personal4

Untitled Document

3foldflame circle

Het vorige artikel in deze serie vindt u hier

Een uitdaging aan alle Christenen    

Wie de moeite heeft genomen om deze serie artikelen te volgen zal begrijpen dat als dit de leringen van de "echte Jezus" zijn en de Grote Witte Broederschap of de Hierarchie echt bestaat, de mens dit toch op enigerlei wijze zou moeten kunnen toetsen. Immers de Meesters  zijn ten Hemel gevaren en nog maar weinig mensen kunnen zich beroepen op persoonlijke ontmoetingen met de opgevaren Meesters.

Toch is het heel goed mogelijk dat u zelf al enige gevoeligheid heeft voor de Christus Radiatie en dan zult u  gemakkelijk herkennen dat de bronnen die via mijn artikelen worden aangedragen heel zuiver zijn.

Jezus daagt u nu uit om niet vluchtig langs de dingen heen te lopen en te denken, "Ach ja, het zal allemaal wel", of zoiets van "Veel te moeilijk, het zal mijn tijd wel duren", om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag...

Dat is namelijk een veel te oppervlakkige houding als het gaat om de waarde en betekenis van deze dingen. Jezus daagt een ieder die zich Christen noemt, of die Christus zoekt om zijn huidige leringen te toetsen door  de volgende tekst te bestuderen over de 4 dodelijke Christelijke veronderstellingen.

 

De Vier Dodelijke Christelijke Veronderstellingen

(Vertaling van: The Four Deadly Christian Assumptions van: www.askrealjesus.com gepubliceerd met toestemming van Kim Michaels)

Is je christelijk geloof gebaseerd op de rots van innerlijke inzicht of op het drijfzand van door mensen gemaakte veronderstellingen?

‘Vandaag de dag staan veel mensen open voor een hoger begrip van geestelijke zaken dan wat in traditionele leringen gevonden wordt. Een groot aantal mensen kan de hogere waarheid verdragen en daarom is Jezus gekomen om ons die waarheid te geven'.

Voor de grote stroom christenen zijn de volgende veronderstellingen een integraal deel van hun geloof; maar wat als die veronderstellingen geen voeling zouden hebben met de werkelijkheid van wat Jezus leerde? Zou je dat willen weten?

Zo ja, laten we eens naar die aannames kijken:

  • Als ik Jezus vandaag zou ontmoeten – of als ik tweeduizend jaar geleden leefde – zou ik  hem onmiddellijk als de Levende Christus herkennen.

  • Als ik de Levende Christus herkende – zelfs wanneer hij in een onverwachte gedaante verscheen – zou ik hem accepteren en naar zijn woord luisteren.

  • Wanneer Jezus vandaag in mijn kerk kwam, zou hij aan alles wat hij zag zijn goedkeuring geven.

Wanneer Jezus werkelijk vandaag tot ons kon spreken, zou hij nooit iets zeggen dat tegen de leer, de opvattingen en de praktijken van mijn kerk zou ingaan.


Helaas kan vanuit de bijbel vrijwel geen van deze veronderstellingen verdedigd worden. In feite, wanneer je de bijbel zorgvuldig leest, zie je dat Jezus een doelbewuste poging deed al deze veronderstellingen tegen te spreken (de meeste joden hadden exact dezelfde aannames over hun godsdienst) en dat Jezus de mensen welbewust uit hun starre en gemakkelijke benadering van godsdienst schudde. Laten we elke veronderstelling vergelijken met wat de bijbel ons werkelijk laat zien.


1e Veronderstelling: Als ik Jezus vandaag zou ontmoeten zou ik hem onmiddellijk als de Levende Christus herkennen.

Wijsheid achteraf is altijd normaal. Christenen hebben tweeduizend jaar lang een cultuur rondom de persoon van Jezus opgebouwd. Wanneer je in deze cultuur bent opgegroeid is het begrijpelijk voor jou om aan te nemen dat je Jezus onmiddellijk zou herkennen. Immers, hij verscheen altijd in volmaakt witte klederen met een stralenkrans rondom zijn hoofd; dus hoe zou je er niet in slagen te zien dat hij anders dan andere mensen was?

