer die ergens hangt. Maar ook met de schoonheid van kunst en natuur.

Wat betekent "Hooggevoeligheid" voor de individuele mens?

Wanneer je gevoeliger bent voor niet alleen zintuigelijke indrukken, maar ook bovenzintuigelijke indrukken, dan de meeste mensen, verwerk je bewust en onbewust meer informatie. Voor het lichaam betekent het dat er veel energie en activiteit is in het zenuwstelsel dat meer belast wordt, naarmate er meer prikkels zijn.

En wat betreft overprikkeling van onze zintuigen (onze lichamelijke en onze geestelijke zintuigen) kan gesteld worden dat de moderne mens dagelijks gemiddeld een veelvoud van prikkels ontvangt van wat de mens honderd jaar geleden te verwerken had.

Het zenuwstelsel vertegenwoordigd het lucht element en de communicatie, het element van Aquarius!

Je kunt de grotere belasting van het zenuwstelsel vergelijken met een grotere belasing van een computer. Afhankelijk van de frequentie en de rekensnelheid van de processor en de mogelijkheden om informatie snel op te slaan zal de computer in mindere of meerdere mate in staat zijn om goed en snel met de informatie om te gaan.

Dan is er natuurlijk de menselijke software, zeg maar hoe is de mens geprogrammeerd om informatie te verwerken en keuzes te maken? Volgens welke waarden en normen en op basis van welke kennis en levenservaring accepteren of verwerpen wij de feiten? Wanneer en waarom is het ja of juist nee, of in ICT termen te blijven waneer is het "nul"en wanneer is het "1"?

Hooggevoelige mensen zijn niet per definitie intellectueel begaafde mensen. Zijn ze intelligent, dan zullen ze juist een gezonde weerzin voelen ten aanzien van louter "boekenwijsheid".

Gaat hooggevoeligheid gepaard met een grote intelligentie en andere ontwikkelde talenten dan is de kans op genialiteit groot, gaat zij gepaard met een zuiver hart en een gelouterde wil dan is Meesterschap in zicht.

Waar leidt hoogevoeligheid toe?

Op de langere termijn leert gevoeligheid of sensitiviteit je steeds beter te luisteren naar de signalen die je bewust maken van de innerlijke leiding van de mens. Immers gevoeligheid beperkt zich niet tot de uiterlijke zintuigen. Als we aandacht schenken aan ons innerlijk leven ontdekken we de wereld van de ziel, de psychologie, het domein van onze gedachten, gevoelens en drijfveren.

Wat drijft ons voort in het leven? Wat wil ik nu echt? Welke gevoelens liggen ten grondslag aan mijn handelen en denken? Maar ook de vraag waar bepaalde gevoelens vandaan komen, wat ze heeft veroorzaakt en in hoeverre ze "objectief " genoemd kunnen worden, kunnen niet onbeantwoord blijven.

Als je zegt dat je gevoelig voor geluid bent, kan een ander wellicht begrijpen dat de radio te hard staat. Maar als je zegt dat je gevoelig bent voor energie, sfeer, uitstraling of de voor de onzichtbare wereld, dan zullen er al meer mensen zijn, die je indelen in de catagorie vaag en zweverig. Als je je bovendien niet "normaal" gedraagt dan beland je al snel in de catagorieën "gek" of "paranormaal" die historisch gezien in onze cultuur verwant lijken te zijn.

Al in 1980 schreef Jaap Huibers over dit thema! ( HUIBERS, JAAP Er lopen meer gekken los...Gedachten over neurasthenie en hysterie. Deventer. Uitgeverij Ankh-Hermes )

Hoogevoelige mensen kunnen neurotische trekjes ontwikkelen en crisissituaties kan een hysterische reactie ontstaan, maar hooggevoeligheid is beslist geen ziektebeeld! Integendeel het is een talent dat ontwikkeld dient te worden.

HSP

Highly Sensitive Persons, hooggevoeligheid, of ook wel HSP genoemd, betreft een verschijnsel dat gerelateerd is aan de collectieve bewustzijnsgroei. De mens van vandaag wordt door verhoogde kosmische stralingsinvloeden aangespoord om een hoger bewustzijn te ontwikkelen. Hooggevoelige personen hebben daarvoor een zeer fijngevoelige hardware (lichaam, zenuwstelsel).

