personal4

threefold flame new smaller

De Dageraad van Aquarius

Let op: Deze serie artikelen is gemaakt tussen 2005 t/m  2009.

In het voorgaande artikel uit deze serie, heeft u kunnen lezen dat de graal vooral het symbool is van uw ziel, nl. het onvangende, vrouwelijke principe van de ziel en dat u de graal niet buiten u zelf moet zoeken.

Tevens heeft u in ons eerste artikel over de Heilige Graal kunnen lezen dat de mens als hij er naar zoekt, en oprecht het Pad van discipelschap volgt, in contact kan treden met vertegenwoordigers van God, die wel de Meesters van de Grote Witte Broederschap worden genoemd.

Dit is helemaal geen vreemde gedachte, Jezus zelf zei tegen zijn leerlingen: "Ik ben met u tot het einde der dagen". Ook zien we dat Hij tijdens de "verheerlijking op de berg", spreekt met de opgevaren Meesters Mozes en Elia. ( De laatstgenoemde was als Johannes de Doper geincarneerd.) Dit geeft aan dat een ieder die deze fase van het discipelschap ( leerlingschap) doorloopt in staat is om contact te maken met de (opgevaren) Meesters.

Door de werkzaamheid van de Heilige Geest, dat is de éénmakende Geest van God staan wij allen bewust of onbewust in contact met de geestelijke wereld en met onze Schepper.

Voordat de mens zelfstandig het Pad van leerlingschap dat leidt tot bewuste éénwording met God kan gaan - (en dit is het doel van iedere waarachtige spirituele en religieuze discipline), onder leiding van het eigen Hoger of Christus Zelf, zijn er stadia waarin hij zoeker is.

In deze periode is het belangrijk dat er via literatuur en persoonlijke ontmoetingen met gidsen kennis genomen kan worden van het Pad en de esoterische leringen.

Ook zijn er altijd spirituele leraren in incarnatie, van verschillende ontwikkelingsgraden. In deze fase van het leerlingschap is de zoeker overgeleverd aan zijn eigen oordeelsvermogen dat gestoeld is op levenservaring en intuitie. Hij kiest zijn leraren en religieuze of spirituele disciplines totdat hij tot het inzicht komt dat alle waarachtige wegen naar hetzelfde doel leiden en de universaliteit van "De Weg" erkent en steeds meer verlicht wordt door het innerlijke Licht dat sterker gaat stralen.

Het Koninkrijk is in ons

Na de wedergeboorte van Christus in ons hart, (ons eigen Christus Zelf of Hoger Zelf) en de kinderjaren en jeugd van de wedergeboren leerling wordt de invloed van het Hoger Zelf groter en wordt in een proces dat levens lang kan duren (afhankelijk van de keuzes die een mens maakt) het ego kleiner.

Dit menselijke ego is eigenlijk een zelfgeschapen illusie van de mens die niet meer in de éénheid met God leeft, een lot dat wij ondergaan sinds de z.g. zondeval.

Hoe eerder de mens er achter komt dat niets op deze aarde een doel op zichzelf is en dat zijn bestemming Gods Koninkrijk is, (dat niet van deze aarde is), hoe beter!

Het zijn onze egodrijfveren, die ons gevangen houden in de illusies van deze wereld. Over het overwinnen van het ego valt veel te zeggen.

In het boek "A Course In Miracles" (gedicteerd door de opgevaren Meesters rond 1975), wordt de weg van bevrijding van het ego stap voor stap in een cursusvorm aangeboden. Het boek heeft in de New Age gemeenschap veel navolging gekregen.

Omdat de opgevaren Meesters, die niet meer onderhevig zijn aan de aardse beperkingen over het algemeen niet terugkeren naar de aarde (zoals overigens Jezus Elia en Saint Germain wel deden!), gebruiken zij hun leerlingen om hun boodschappen door te geven aan de mensen die op aarde leven.

In het vorige artikel is over deze "messengers" iets verteld en als u de koppelingen heeft gevolgd in het voorgaande artikel en de extra informatie heeft gelezen, zult u inmiddels hebben ontdekt dat het om een internationale mondiale openbaring gaat, die door alle eeuwen heeft bestaan! Dankzij het internet kunnen we u nu gemakkelijk en snel de bronnen presenteren, iets wat een zegen is voor de zoekers van vandaag.