Maar toch laat de bijbel overduidelijk zien dat de meeste mensen die Jezus in levende lijve ontmoeten hem niet als de Messias of als de Levende Christus herkenden. Waarom? Omdat hij er net als ieder ander uitzag. Daarom was het nodig dat Judas hem verraadde: de soldaten die hem kwamen arresteren konden hem niet van zijn discipelen onderscheiden.

Jezus zelf maakte duidelijk dat de meeste mensen de Levende Christus niet kunnen herkennen:

15 Hij vroeg hen, ‘ En jullie voor wie houden jullie mij?'
16 Simon Petrus gaf als antwoord: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God!'
17 ‘Je bent een gelukkig man, Simon Barjona!' zei Jezus tegen hem. ‘Want mensen van vlees en bloed hebben jou dat geheim niet onthuld, maar mijn Vader in de hemel'. (Matteüs. Hoofdstuk 16)

Met andere woorden, ‘vlees en bloed' kunnen de Levende Christus niet onthullen. Wat is ‘vlees en bloed?' Zou het de menselijke geest kunnen zijn, de menselijke bewustzijnsstaat, die Paulus de ‘vleselijke mens noemde?' (1 Korinthiërs 3:3).

En wat als de meeste mensen in een bewustzijnsstaat zijn waarin ze eenvoudig de Levende Christus niet kunnen herkennen?

Maar zij die werkelijk religieus zijn en die nauwgezet de leringen en overtuigingen van de ‘enig ware' christelijke kerk gevolgd hebben (hoe je die kerk dan ook beschrijft) zij zouden toch ogenblikkelijk de Levende Christus herkennen? Als dat zo is, hoe komt het dan dat zij die de leringen en overtuigingen van het joodse geloof gevolgd hebben - die zíj als de enige ware godsdienst beschouwden - de Levende Christus niet herkenden? Dit waren nu juist de mensen – de schriftgeleerden, wetgeleerden, Farizeeërs, Sadduceeërs en tempel priesters – die een complot tegen Jezus smeedden en hem uiteindelijk gekruisigd kregen.

Wat is er voor een mens nodig om de Levende Christus te herkennen? Wat als we ons bewustzijn moeten verhogen? Wat als we de oproep van Paulus moeten volgen om:

Laat die geest in u zijn, die ook in Christus Jezus was. (Filippenzen 2:5)

Misschien wanneer wij eerst de geest van Christus in ons toelaten dat we dan de Levende Christus kunnen herkennen? Overigens, één van de hoofdthema's van deze website is dat je de geest van Christus aan moet doen. Er zijn talloze leringen en technieken hoe je dit doel kunt verwezenlijken.


2e Veronderstelling: Als ik de Levende Christus herkende – zelfs wanneer hij in een onverwachte gedaante verscheen – zou ik hem accepteren en naar zijn woord luisteren.

We hebben net gezien dat veel van de meest godsdienstige mensen van zijn tijd Jezus niet als de Messias herkenden. De reden was dat Jezus in een onverwachte gedaante verscheen. Misschien verschijnt de Levende Christus altijd in een onverwachte gedaante?

Misschien is dat onderdeel van de uitdaging – zullen de mensen bereid zijn verder dan hun vooropgezette meningen te kijken om de Levende Christus te herkennen? Zullen ze bereid zijn die meningen achter zich te laten om de Levende Christus te accepteren en naar zijn (of haar) woorden te luisteren?

Denk eens na over hoe Jezus zijn discipelen bijeen bracht. Stel je voor dat jij op straat loopt en een man met een intensieve blik komt naar je toe en zegt, ‘Volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken.' (Matteüs 4:19) Zou jij onmiddellijk alles achter je laten en hem volgen?

De bijbel maakt het voldoende duidelijk. Veel mensen hoorden Jezus prediken, zagen hem wonderen en genezingen verrichten en toch waren zij niet bereid hun vertrouwde omstandigheden, hun opvattingen of levensstijl achter zich te laten om werkelijk de woorden van de Levende Christus te volgen. Waarom? Omdat als je de Christus wilt volgen je bereid moet zijn alles achter je te laten!