De symptomen van een uit evenwicht geraakt hooggevoelig persoon, kunnen lijken op burnout, hyperventilatie, overspannenheid.

Hooggevoelige mensen zijn veel gevoeliger dan de meeste mensen. Hun kwaliteit is dat hun zintuigelijke en buitenzintuigelijke waarneming sterker is dan die van anderen. Iedereen heeft een bepaalde gevoeligheid, maar 'Highly Sensitive Persons' (HSP's) kunnen makkelijker problemen ervaren in hun dagelijks leven en hun kontakten omdat ze gevoeliger zijn dan gemiddeld. Zij ervaren makkelijk subtiele veranderingen in energie, temperatuur, geur, geluid of licht, kunnen meestal niet tegen drukte, harde (valse) muziek, fel licht, extreme kou of hitte en grote menigten. Ze trekken zich vaak terug en voelen zich het veiligst in hun eigen omgeving.

Het gevoelsleven van een jong hooggevoelig persoon is diep en juist in die levensfase zijn ze uiterst kwetsbaar voor iedere vorm van disharmonie en trauma.

Dan kan zijn dat ze overspoeld raakten door hun gevoelsleven.

Overlevingsstrategie

Zo ontwikkeld een sensitief persoon in de vroege jeugd soms onbewust allerlei overlevingstechnieken als gevolg van trauma's die het oploopt, zonder dat de ouderen het opmerken. Immers de meeste mensen hebben vanwege hun kleinere gevoeligheid niet in de gaten wat het kind, allemaal doormaakt.. Soms voelen ze juist helemaal niets meer. Of stappen ze heel makkelijk uit hun gevoelsbeleving, maar maken hierdoor minder kontakt met de werkelijkheid of hun omgeving.

Ze reageren primair vanuit hun rechterhersenhelft op de wereld. Daar zetelt het gevoel, de creativiteit en de intuitie. Vaak denken hooggevoelige mensen juist dat ze heel rationeel zijn. Ze hebben dan vaak manieren ontwikkeld om hun gevoelens te blokkeren en zijn in hun hoofd gaan zitten.

Hun autonome zenuwstelsel kan sneller overbelast raken. Ze kunnen dan het gevoel hebben dat ze voortdurend in de vecht- of vluchthouding zijn. Hun lijf kan reageren met stress en vermoeidheid. Ze zetten makkelijke emoties vast in het lijf, ook die van anderen. Daardoor wordt een aanslag gepleegd op hun lichamelijke welzijn. De energie stroomt niet voldoende, dus stromen emoties niet makkelijk weg.

Hulpverlening en onderwijs, belangrijke werkvelden voor de hooggevoelige mens.

Hoogggevoelige mensen voelen emoties en energie van anderen aan. Ze ervaren boosheid, ziekte bij de ander, een slecht humeur, specefieke behoeftes en zijn vaker telepatisch.. Dat gebeurt op bewust en onbewust niveau. Deze registratie heeft invloed op hun gevoel van lichamelijk en geestelijk welzijn. Hooggevoelige personen zijn nogal eens afhankelijk van anderen als het gaat om hun emotionele conditie. Ze voelen zich goed als de ander zich goed voelt. Voelt de ander zich niet goed dan geldt dat meestal ook voor hen. Ze proberen daarom vaak zoveel mogelijk harmonie te ervaren met hun omgeving. Vaak zijn ze voortdurend bezig het anderen naar de zin te maken. Daarbij kunnen ze veel van zichzelf vergen door hun grenzen te overschrijden of niet assertief te zijn.

Naarmate de sensitieve mens meer meester wordt over zijn talent kan de genezende kwaliteit van deze geboren healers beter tot zijn recht komen en zullen zij de vruchten kunnen plukken van hun vermogen om de wereld te leiden naar een nieuwe spirituele cultuur!

