personal4

3foldflame circle

Het voorafgaande artikel in deze serie,

over "De Universele Christus" vindt u hier

 

" Mijn Volk gaat verloren omdat het geen Kennis heeft "

Deze hartekreet van Jezus, riep lang geleden in mijn ziel en die van vele anderen, de reactie op: "Heer laat mij hen dan die Kennis  nog eens brengen en uitleggen." En zo geschiedde. Vastbesloten de blijde boodschap te verkondigen zijn wij telkens afgedaald naar de aarde om de onwetendheid de wereld uit te helpen, te beginnen uit ons zelf.

Want als we de ander leren, leren we vooral ook ons zelf, datgene wat we ontvingen van de Meester, beter te begrijpen en in de praktijk te toetsen. Hier op aarde worden we voortdurend geconfronteerd met onze eigen onvolmaaktheden en hun gevolgen, die ons achtervolgen met de boodschap:

"Practice what you preach."

Want wat hebben we echt begrepen van de Waarheid, zolang we de Waarheid niet zijn?

Ieder mens bij wie het spirituele bewustzijn begint te dagen weet hoe kwetsbaar die noodzakelijke balans is, die maakt dat onze visie op Waarheid berust. Daarom is er een scholingsweg nodig, om het geestelijke bewustzijn op een gezonde en evenwichtige manier te ontwikkelen. Deze scholingsweg of mysteriescholing is natuurlijk het leven zelf aan beide zijden van de sluier. Die bewustzijnsscholing gaat na de fysieke dood onverminderd verder.

Christen zijn wil zeggen in de voetsporen treden van de Opgevaren Meester Jezus om net als hij op te gaan in en één te worden met het Christus Zelf. Dat kan alleen wanneer je Hem,( Christus) in jezelf  (h)erkent en in Jezus en in iedere andere Meester, Heilige, ja in ieder mens en levend wezen.

Want leerde Jezus ons niet dat alle mensen kinderen van de Ene God zijn? Als u de dictatie van Jezus leest over de  "Universele Christus" in het voorafgaande artikel over de Graal, zult u voor altijd genezen zijn van ieder sectarisme op dit punt!

Jezus zegt:

"Vele jaren geleden was de term Christus in werkelijkheid een universele term. Het had geen dogmatische betekenis. Het werd niet door een bepaalde kerk voor zich opgeëist en het is nooit bedoeld om door een bepaalde kerk te worden opgeëist. Het was bedoeld een universele term te blijven die broeder met broeder zou verenigen dwars over de scheidslijnen van uiterlijke godsdiensten heen. Ik ben gekomen een tijdperk in te luiden waar mensen zichzelf van het bewustzijn van dualiteit afscheiden, het bewustzijn van antichrist dat op afscheiding is gebaseerd, de afscheiding van je bron wat leidt tot een gevoel van afscheiding van je broeders en zusters in de Geest en daarom tot conflicten en zinloze rivaliteit."

Misschien begrijpen mensen nu waarom ik en velen met mij als leerlingen van de moderne geestescholing onder directe leiding van de opgevaren Meesters op onze altaren of meditatieplaatsen, beelden hebben van Boeddha, Jezus, Krishna, Quan Yin, Shiva, El Morya, Saint Germain en anderen.

Niet alleen maken wij dankbaar gebruik van disciplines, inzichten en wijze lessen van alle wereldleraren, wij zien uiteindelijk in hun werken en leven de manifestatie van de Universele Christus, die door hun persoonlijke manifestatie van Christus heen straalt. voelt u het verschil? Uw toekomstige manifestatie van de universele Christus ( de kosmische zoon of dochter van God) hier op aarde zal altijd een persoonlijk karakter dragen omdat we hier op nu eenmaal aan vormen gebonden zijn.

Komisch in dit verband is de wat cynische vraag van iemand die eens vroeg, "of die Witte Broederschap ook zwarte Meesters telde? U begrijpt natuurlijk dat die vraag spottend bedoeld was....

Het is dan ook leuk te kunnen zeggen dat vrijwel iedere ziel ( ook die van Jezus) voor zijn hemelvaart meerdere incarnaties heeft gehad in de meest uiteenlopende rassen en culturen en dat er Meesters zijn voortgekomen uit alle rassen. De term "wit" is natuurlijk symbool (innerlijke betekenis)  voor "zuiverheid " een kwaliteit die zich in de aura kan manifesteren als wit licht.