Ook zult u begrijpen dat kerk en staat er door de eeuwen heen alles aan hebben gedaan om dergelijke boodschappers monddood te maken of ze in discrediet te brengen.

De heer van deze wereld zit niet te wachten op interventies van de Goddelijke wereld om u uit de droom te helpen! Nee liever zorgt hij er voor dat door misinformatie, het zaaien van twijfel en roddels u snel weer in slaap valt en dit soort artikelen afdoet als "gezweef" waar niets goeds uit kan voortkomen.

Gelukkig is het zo zoals het spreekwoord zegt: "Wie niet wil luisteren moet maar voelen" en daarmee wordt ook bedoeld dat het kwaad zichzelf straft en tenslotte zichzelf vernietigt.

Maar het is niet bedoeling dat u uw ziel aan de duivel verkoopt en met hem ten onder gaat in de strijd.

Daarom krijgt iedereen voldoende kansen in het leven om het roer om te gooien en te kiezen voor de Waarheid, het waarachtige Leven en de Liefde.

In het bijzonder in het begin van de 21e eeuw, de dageraad van het Aquarius tijdperk, speelt zich de laatste fase af van een strijd die vele eeuwen heeft geduurd om het "Licht " op aarde te vestigen. Een aarde en een mensheid die zonder tussenkomst van God en Zijn dienaren allang zou zijn verloren.

In dit Armageddon treedt de 'Broederschap' meer en meer in het openbaar om de mensen van "Goede Wil" te informeren en de weg naar huis duidelijk aan te geven.

Rampen

Het hart en de essentie van de boodschap van de New Age beweging, zijn de openbaringen van God via zijn dienaren, de opgevaren Meesters en hun leerlingenschare op aarde. Ondanks verwoede pogingen van de zijde van de Anti Christ, om deze essentie te manipuleren en weg te houden van de oprechte zoekers, ondanks de eeuwenlange strijd, zal het Licht overwinnen.

Saint Germain en andere Meesters hebben laten weten dat er de komende jaren een groot ontwaken op aarde zal komen en dat met name in 2012 de grote doorbraak zal kunnen plaatsvinden waar zolang op gewacht is.

De visie op de wereldontwikkeling van de bevrijde Meesters is helder en duidelijk en vrij van ego aspecten en daarom zult u daarin waarachtige antwoorden vinden op vele levensvragen.

De opgevaren Meester Saint Germain gaat bijvoorbeeld in op de oorzaken van natuurrampen, zoals de gevolgen van de orkaan Katrina in het zuiden van de VS.

Als u de moeite neemt om zijn gehele boodschap te lezen, zult u beter begrijpen, waarom dergelijke natuurrampen gebeuren. Voor hen die de engelse taal niet machtig zijn hier een korte beschrijving van hetgeen in de dictatie naar voren komt:

Saint Germain legt uit dat dit soort locale rampen altijd samenhangen met het karma van mensen in de getroffen gebieden. Hierbij tekent hij aan dat New Orleans een symbool is geworden van een bepaalde mentaliteit die helaas algemeen geworden is in de V.S., namelijk de mentaliteit van een verwend en gemakzuchtig kind dat alleen nog maar vermaak en feesten wil.

Zelfs de televisiebeelden die wij de afgelopen weken zagen lieten deze mentaliteit duidelijk zien. Hij zegt: "De meeste Amerikanen , ook de fundamentalistische Christenen, die in deze streek ( The bible belt ) wonen aanbidden een valse god!

Verder legt hij uit dat grote nalatigheid van de Amerikaanse leiders er voor heeft gezorgd dat Amerika totaal niet heeft gereageerd op de waarschuwingen met betrekking tot haar kwetsbaarheid op het gebied van de energievoorziening ( de wereldwijde afhankelijkheid van olie uit het midden Oosten).

Verschillende oliecrisissen zijn aan de huidige voorafgegaan en het karma (de wet van oorzaak en gevolg) werkt ook hier zo dat "wie niet wil luisteren, maar moet voelen. Het is onder andere de bedoeling dat mensen door zo'n ramp wakker geschud worden.