Het is dus belangrijk voor sensitieven om verschillende methodes te leren om stress te voorkomen of te reduceren. Dat kan varieren van assertief gedrag aanleren tot meditatie. Ook kunnen ze een nieuwe strategie om zichzelf te beschermen aanleren door zichzelf vragen te stellen: klopt het wat ik nu voel? Helpt het me? Maakt het me rustig dat ik dit denk? Ook kan het helpen dat ze zich bewuster worden van wat er gebeurt, dan krijgen ze meer begrip en mogelijkheden.

Hooggevoelige mensen kunnen zichzelf ook makkelijk wegcijferen of zich verantwoordelijk voelen voor situaties of anderen. In zekere zin is dat ook hun roeping, die geboren is uit zieleliefde.

Ze zijn groot in hun aanpassingsvermogen. Zachtaardig en liefhebbend. Verlegen. Soms voelen ze zich al sinds hun jeugd een buitenbeetje. Vaak werden ze gepest omdat ze anders waren in de ogen van andere kinderen. Maar ook volwassen HSP's kunnen geconfronteerd worden met pestgedrag van anderen om die reden!

Ze voelen vaak dat iets niet klopt, maar kunnen dat niet altijd verklaren. Als ze hun reactie baseren op aannames kunnen er problemen ontstaan. Soms willen ze vooral met rust worden gelaten om te herstellen.

Schuldgevoelens

Ze kunnen ook een schuldgevoel ontwikkelen, omdat ze hoge eisen aan zichzelf stellen. Ze schamen zich sneller voor hun menselijke onvolmaaktheden.

Zichzelf begrenzen is vaak moeilijk, ze identificeren zich makkelijk met anderen. Ze kunnen als strategie ook afstandelijk worden. Al hun overlevingstechnieken zijn ontwikkeld om zichzelf te beschermen als gevolg van opgelopen trauma's.

Ze kunnen zich moe en leeggezogen voelen. Het feit dat ze niet worden geaccepteerd in hun gevoeligheid kan ze heel eenzaam en verdrietig maken. Ook vanuit de reguliere gezondheidszorg is vaak geen begrip laat staan acceptatie en praktische hulp, waardoor ze vaak het gevoel hebben alles alleen te moeten oplossen en vaak is dat ook hun lot.

Hooggevoeligheid bij kinderen vraagt om bijzonder onderwijs!

Hoogevoeligheid wordt vaak overgedragen op de volgende generatie. Ook als dat niet het geval is en u krijgt toch te maken met kinderen met deze aanleg, is het verstandig om bijzonder onderwijs in overweging te nemen.

Mijn keuze als ouder was het Vrije School Onderwijs, vanwege mijn metafysische wereldbeschouwing. In het Vrije School onderwijs wordt uitgegaan van de geesteswetenschap en in het bijzonder van de ontwikkelingsfasen waarin de 4 wezensdelen, fysiek, etherisch, astraal en mentaal lichaam zich ontplooien.

Helaas is het Vrije School onderwijs de laatste 25 jaar onder druk komen te staan van te veel overheidsregulering. Ook lukt het haar nog niet voldoende plaats te maken voor juist die groep hoogsensitieve medewerkers, die haar gelederen zo nodig heeft.

Toch zijn de universele geesteswetenschappelijke inzichten die onder vele andere stromingen ook door de Anthroposofie worden uitgedragen, m.i. de juiste grondslagen voor de pedagogiek!

De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt primair bij de ouders en vandaar dat goede voorlichting en onderwijs juist voor hen, ook nodig is.

De Graal

Het onderwerp hooggevoeligheid is opgenomen in de artikelenserie over de Heilige Graal om enig inzicht te geven in de achtergronden van waar uit mijn speurtocht naar de Heilige Graal is begonnen.

Juist vanwege de hooggevoeligheid zocht ik al op zeer jonge leeftijd naar antwoorden op vragen die veel mensen pas later of zelfs nooit stellen. Ook ben je als hoogevoelig persoon meer ontvankelijk voor wereldbeschouwingen die over de realiteit van de geest spreken. Immers ik ervoer altijd het "Licht" in andere mensen en in de natuur. Dit "Licht" wordt ook wel beschreven als de "aura", of uitstraling van fysieke lichamen. Rudolf Steiner en vele anderen die de esoterische leringen hebben uitgedragen, spreken over werkelijkheden die de hooggevoelige mensen min of meer uit eigen ervaring kennen.

