personal4

Let op: Deze serie artikelen over de Graal is gemaakt tussen 2005 en 2009.

Nederland is in oorlog dankzij een regering die geen relevante visie op de toekomst heeft en als een schoothondje achter de "Bush Administration" aanloopt, dat zich een New World Order imperium droomt ten koste van alles wat dat in de weg staat. De oorzaak ligt ook bij het Nederlandse volk dat de regering krijgt die zij verdient. Het goede nieuws is dat deze ervaring ons bij de les houdt. Het komt er nu op aan dat we echt wakker worden!

threefold flame new smaller

Het vorige artikel in deze serie, De Graal 21 vindt u hier

"I have a dream"

Deze historische woorden van Martin Luther King schreef ik in de nieuwsbrief van twee jaar gelden. Even verder in genoemde nieuwsbrief  schreef ik:

"Het is lang mijn droom geweest om niet alleen het Koninkrijk der Hemelen te vinden en in te gaan, maar haar ook op aarde te helpen vestigen. De glorie van het Gouden Tijdperk van Aquarius zal ten volle stralen als Gods Koninkrijk verankerd zal zijn in de harten van velen en de Mysteriescholing weer in het centrum van onze cultuur zal zijn gevestigd".

Ik moest hier weer aan denken toen Jan Jaap van der Wal de aanhef  " I have a dream", in zijn oudejaarsconferentie gebruikte om het contrast te illustreren tussen de visie van Martin Luther King  en het gebrek aan visie van Wouter Bos.

In 2008 ga ik onverminderd door met het ontwikkelen van een visie voor ons land als oprichter van de Partij voor de Liefde, in de wetenschap dat er de komende jaren meer mensen zullen opstaan die deze visie met mij delen, omdat ze ook wakker geworden zijn voor de Tijdgeest.

Inleiding

Hoever Amerika en ook Nederland zijn afgedreven van hun oorspronkelijke constitutionele visie en de visie die wordt weergegeven in de door ons ondertekende "Verklaring van de Universele Rechten van de Mens", wordt o.a. verwoord door de Amerikaanse presidentskandidaat Ron Paul. Op de website van de Partij voor de Liefde kunt u o.a. informatie vinden van deze, mijn favoriete presidentskandidaat.

Laatst sprak ik iemand die zich Christen noemde, maar die het niet met mij eens was dat ons kabinet haar eigen beginselen verloochende door een oorlog te voeren in soevereine landen als Irak en Afghanistan. CDA en Christen Unie heten "christelijke" partijen te zijn en ook de PvdA baseert zich op onze zogenaamde "beschaafde" westerse waarden en normen, maar toch denken zij blijkbaar met geweld iets te bereiken.

Nu kun je om vele redenen een tegenstander van deze oorlog zijn, maar het is eigenlijk onvoorstelbaar dat mensen die zeggen dat zij volgelingen van Christus zijn, welk conflict dan ook, met geweld willen beslechten.

Geweldloosheid is inherent aan de leer van Jezus Christus en dus is oorlog voeren waarbij voornamelijk onschuldige burgers de dupe zijn, nooit de Wil van God.

Wat geweldloosheid vermag werd o.a. door Jezus en Ghandi gedemonstreerd. Beiden zijn voor eeuwig  voorbeelden voor de mensheid van de Macht van de Liefde, die zich niet meestal laat verleiden tot geweld. De enige keer dat Jezus enig geweld gebruikte voor zover de Schrift daarover vermeld, was de episode dat hij de geldwisselaars de tempel uit joeg, omdat zij bij hem een heilige woede opriepen vanwege hun gedrag om zelfs de tempel van God te bezoedelen met hun vuile praktijken, die tot op de dag van vandaag voortgang vinden.

De partij voor de Liefde is vanzelfsprekend voor geweldloosheid en radicale ontwapening.