Meer informatie over een "zwarte" opgevaren Meester vindt u  hier

De Religie van de Nieuwe Tijd is een Religie van het Zijn.  In vervolg op "To be or not to be" leren de Meesters ons nu: " Be here Below , all that you are Above".   Jezus zegt hier over:

A religion of Being

" This is what has been misunderstood by the people who were caught in the duality consciousness. They created a Christian religion that they see as being separated from other religions, being better than other religions, being the only true religion, being the only road to salvation.

My disciples were called “The Followers of The Way.” And you remember my statement, “I am the way, the truth and the life, no one comes to the Father save by me.” Again, the duality consciousness interprets that to mean that no one comes to God without going through Jesus Christ. But truly, the true statement is that no one comes to the Father save by going through the Christ consciousness that I am. And the Christ consciousness is what allows you to say, “I and my Father are one,” because you are now being one with your God, instead of seeing yourself as separated from that God.

That is what I called my disciples to manifest. That state of oneness with God. They could not maintain it. But a few of them did maintain it for a long time, and some of the gnostic groups continued it for centuries. But orthodox Christianity, the organized church never had it, never understood it because they followed the example of Peter, who denied his oneness with me, and thereby denied the oneness between the disciple and master that is the true fulfillment of the master-disciple relationship, whereby the disciple becomes the master below as the Master is the Christ Above".

Nederlandse  vertaling van het citaat:

Een religie van (het) Zijn

Dit is wat niet begrepen is door de mensen die gevangen zitten
in het dualistische bewustzijn ( opm.:het bewustzijn van relatief goed
en kwaad).

Zij schiepen een Christelijke religie , die ze apart zien van
andere religies en bovendien beter dan andere religies,
ja zelfs dat het de enige ware religie is, dat het de enige
verlossingsweg is.

Mijn discipelen werden de volgelingen van de weg genoemd.
En je herinnert je mijn woorden: "Ik ben de Weg,
de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij".

Het dualiteitsbewustzijn interpreteert dat alsof bedoeld zou zijn,
niemand komt tot God dan door Jezus Christus.

Maar in werkelijkheid was de echte verklaring, dat niemand tot de
Vader komt behalve zij die door het Christusbewustzijn dat ik ben, gaan.

(opm.: Jezus bedoeld het universele Christusbewustzijn, dat in iedere mens
een persoonlijk karakter aanneemt. Zie ook de volledige engelse dictatie)

En het christusbewustzijn stelt je in staat om te zeggen: "Ik en de Vader zijn één",
want je bent dan één met God in plaats van jezelf te zien als afgescheiden van God.

Daartoe riep ik mijn discipelen op, om dat te manifesteren, die staat van éénheid met God.
Zij konden dat niet volhouden, maar enkelen hielden het wel lang vol en sommige
gnostieke groepen hielden het zelfs eeuwen vol.

Echter het othodoxe Christendom, de georgasniseerde kerk heeft het zelfs nooit in zich gehad
of begrepen, omdat ze het voorbeeld volgden van Petrus, die zijn éénheid met mij ontkende
en daarmee de éénheid van de leerling en de Meester ontkende, de waarachtige
vervulling van de Meester-leerling relatie, waarbij de leerling beneden (op aarde) de Meester wordt en de Meester, de Christus boven is ( in de geestelijke wereld)".

(Overgenomen met toestemming van Kim Michaels)

De volledige tekst van de dictatie over de ware gemeenschap van de Heilige Geest vindt u hier.

Uit bovenstaande introductie moge blijken dat ik mijzelf regelmatig in het leven tegenkom en met precies dezelfde menselijke onvolmaaktheden worstel als de meeste mensen. Ik heb mijn ego niet volledig overwonnen en pretendeer geen heilige te zijn. Wel doe ik mijn uiterste best om zijn invloed op mijn leven te miniseren en ben me bewust van het feit dat succes in deze niet mijn verdienste is.

Als er werkelijk iets goeds uit een mens voortkomt, dan is het de Heilige Geest die daarvan de oorzaak is. Jezus zegt hier over: "Ik van mijzelf kan niets uitrichten; het is de Vader die door mij heen werkt." ( d.m.v. de Heilige Geest)

Wanneer we dit ten volle begrijpen kunnen we opgelucht ademhalen, immers als mijn kleine ik of mijn ego de klus zou moeten klaren, dan kwam er niets van terecht.