Je moet bereid zijn je netten achter je te laten, waaronder je bestaande religieuze overtuigingen begrepen kunnen worden. Daarom waren zoveel van de meest religieuze mensen niet bereid Jezus te volgen. Zij waren te gehecht aan de overtuigingen en gewoontes – de netten -  waarmee zij vertrouwd waren .

Is het moeilijk te zien dat in de huidige wereld er veel christenen zijn die ook gehecht zijn aan hun overtuigingen, gewoontes en levensstijl? Is het moeilijk je voor te stellen dat als de Levende Christus vandaag verschijnt en iets zei dat buiten de gangbare leerstellingen valt, dat veel christenen hem zouden verwerpen en zouden weigeren naar zijn woorden te luisteren?

Dit leidt ons tot de volgende veronderstelling.


3e Veronderstelling: Wanneer Jezus vandaag in mijn kerk kwam, zou hij aan alles wat hij zag zijn goedkeuring geven.

Wanneer je de bijbel met een open geest leest, is het niet moeilijk te zien dat dit een heel gevaarlijke aanname zou kunnen zijn. Jezus was het keer op keer oneens met de religieuze autoriteiten van zijn tijd. Hij daagde de schriftgeleerden, de Farizeeën, de Sadduceeën, de wetgeleerden en zelfs de tempelpriesters steeds weer uit. Is er werkelijk enige reden te veronderstellen dat hij het met de religieuze autoriteiten van onze tijd eens zou zijn, zelfs al noemen zij zich christenen en maken er aanspraak op de vertegenwoordigers van Christus op Aarde te zijn?

Laten we naar de bijbel kijken. Een van de meest opzienbarende afkeuringen van het religieuze establishment werd gegeven in Matteüs 5:20:


Want ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der Hemelen voorzeker niet binnengaan.

Dit is een behoorlijk schokkende verklaring want de schriftgeleerden en Farizeeën zagen zichzelf als behorend tot de mensen die verzekerd waren het koninkrijk der Hemelen binnen te gaan. Welke basis hadden zij voor deze zekerheid? Zij geloofden dat zij alles goed deden en dit baseerden zij op het feit dat ze elke letter van de uiterlijke wet kenden en dat zij zich aan de wet hielden – tot in detail. Zij konden de geschriften opzeggen, zij namen alle regels in acht, zij bedreven nooit een daad die als zondig aangemerkt kon worden en zij namen deel aan alle religieuze rituelen. Wat meer zou er nodig zijn om het koninkrijk binnen te gaan?

Welnu, volgens Jezus is er inderdaad nog iets meer noodzakelijk. Jezus berispte herhaaldelijk diegenen die hun geven van aalmoezen voor iedereen zichtbaar deden (Matteüs 6:1), die publiekelijk hun gebeden baden (Matteüs 6:5) en die op andere manieren openlijk hun vroomheid lieten zien. Wat wilde Jezus dan? Kijk eens naar Matteüs, hoofdstuk 15:


15. Petrus vroeg: Leg ons deze gelijkenis uit.
16. En Jezus zei: Missen ook jullie nog altijd elk inzicht?

Dus Jezus wilde blijkbaar van zijn volgelingen inzicht in zijn leringen, maar hij wilde niet dat ze alleen maar de uiterlijke geschriften konden opzeggen. Hij wilde dat zij zich werkelijk zijn leringen eigen maakten en ze in een diep, innerlijk geloof omzetten. Waarom is het niet voldoende om uiterlijke regels en leringen te volgen; waarom heb je innerlijke kwaliteiten nodig voordat je het koninkrijk kunt binnengaan? Misschien heeft het iets te maken met waar het koninkrijk gelokaliseerd is. Kijk eens naar Lucas, Hoofdstuk 17:


20 Toen de Farizeeën hem vroegen, wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hen en zei: Het koninkrijk van God komt niet door waarneming.
21 Noch kun je zeggen: Kijk hier is het! Of daar is het!, want, zie, het koninkrijk van God is in je.