Hier volgt een citaat in het engels:

Americans worshiping a false god

My beloved, since you are a spiritually inclined, a spiritually aware, person, I am asking you to take a step back and look at the United States of America today. I am especially asking you to look at the state of consciousness of most people in this nation. We have a nation that has been gifted with unparalleled prosperity and unparalleled freedom, not only economic freedom and political freedom but also freedom to be who you are, freedom to live life according to your highest vision. Yet what have most American’s done with that freedom? They have become as spoiled children who are used to getting everything they want. They have developed the attitude that they are entitled to get everything they want, that it is a basic human right to get everything they want, and that they can whine and complain when they don’t get everything they want.

Even verder legt Saint Germain uit:

The spiritual cause of the hurricane

What has happened here is that instead of using their freedom to educate themselves and become Guardians of the Mother Light the American people have allowed themselves to be bought off by a small elite who gives them a comfortable lifestyle in exchange for allowing the elite to have unlimited power over this nation. And it is precisely this refusal to take responsibility for your life and your nation that made the United States vulnerable to this hurricane.

How can this be so? How can there be a connection between a natural disaster and a refusal of the American people to take responsibility for their nation? My beloved, do you think it was a coincidence that this hurricane went up through the Gulf of Mexico, hitting the oil facilities in that part of the country? It was indeed no coincidence because one of the main areas in which the American people have been asleep is in terms of energy policy.

It is an undeniable fact that for many decades oil has been one of the major causes of tension on a planetary scale. Oil was one of the hidden reasons behind the second World War. The American people, and many other people around the world, have been given a false image of the real causes of this war. They have never been told about the hidden power plays of the rivaling power elites that brought about this war in an attempt to establish greater planetary control. And ever since then oil has been one of the major causes of tension on this planet.

Tot zover de citaten uit de boodschap van Saint Germain.

Aardbevingen

In december 2003 waarschuwt de opgevaren Meester Moeder Maria, die regelmatig in de vorige eeuw profetieën doorgaf, voor de vele aardbevingen die de aarde zouden kunnen treffen en ook zij legt uit hoe dit samenhangt met het duistere bewustzijn van de mens in het algemeen.

Ze noemt daar 2004 het jaar dat de aarde zal schudden.

De Tsunami indachtig, die wel de meest in het oog springende door aardbeving veroorzaakte ramp van dat jaar is, is het schokkend om te zien hoe nauwkeurig haar profetie was! Tevens geeft Moeder Maria een belangrijke toelichting op de geboorte en conceptie van Jezus.

Ze legt in bovenstaande boodschap uit dat Jezus als ieder kind verwekt is op de natuurlijke manier en dat de mythe van de onbevlekte ontvangenis, niet moet worden gezien als een wonder omdat zei niet via de geslachtsdaad zou zijn bevrucht, maar omdat zowel zij als Jozef ( een incarnatie van de ziel van de Meester die wij kennen als Saint Germain) waarachtige reine en godsvruchtige mensen waren, die inderdaad door de aankondiging van de Engel Gabriël, op de hoogte waren van het belang van een perfecte incarnatie van hun toekomstige zoon Jezus.

Mede vanwege het preciese tijdstip dat hiermee gemoeid was in verband met de astrologische constellaties, is Jezus verwekt voordat zij getrouwd waren en mede daarom ontvluchten zij beiden de veroordelingen die hen zeker zouden treffen vanuit de families en vrienden die zij kenden.

Ook maakt ze begrijpelijk hoe de Rooms Katholieke Kerk de betekenis van de onbevlekte ontvangenis verdraaide om maar vooral te laten lijken dat Jezus "speciaal en bijzonder " en boven de gewone mens verheven is, zodat niemand het in zijn hoofd zou halen of ontdekken zou dat ieder mens eigenlijk een potentiële Christus is en wij Hem dus kunnen zien als een voorbeeld in plaats van een onbereikbaar idool !

"Al was Christus 1000 maal in Bethlehem geboren, maar niet in u, zo waart gij toch verloren...",

zijn de beginwoorden van een bekend gedicht en hopelijk begint u te begrijpen hoe waar dit is!