2000 jaar georganiseerd Christendom heeft de westerse wereld nog niet eens laten inzien, dat geweldloosheid de enige weg tot werkelijke vrede is, terwijl een kind kan inzien dat Jezus geweldloosheid leerde. Hoe vaak stoot een ezel zich aan dezelfde steen?

Hieraan kunnen we zien hoe corrupt ook vele kerken zijn, hoezeer de Roomse Kerk van het begin af aan in het Romeinse Rijk, gebruikt is door de machtselite om een wig tussen God en mens te drijven.

Maar dit alles komt nu spoedig ten einde. Wanneer de kerken niet drastisch veranderen en blijven volharden in het verkondigen van leugens en halve waarheden over de leer en de praktijk van de navolging van Christus, dan zullen zij aan hun leugens ten onder gaan.

Ditzelfde geldt ook voor de staat, de politiek, de financiële wereld, de wetenschap, de industrie en de mensheid als geheel, alles komt aan het licht en zoals een goed oud spreekwoord zegt: "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel!"

Vluchten kan niet meer en de Waarheid komt aan het Licht. De grote ontmaskering is begonnen.

De gouden eeuw van Aquarius is geen utopie

Nederland deelt met de VS de constitutionele hoge waarden en normen van individuele vrijheid en gelijkwaardigheid, de universele rechten van de mens, maar ook de democratie en respect voor de nationale soevereiniteit van andere landen. Als we die waarden hoog zouden hebben gehouden, konden we daar vanuit gaan bouwen aan een nieuwe wereld.

Maar wat hebben de regeringen van de VS en Nederland gedaan in de afgelopen jaren? Wat is ook de trieste realiteit van onze wereld na de 2e wereldoorlog?

Vrijwel alle naties op aarde hebben hun eigen principes, zoals die zijn vastgelegd in democratische grondwetten, in de beginselen van de VN, in internationale verdragen en zelfs in de fundamenten van het Christendom, of welke wereldreligie dan ook, keer op keer met de voeten getreden.

The war on terror

In het bijzonder sinds 9/11, een dramatische en symbolische gebeurtenis, geënsceneerd door de 'samenzwering van de antichrist', hebben Bush, Blair, Balkenende en andere leiders de geest en de letter van de grondwet van hun eigen staten, hun zogenaamde Christenlijke uitgangspunten en alle internationale afspraken en regels met de voeten getreden.

Zij hebben deze en andere naties een oorlog ingesleept op valse gronden, zoals vermeend bezit van massavernietigingswapens (die wij zelf als westerse alliantie in overvloed hebben!) en terrorismebestrijding, maar het is niets anders dan misplaatst imperialisme, machtspolitiek vanuit het verdeel en heers principe en natuurlijk zijn er de olie, de dollar en andere economische belangen, die op het spel staan. Iedereen is tegenwoordig "bang" voor, - ja voor wat eigenlijk?

Bang dat we onze rijkdom moeten delen, bang voor armoede, bang voor moslims, bang voor het onbekende, bang voor elkaar, bang voor de dood?

Angst voor terreur wordt gebruikt om de massa's te besturen. Om de mensen bereidwillig te maken om oorlog te voeren. Zo hebben we nu de "war on drugs", "de war on terrorism", zoals we vroeger de "war on communism" hadden.

De antichrist en het fascisme

Hoe werkt de antichrist o.a. door de power elite, de machten van deze wereld? Het gaat als volgt:

Verdeel de wereld in “good en bad guys”, laat de ene groep denken dat de anderen de "bad guys" zijn en viceversa.

Financier beide kampen via het corrupte internationale centrale bankensysteem.

Laat het lijken dat de "bad guys" het gemunt hebben op jouw kamp, orkestreer bijvoorbeeld terroristische aanslagen of andere provocerende incidenten van de zogenaamde "bad guys" en maak overvloedig gebruik van propaganda, deceptie en andere psychologische manipulatiemiddelen om de angst onder de bevolking te vergroten.

Zo worden veel oorlogen voorgekookt.