Hoeveel van de huidige christelijke kerken hebben een cultuur opgebouwd die opvallend lijkt op de cultuur van deschriftgeleerden en de Farizeeën? Hoeveel christenen geloven oprecht dat zij automatisch gered zullen worden, omdat zij tot de enige ware christelijke kerk behoren en zij de leerstellingen ervan geloven en de regels ervan in acht nemen en aan de rituelen ervan deelnemen? Hoeveel christenen geloven dat zij automatisch gered zullen worden door enkel te verklaren dat zij Jezus Christus als hun Heer en Heiland aanvaard hebben?

Maar wat als deze mensen rond het door hun zelf gemaakte gouden kalf dansen, een menselijk idool dat niet overeenkomt met de werkelijkheid van Jezus' leringen?

Als het koninkrijk van God in ons is, hoe kunnen wij dan mogelijk hopen dat koninkrijk binnen te gaan door het doen van uiterlijk werk? Lijkt het niet logisch dat wij innerlijk werk moeten doen; wij moeten onze houding ten opzichte van het leven veranderen en onze benadering van godsdienst veranderen. We moeten een juist inzicht zien te krijgen en wij moeten volmaakte liefde toestaan onze angst uit te werpen (1 Joh. 4:18). We moeten ophouden met ons te richten op de uiterlijke aspecten van godsdienst en een innerlijke benadering van godsdienst vinden. 

Voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der Hemelen voorzeker niet binnengaan (Matteüs 18:3)

Laat deze geest in u zijn, die ook in Christus Jezus was (Filippenzen 2:5)

Met andere woorden, misschien dat de werkelijke innerlijke boodschap die Jezus kwam brengen, de ware weg om het koninkrijk van God binnen te gaan - het innerlijke koninkrijk - is, door het aandoen van het bruiloftskleed onze staat van bewustzijn te verhogen. Tenzij we dit bruiloftskleed aantrekken – wat de geest van Christus zou kunnen zijn – zullen we aan handen en voeten gebonden worden (door onze eigen onware opvattingen) en in de buitenste duisternis geworpen worden  (Matteüs 12:13). Deze duisternis bestaat in onze eigen geest in de vorm van een onwaar gevoel van rechtvaardigheid dat ons zich op uiterlijke dingen doet richten in plaats van ons werkelijk de geest van Christus eigen te maken.

Dus als je werkelijk de bijbel leest en ziet hoe vaak Jezus het religieuze establishment uitdaagde, ben je er dan nog zeker van dat hij het eens zou zijn met alles wat in je kerk gaande is? Of sta je open voor het idee dat gedurende het afgelopen tweeduizend jaar het christendom van de ware, innerlijke boodschap van Jezus afgeweken is? Sta je wellicht open voor het idee dat de heersende stroming in het christendom Jezus boodschap vervangen heeft door een uiterlijke boodschap, een door mensen gemaakte leer en cultuur die mooi aan de buitenkant is, maar vol met doodsbeenderen zou kunnen zijn en daardoor ongeschikt is als voertuig om jou in het koninkrijk te brengen?


4e Veronderstelling: Wanneer Jezus werkelijk vandaag tot ons zou kunnen spreken, zou hij nooit iets zeggen dat tegen de leer, de opvattingen en de praktijken van mijn kerk zou ingaan.

Als deze aanname juist zou zijn, waarom daagde Jezus dan stelselmatig de leringen, opvattingen en praktijken van de joodse godsdienst uit? Was het alleen omdat die godsdienst niet christelijk was en dat daarom het christendom niet in dezelfde val kan lopen van verstarring en op uiterlijke rituelen gericht zijn? Of betwistte Jezus werkelijk een algemeen probleem dat in de meeste godsdiensten gevonden kan worden, namelijk dat godsdiensten geneigd zijn geleidelijk meer star en verstikkend te worden? Vocht Jezus de joodse religie juist aan omdat zij het innerlijke pad naar een hogere staat van bewustzijn, vervangen had door een starre aanhankelijkheid aan uiterlijke leringen en rituelen?

Zou het kunnen dat alle religies een neiging hebben om star te worden en dan beginnen met het verdedigen van blind geloof en een blinde aanhankelijkheid aan uiterlijke rituelen? Is dat de reden waarom Jezus zegt:

12 Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot hem: Weet gij dat de Farizeeën, toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aannamen?
13 Hij antwoordde hen en zei: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.
14 Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen ze beiden in de put vallen.

Is het mogelijk dat Jezus de religieuze autoriteiten uitdaagde, omdat zij zichzelf aangesteld hadden als de enige verbinding tussen mens en God? De joodse cultuur was gebaseerd op het geloof dat de enige weg naar redding door een uiterlijke godsdienst was en door de priesters die de macht in deze godsdienst hadden. Zie je overeenkomsten met wat sommige christelijke kerken vandaag de dag verkondigen en wat vele christenen geloven?

Jezus deed en zei veel dingen om deze cultuur van het blindelings volgen van leiders van een uiterlijke godsdienst uit te dagen. Bij voorbeeld, genas hij een man op de sabbat en hij stond zijn discipelen toe graan te plukken op de sabbat. Zijn meest krachtige uitdaging aan het religieuze establishment echter was de ogenschijnlijk eenvoudige verklaring dat het koninkrijk van God binnen in ons is. Deze uitspraak betwistte exact de grondslag van de macht van de uiterlijke godsdienst. Het zegt heel eenvoudig dat we geen uiterlijke kerk en geen uiterlijke kerkhiërarchie nodig hebben om God te bereiken. Waarom niet? Hoe kun je iets buiten jezelf nodig hebben om het koninkrijk van God te bereiken, wanneer dat koninkrijk van God binnen in je is?

Is het daarom realistisch te geloven dat als de werkelijke, levende Jezus Christus vandaag tot ons zou spreken, elk woord van hem in overeenstemming zou zijn met de leringen en overtuigingen van de grote stroom christelijke kerken?

Of ligt het meer voor de hand dat hij die kerken zou uitdagen omdat ze zichzelf aangesteld hebben als de enige schakel tussen de mens en God en als de enige weg tot redding? Zou hij niet elke kerk uitdagen voor het wegnemen van ‘de sleutel van kennis' zoals de wetgeleerden dat hadden gedaan?  

Indien u open staat voor één van deze ideeën, bestudeer dan deze website en sta de werkelijke levende Jezus Christus toe te vertellen wat je in deze tijd moet weten – zelfs al spreek het de leringen tegen of het gaat het in tegen de opvattingen waarin jij bent grootgebracht te geloven dat die de enige waarheid voorstellen. Echt, alleen wat gebaseerd is op de geest van Christus kan waarheid zijn, maar het is een Levende Waarheid die nooit statisch of star is. De reden daarvoor is dat als wij ons begrip uitbreiden, Jezus ons een diepere waarheid kan geven dan die hij ons tweeduizend jaar geleden kon geven. Geloof je dit niet? Luister maar naar Jezus zijn eigen woorden:

Ik heb jullie nog vele dingen te vertellen, maar die kun je nu nog niet verdragen. (Johannes 16:12)

Vandaag de dag staan veel mensen open voor een hoger begrip van geestelijke zaken dan die in traditionele leringen gevonden worden. Veel meer mensen kunnen die hogere waarheid verdragen en daarom is Jezus verschenen om ons die waarheid te geven. Dus sta Jezus toe jou het Levende Woord en de Levende Waarheid te geven die hij alle mensen in deze tijd wil geven. Ontvang de beker van waarheid en inzicht en drink die helemaal leeg!

* * * * * * * * * * * *

Tot zover de overwegingen die u zou kunnen hebben om op zijn minst open te staan voor hetgeen hier gebracht is.

Roeland Solcer

Deel 8 uit deze artikelenserie over de Graal vindt u hier.

 

Vandaag!

Meer!

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

28 mei 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

Search

Ander Nieuws +