Als opgeleid en erkend homeopaat, natuurgeneeskundig therapeut, spiritueel psychotherapeut, sjamaan en healer begeleidde ik o.a. sensitieven (hooggevoelige mensen) in het ontwikkelen van hun talent. Gedurende 15 jaar gaf ik ook leiding aan een Academie voor alternatieve geneeswijzen op esoterische grondslag en was docent aan vele andere opleidingen, waar een groot deel van de studenten meer dan gemiddeld sensitief was.

Het InMarkt Project is een initiatief om de samenhang van spiritualiteit en cultuur te bevorderen als antwoord op de a-spirituele tendensen in de nog overwegend materialistische tegencultuur die is ontstaan door het verlies van de Goddelijke Geest ( Heilige Geest) in de moderne samenleving.

Wanneer de Graal die onze ziel is, opnieuw gevuld wordt met het Levende Water (en later met het brood en de wijn) van de Heilige Geest (symbolisch ook het lichaam en bloed van Christus) dan worden wij in een alchemisch proces getransformeerd en Christus in ons ( de Zoon of Dochter van God ) wordt wedergeboren. We zien dit ook gesymboliseerd in het ritueel van de doop, waarin wij als het ware worden gewassen in en door het levende water voordat wij onze missie als ingewijde broeder of zuster aanvangen.

Toen ik in 1988 in Fatima Portugal gedoopt werd door de toenmalige boodschapper van de Grote Witte Broederschap, Elisabeth Claire Prophet, wist ik dat ik eindelijk een levende gezalfde boodschapper van God had gevonden. Iemand die een geestelijke mantel had ontvangen om de Hierarchie te vertegenwoordigen.

Iedereen die zich echt verdiept in de openbaringen die door Mark en Elisabeth Claire Prohet gebracht zijn, zal versteld staan van deze ongekende genade, wijsheid en liefde die door de Hierarchie van Christus aan de mensheid, via deze kanalen zijn geschonken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Summit Lighthouse op talloze wijzen is belaagd met laster als zou het gaan om een gevaarlijke sekte.

Ja gevaarlijk voor de "antichrist" zijn de boodschappers van het Licht! Maar voor de kinderen van de wereld zijn zij de goede herders en ware koningen zoals de Wijzen uit het Oosten.

De missie van Elisabeth is lang na de Hemelvaart van haar man Mark Prophet, pas in 1999 door de Meesters beeindigd, na haar extreem lange en zware dienstjaren als "Messenger of the Great White Brotherhood".

Laster en leugens zijn ook het deel geweest van de new age meester van van het vissentijdperk, Jezus Christus, die 2005 jaar geleden zijn boodschap bracht. Iedere waarachtige discipel van Christus heeft hier min of meer mee te maken, het is inherent aan de missie van Gods Zoon of Dochter. Jezus heeft ons altijd gewaarschuwd voor de antichrist.

Inmiddels zijner nieuwe officiele boodschappers aangesteld die de mantel van de Broederschap mochten ontvangen, de Deense schrijver, Kim Michaels en zijn vrouw Lorraine, die in de V.S. wonen. Ook zij hebben deel uitgemaakt van de Mysterieschool van de Summit Lighthouse.

Overigens zijn alle discipelen van Jezus Christus Boeddha Maitreya, Mohammed, Krisna of welke Profeet of Meester dan ook boodschappers, maar voor de discipelen die het grote wereldtoneel betreden, zijn er passende voorwaarden, zorg en bescherming noodzakelijk.

Tot zover enige informatie over hooggevoeligheid in relatie tot de interesse voor spiritualiteit en esoterie.

Roeland Solcer

Boeken over hooggevoeligheid: Klik hier

Vervolg: De Heilige graal 4: De Wederkomst van Christus

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

04 maart 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

We hebben 155 gasten en geen leden online

zoeken

Ander Nieuws +