Vervolgens wordt de fascistische methode vaak toegepast zoals Naomi Wolf het beschreef:

 Zo  werkt het:  Merk op hoeveel Bush & Co. er nu gebruik van maken! 

1. Creëer  een angst aanjagende interne en externe vijand  

2. Creëer een gulag

3. Ontwikkel een misdadigerskaste

4. Zet een intern toezichtsysteem op

5. Kwel de oppositie van burgers

6. Gebruik willekeurige detentie en vrijlating

7. Richt  je op sleutel figuren in de oppositie

8. Controleer de pers

9. Het hebben van een andere visie evenaart verraad

10. Schort de rechtsstaat op. "

Een recent voorbeeld van de oorlogspropaganda zijn de recente leugens die president Bush van de VS, heeft verkondigd over de vermeende productie van nucleaire wapens in Iran. ( die truc lukte wel in de oorlog met Irak en de vermeende massavernietigingswapens)

Onze leiders zijn laf

Weinig mensen hebben door dat al die door de volksmenners en via de media opgedrongen angstbeelden, de mensen vervreemden van zichzelf. Waar angst is kan Liefde niet zijn en evenmin een heldere kijk op het leven. De genoemde leiders in het westen zijn zelf bange en zwakke mensen, die nu het er op aan komt, zelfs niet de moed hebben om hun grove fouten en nalatigheden te erkennen.

Sterker nog, zij willen voorkomen dat hun beleid wordt onderzocht. Zo is het triest en tekenend voor de algemene malaise, dat de Nederlandse bevolking het pikt dat er geen onderzoek komt naar de wijze waarop de beslissing om deel te nemen aan deze oorlogen tot stand gekomen is.

De Nederlandse overheid heeft haar ziel verkocht aan de spreekwoordelijke duivel, niet alleen met betrekking tot de conflicten in het Midden Oosten, maar ook met betrekking tot Europa!

De Nederlandse regering voert een beleid dat de fundamentele democratische spelregels overtreedt. Immers als er een meerderheid van de bevolking is die voor een nieuw referendum over Europa is en tegen onze deelneming aan de oorlog in Afghanistan, dan zou de wil van de meerderheid van het volk gerespecteerd dienen te worden, punt uit !

Dat de democratie niet meer functioneert, weten we al langer. Wie zich verdiept heeft in wat de InMarkt website onder de aandacht heeft gebracht in 2007, is redelijk goed op de hoogte van het bestaan van de 'Power Elite." (Opm. Sinds 2011 bestaat de oude InMarkt website niet meer en is in dezelfde geest opnieuw opgezet, hoewel veel bijdragen zijn verwijderd.)

De Tijdgeest

De kennis van de samenzwering van de antichrist is tegenwoordig zeer goed gedocumenteerd en mensen die onze berichtgeving niet serieus nemen, kunnen wij eigenlijk zelf niet meer serieus nemen, want de feiten zijn volstrekt duidelijk.

Wie de documentaire "Zeitgeist " heeft gezien zal op zijn minst moeten erkennen dat wij zoals door mij zo vaak benadrukt wordt, leven in een apocalyptisch "Armageddon".

Er is een gemeenschappelijke oorzaak voor de fascistische tendensen van het "Big Brother is watching you Tijdperk", de zwakzinnigheid van ons overheidsbeleid en de apathische houding van de bevolking die massaal onder hypnose is gebracht.

Dit causale verband kennen we als het begrip karma of (nood) lot, de kosmische wet van oorzaak en gevolg, die er voor zorgt dat er kosmisch evenwicht bestaat tussen wat wij zelf doen of laten en wat ons eventueel collectief of individueel overkomt of wordt aangedaan in soms meerdere levens op aarde.

Er is licht aan het einde van de tunnel

Gelukkig is er ook een krachtige nieuwe spirituele beweging aan het opkomen, die wordt veroorzaakt door de Heilige Geest. Voor veel mensen in onze tijd is dit begrip slechts een dood woord, maar voor de mens die geestelijk ontwaakt is, is de Heilige Geest een levende werkelijkheid.