Verder legt Moeder Maria ook uit hoe de mensen die hun roeping om Christus op aarde te realiseren nu wel volgen, dergelijke rampen kunnen voorkomen, door o.a. het reciteren van de Miracle Rosary

Wie oren heeft die hore wat wat dit allemaal impliceert!

 

Meer over het werk van de ten Hemel gevaren Meesters en de Mysteriescholing

Wat is nu precies de Grote Witte Broederschap of de Christushierarchie?

Het is de gemeenschap van heiligen of meesters en hun leerlingenschare (mensenzielen in en buiten incarnatie), verenigd met hogere levensvormen zoals de engelen hierarchie en andere kosmische wezens die werken als dienaren van God. Hun thuis is het Koninkrijk der Hemelen.

Er zijn leerlingen van vele graden die werkzaam zijn onder een Meester. De mysteriescholing van een leerling is vergelijkbaar met het aardse onderwijs. De structuur van dit onderwijs is gebaseerd op de "Stralenleer", een onderdeel van de esoterische kosmologie.

De zon als symbool van de bron met 12 hoofdstralen die er vanuit gaan kunt kunt u zich wel voorstellen. De ziel bevindt zich in een bepaalde periode als het ware op zo'n straal, bijvoorbeeld de 7e Violette Straal van Alchemie, Transmutatie, Vrijheid en Vergeving, de naar voren tredende straal van het Aquarius tijdperk met als Hierarch ( ambt van de Meester die aan het hoofd van deze straal staat) Saint Germain.

Op het Pad van de 7e straal wordt een leerling ingewijd in de verschillende eigenschappen en geheimen van het violette vuuraspect van de Heilige Geest en haar werkzaamheid in de verschillende frequentiegebieden die wij kennen als de fysieke wereld, de wereld van de levenskrachten (etherische wereld), de wereld van het gevoelsleven (astrale wereld) en de mentale wereld.

De ziel doorloopt in vele levens deze scholing en natuurlijk zal ze in andere perioden ook alle andere stralen bestuderen en zich bewust worden van de samenhang van de stralenleer in alle aspecten van de schepping.

De bewustzijnsontwikkeling van een mens zal hierdooor steeds breder worden en zich verdiepen en de transformatie van sterfelijk mens in een Meester van Liefde en Wijsheid is vergelijkbaar met de transformatie van een rups in een vlinder.

Ieder menselijke ziel heeft de potentie om net als Jezus, Buddha, Krisna, Mozes of Elia een adept of Meester te worden, om door verschillende stadia van initiatie (inwijding) te gaan en het doel van de Hemelvaart te bereiken.

Daarmee bereikt de mens de onsterfelijkheid en dus de overwinning van de dood. Juist door het sterven van het ego. Wat overblijft is hij of zij die er altijd al was en er altijd zal zijn, het kind van God in al zijn glorie, opgestaan uit de dood (de val uit het ware leven), teruggekeerd en één met God.

Alle zielen op aarde staan op het Pad van involutie of evolutie. Daarmee wordt bedoeld dat een ziel zich van God af of naar God toe beweegt. Hoe verder we ons van God af bewegen hoe fysieker, ego gerichter en materialistischer we worden. Hierbij moeten we wel bedenken dat het in de eerste 21 jaar van het leven allemaal fysieker worden ( op aarde komen) en daarna steeds bewuster keuzes maken om het ego te overstijgen of niet.

Ook is het zo dat er relatief jonge en oude zielen zijn en dat de jongere zielen vaak nog een aantal incarnaties moeten doormaken waarin zij zich op de involutieve boog bevinden van de menselijke ontwikkeling, voordat zij zich bewust zullen inspannen om de wereld te overwinnen.

Belangrijk is het te begrijpen dat het menselijke bestaan op aarde dus altijd een onderdeel is van bewustwordingsproces, een leerproces voor de ziel waarin deze zich bewust wordt van zichzelf.

Roeland Solcer

Zie vervolg: De Heilige Graal 3

Online

We hebben 81 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +

Vandaag!

 

 

Meer!