We moeten dus vertrouwen hebben in het wedergeboren Christus Zelf (Hoger Zelf), dat in verbinding met de Heilige Geest Gods het wonder in ons en door ons heen, in de wereld voltrekt.

Als mens kunnen we dan met Paulus zeggen:

Ik (ego) sterf dagelijks in Christus.

De Meesters verlangen geen volmaaktheid van hun leerlingen, want zij weten beter dan wie dan ook dat volmaaktheid hier op aarde niet bestaat. Een leerling van Jezus Christus is geen volmaakt mens. Petrus en Judas waren sprekende voorbeelden.

We hebben allemaal een Petrus en een Judas in ons zitten. Maar ook een Johannes en een Marcus, want de eerste 12 discipelen van Jezus staan model (symbool)  voor verschillende aspecten van de menselijke psychologie. Het ego is een complex geheel van menselijke waarden en normen die gekleurd worden door opvoeding, karma en ervaringen. Dit pseudo ik wordt diepgaand bestudeert in het boek: "A course in Miracles", dat ook in het Nederlands vertaald is.

Welke stem de boventoon voert van de vele egostandpunten die een mens kan innemen is afhankelijk van de situatie, want hoewel het ego een zelf geschapen illusie is, zal het ten kostte van alles zichzelf proberen te handhaven als kapitein op het schip. Alleen de Waarheid is in staat ons van het ego te bevrijden en die Waarheid is de Universele Christus, die we eerst leerden kennen als de historische Jezus, die door zijn hele leven de verschillende stadia van Christuswording manifesteerde. 

Als we dit even doortrekken kunnen we ook zeggen dat we allemaal oorspronkelijk een Jezus in ons hebben en daarmee komen we weer bij een essentieel inzicht, namelijk dat er behalve het ego een beginsel in ieder mens is ( of was) dat we kunnen aanduiden met  het Jezus beginsel. Ik wil hier niet mee zeggen dat Jezus louter symbolisch moet worden opgevat, maar wel dat de historische Jezus, ook gezien mag worden als een archetype, een universeel symbool van iets dat we hopelijk allemaal van binnen kennen, het maagdelijke en oorspronkelijke reine kind. Veel babies stralen nog die puurhied uit die ons ontroert en ons herinnert aan ons innerlijke kind.

Dit 'kindeke Jezus', het innerlijke kind is een Goddelijk beginsel en staat in verband met de drievoudige vlam een geestelijk Licht in het hartchacra, de manifestatie van Liefde Wijsheid en Kracht ( 3e,2e en 1e straal in de stralenleer).

Helaas zijn er veel mensen bij wie deze geestelijke vlam in de geheime hartkamer is gedoofd. Deze vlam kan namelijk doven wanneer een mens blijft volharden op de heiloze weg van het ego.

Vandaar dat Jezus ook leerde dat de meeste mensen geestelijk gesproken dood zijn en dat men moet worden wedergeboren om het koninkrijk in te gaan. ( gesprek met Nicodemus)

Kerstmis wordt dan het feest ter ere van de geboorte van dit Christuskind, niet alleen 2000 jaar geleden, maar in het eeuwige nu.

Spirituele scholing, geestelijke ontwikkeling, maakt ons niet alleen bewust van het innerlijke kind van God , maar stelt ons ook voor de opdracht om onze kleine wil ondergeschikt te maken aan het Christuskind in ons, naarmate het volwassen wordt. "Ik moet minder worden en Hij moet wassen" (groeien).

Het hele proces van de transfiguratie, de sterfelijke mens die transfigureert in het onsterfelijke Kind van God is in de gnostieke scholen onderwezen en bewaard gebleven. Prachtige voorbeelden daarvan zijn  de Katharen in de middeleeuwen en de Mysterieschool van het Gouden Rozekruis, een van oorsprong Nederlandse Mysterieschool, die sinds de vorige eeuw wereldwijd actief is.

Geïnteresseerden worden verwezen naar bijvoorbeeld:

De Alchemische Bruiloft van Christiiaan Rozenkruis

Roeland Solcer

Het volgende artikel in deze serie vindt u hier

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

28 mei 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

Search

Ander Nieuws +