Waar wij naar de toekomst in toenemende mate aandacht aan willen besteden is de "Gouden Eeuw van Aquarius", die zoals de ingewijden weten al begonnen is. De instroming van het Nieuwe Licht van de dageraad van Aquarius is onmiskenbaar en krachtig aan het toenemen en het is zeer wel mogelijk dat wij rond 2012 een echte omslag zullen meemaken in het collectieve bewustzijn.

Daarom besteden wij aandacht aan spirituele openbaringen, maar ook aan mensen als Ron Paul, de Amerikaanse presidentskandidaat die een voorbeeld is van iemand die de "common sense" en de visie heeft, van een Nieuwe Tijdse politicus.

Partij voor de Liefde

Wat wij de komende 10 jaar zullen meemaken is het definitieve opstandingproces van Moeder Aarde en haar evoluties. Dit proces wordt aangedreven door de verhoging van de gemiddelde vibratiesnelheid van het collectieve ( onder) bewustzijn van de mensheid.

Dit trillingsveld waarmee wij allen, maar ook Moeder aarde en de andere levensgolven verbonden zijn, wordt gestaag opgevoerd door het spirituele Licht dat vanuit kosmische bronnen veelal via de meest ontwikkelde spirituele mensen op aarde wordt verankerd.

De Partij voor de Liefde draagt een visie uit, die wordt ontwikkeld aan de hand van spirituele inzichten. Mijn inspiratiebron is dezelfde als die in onze Christelijke cultuur wordt aangeduid met het begrip "de Heilige Geest".

De visie die ik mag ontwikkelen komt vanuit het vermogen om de tijdgeest te duiden en het innerlijk oog te vestigen op ontwikkelingen die nog niet voor allen "zichtbaar" zijn, maar die aangeven dat het dieptepunt van de mondiale crisis gepasseerd is en wij ons momenteel in een opgaande lijn en met toenemende snelheid bewegen naar de glorieuze overwinning van het licht.

Juist daarom werd het mogelijk om met een initiatief te komen als "de Partij voor de Liefde".

Wie zich bewust is van de tekenen van de tijd kan niet blind zijn voor de neerwaartse spiraal waar de wereld zich in bevindt als het gaat om de volgende problemen:

De drie grote wereldproblemen

1. De verstoring en verontreiniging van de 4 elementen en de ecologische ramp die zich voltrekt op de aarde en dus ook in de mens. 

2. De tweedeling van de samenleving, het probleem van de armoede ofwel de onrechtvaardige verdeling van geld energie en middelen op     aarde en tussen mensen.

3. De afwezigheid van vrede in mens en wereld.

De Genezing van wereld en mensheid

Deze ligt besloten in het herstel van harmonie en evenwicht, het herstel van balans op alle nivo's, te beginnen in ons zelf als individu!

Het universele geneesmiddel : Onvoorwaardelijke Liefde

Wanneer de mens is wedergeboren straalt het 3 voudige Licht vanuit de geheime hartkamer via het sternum naar buiten. Dit Licht is afkomstig van de drievoudige vlam in dit heiligdom, dat afstraalt van wat wel het oeratoom wordt genoemd. Het is het Licht van de eerste drie primaire Stralen van het Licht van God, die aangeven dat Christus in de mens is wedergekomen!

De balans van Liefde Wijsheid en Kracht = Het openbare geheim of mysterie dat, het logo van de PvdL verbeeldt. We noemen dit de drievoudige vlam van het hart. Hoe beter wij in staat zijn om een voertuig of kanaal te zijn voor Gods onvoorwaardelijke Liefde, hoe meer deze drievoudige vlam in balans komt.

3foldflame circle

De door de mensheid zelf veroorzaakte problemen, hangen natuurlijk nauw met elkaar samen en zijn allemaal het gevolg van het gebrek aan iets dat alleen door de individuele mens van binnenuit kan worden hersteld. 

Wat dit mysterie betekent hoop ik in de komende jaren steeds duidelijker te kunnen maken en de medewerking en praktische hulp van anderen is daarbij een voorwaarde.

Wij ontvangen allen meer naarmate we meer geven en doorgeven, zo is de kosmische wet. Dit geldt ook ten aanzien van de mogelijke continuering van dit initiatief,  de "Partij voor de Liefde in overheid en bestuur"

Als u vindt dat een dergelijke beweging er moet komen, geef er dan ook uw steun aan!

Ik heb u verteld dat de neerwaartse spiraal, (gepaard gaande met angst, afbraak, doodsprocessen, ontmaskering, conflict, strijd, vernietiging van illusies en het egotijdperk) althans op de hogere spirituele gebieden is omgebogen en dat wij ons nu als collectief weldegenlijk in een positieve opgaande spiraal bewegen in de richting van het gewenste doel, terwijl wij in de fysieke wereld nog een aantal jaren de effecten zullen ervaren van de neerwaartse spiraal.

De fysieke wereld is het resultaat van geestelijke processen en zij dendert nog wat na in de oude richting en daar zien we vooral de afbraak van het oude, terwijl het nieuwe zich op de hogere gebieden (etherisch mentaal astraal) steeds verder ontwikkelt.

Daarom is er alle reden voor gematigd optimisme en vanuit spiritueel standpunt is er in ieder geval bij mij zelf sprake van een absoluut vertrouwen dat met Gods hulp een glorieuze overwinning van het Licht zal plaatsvinden en dat wellicht onze generaties zullen meemaken dat het koninkrijk van God op aarde is gekomen.

Dus ga ik rustig door met het ontwikkelen van de Partij voor de Liefde en wie met mij wil meebouwen aan de Nieuwe Oranje Vrijstaat, het Nieuwe Nederland dat wij kunnen opbouwen uit het goede dat de traditie ons schenkt en een zuivere en verlichte visie voor de toekomst, die is welkom!

De stand van zaken

Aan het begin van het jaar 2008 leg verantwoording af van wat is gedaan met deze inspiratie en wat de plannen zijn voor 2008. Er is inderdaad een vereniging Partij voor de Liefde ingeschreven bij de KvK. Echter bij het formeren van een kerngroep bleek dat er te weinig middelen en mensen zijn die zich actief en langdurig kunnen inzetten voor het noodzakelijke werk.

Daarom besloot ik totdat zich nieuwe mensen en middelen aandienen door te gaan om het fundament van de gedroomde beweging verder te ontwikkelen. Ik zal verder vorm geven aan het project, in de hoop dat er voldoende draagvlak zal ontstaan voor een volgende (r)evolutiefase.

Die revolutie is al begonnen in de wereld, het is een bewustzijnsrevolutie en ik ben slechts één van de velen die haar vertegenwoordigen.

De spirituele roeping van Nederland en het herstel van het levende Woord

Het ligt in het Goddelijke plan van onze natie besloten dat wij een voorbeeldfunctie in Europa kunnen vervullen. Een voorbeeld van een land dat zich heroriënterend op de fundamenten van onze Europese beschaving werkelijk gaat wijden aan herstel van het "Levende Woord!"

Dit herstel van het WOORD, begint bij onszelf en de spirituele scholingsweg.

Het levende Woord of de Logos is een begrip dat onder andere staat voor de mens en wereldbeschouwing waar van uit een ideale samenleving zou moeten worden opgebouwd.

Dit levende Woord, dat alleen vertolkt kan worden door de Levende Christus in de mens, zal geleidelijk terugkeren in de politiek, het onderwijs en alle geledingen van de samenleving.

Wees dus niet bevreesd, ik breng u goede tijding, want Christus is tot de aarde wedergekeerd.

Dit is mijn getuigenis van het Levende Woord dat ik in mijn hart verneem.

Roeland Solcer

Het volgende artikel in deze serie, De Graal 23 vindt u hier

Online

We hebben 80 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +