zondag 10 december 2023

personal4

 

3foldflame circle

 De Dageraad van een Nieuwe Tijd

 "Waar gaat het heen?"  (deel 1)

Deze serie artikelen  over de Graal is gemaakt tussen  2005 en 2009.

Inleiding

Waar gaat het heen met ons mensen en deze wereld? Een belangrijke vraag want als we begrijpen welke richting de maatschappelijke en spirituele ontwikkelingen opgaan, dan kunnen we beter inspelen op wat komen gaat.

Misschien behoort u tot het soort mensen dat zich regelmatig afvraagt, wat nu werkelijk belangrijk is in het leven. U bent dan blijkbaar tot de conclusie gekomen dat veel dingen er minder toe doen en wellicht bent u bezig onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.

Misschien bent u er ook achter dat wat wij belangrijk vinden of niet in hoge mate afhangt van onze ontwikkeling en met name onze bewustzijnsontwikkeling. In ieder geval zullen verschillende mensen de vraag wat zij belangrijk vinden in het leven, verschillend beantwoorden.

Waar het heen gaat, hangt natuurlijk ook af van onze gerichtheid, want wij neigen altijd de kant op te gaan die ons aantrekt!

In termen van bewustzijnsgroei kan het dus twee kanten uit gaan: Of ons bewustzijn groeit en bloeit of we staan stil wat hetzelfde is als niet groeien of zelfs slinken (kleiner worden); in bewustzijnstermen is stilstaan min of meer gelijk aan achteruitgang.

Eigenwijsheid

Voor mij is het duidelijk dat de betekenis en het uiteindelijke (be)doel(ling) van het menselijke leven, een voortgang  is op de jacobsladder tussen aarde en hemel, door alle stadia van menselijk bewustzijn en kosmisch of Goddelijk bewustzijn. Wat mij betreft mag u het ook Buddha bewustzijn, Verlichting, Krisna bewustzijn, Christus bewustzijn of het IK BEN DIE IK BEN bewustzijn noemen.

De termen drukken min of meer dezelfde essentie uit. De idee is dat de mens als kind van de Schepper in staat is en geroepen wordt om te worden wie hij of zij werkelijk is, namelijk een Geestziel (niet een lichaam) en een kind van God, die boven de aardse illusies en haar beperkingen staat en in wezen onsterfelijk is. 

Ja ik ben een gelovig mens. Wat dat betreft volg ik het kind in mij dat nimmer twijfelt aan het bestaan van een Hemelse Vader en Moeder. Maar ook de atheïst nodig ik uit om niet weg te zappen naar een andere website en dit artikel onbevangen tot het einde te lezen. Immers we kunnen altijd iets leren als we onbevangen kijken naar een ander standpunt.

Ik begrijp heel goed, dat iedereen eigen wijsheid ontwikkelt en dat niet iedereen in de zelfde richting gaat. Ik kan slechts spreken over het pad waarop ik wandel, het pad van Christuswording, de transfiguratie van de  sterfelijke ego gerichte mens in de onsterfelijke Zoon van God, die terugkeert naar het Koninkrijk der Hemelen.

Vanuit dat kinderlijke onvoorwaardelijke geloof in het bestaan van het Goede Ware en Schone, van een onvoorwaardelijke Liefde, die ons uitnodigt haar oneindige diepten te proeven, kwam ik op aarde om mijn leven hier op te nemen.

Naarmate ik volwassen werd, werd het me steeds duidelijker hoezeer we met zijn allen de weg kwijt zijn geraakt. Ik noem het, het Spirituele Pad, naar de ware bestemming van ieder mens. Noem het  wat je wilt, het mystieke pad of de jacobsladder, ik bedoel het besef dat wij onderweg zijn naar  de Bron, de Volmaaktheid, naar de Eenheid en de Onvoorwaardelijke Liefde die voorbij gaan aan tijd en ruimte, onderweg naar DAT te  WORDEN en naar DAT te ZIJN.

" To be or not to be that is the question!",  is zo'n citaat dat je dan onmiddelijk te binnen schiet.

Waar gaat de InMarkt heen?

Spiritualiteit, dat gevleugelde woord,  wordt  zo weinig begrepen. Spiritualiteit is onze geestelijke levenshouding. In een tijd dat het geestelijke leven van mensen wordt afgedaan met zweverigheid vanwege het materialisme waarin de meeste mensen gevangen zitten, zijn maar weinigen nog in staat om een visie op het leven te hebben, die antwoorden geeft op de grote problemen die datzelfde materialisme heeft veroorzaakt.

De thema's die gekozen zijn voor het nieuwe InMarkt concept zijn, cultuur & spiritualiteit. Een cultuur die te sterk doordrongen is van materialistische impulsen, gaat daaraan ten gronde zoals we de afgelopen decennia weer kunnen waarnemen. Wanneer het denken van de mensen  in contact staat met de hogere regionen van de geestelijke wereld, zullen nieuwe verlichte inzichten ons handelen meer gaan bepalen en zullen we in de praktijk een cultuur ontwikkelen gebaseerd op spirituele wetten.

Dit zal relatief plotseling gebeuren. Natuurlijk zijn er al pioniers onder de mensen die al tot op zekere hoogte, spiritueel verder ontwikkeld zijn dan de gemiddelde mens. Maar de komende 7 jaren zullen schoksgewijs steeds meer mensen wakker schudden uit de droom van het materialisme. 

Dit komt omdat het Aquarius Tijdperk echt begonnen is en de planetaire en kosmische vibraties die ons leven op alle gebieden beinvloeden ons zullen confronteren met grote innerlijke en uiterlijke veranderingen. Niemand op aarde ontkomt aan de grote veranderingen die op til zijn!

Het betreft niet alleen grote veranderingen van het aanzien van de planeet als gevolg van rampen, de verandering van de stand van de aardas en klimatologische wijzigingen, maar ook grote veranderingen in het bewustzijn en het innerlijk leven van de mensen.

Sommige groepen zijn zich al lang min of meer bewust van deze komende grote veranderingen op de planeet, anderen blijven een vaak ontkennende of sceptische houding aan nemen. Weer anderen staan op het punt om spiritualiteit nu eens serieus te nemen en onbevangen kennis te nemen van de feiten die de spirituele of geesteswetenschap heeft opgeleverd.

De InMarkt website nodigt uit tot gesprek, uitwisseling en documentatie van gezichtspunten over de betekenis van spiritualiteit voor onze cultuur. Zij wil mensen aan het woord laten die over deze thema´s iets te zeggen hebben of die iets organiseren dat bijdraagt aan bewustwording.

U wordt dus uitgenodigd...

Iedereen die dit leest wil ik persoonlijk uitnodigen om mee te doen aan een maatschappelijke discussie. U kunt een artikel of column schrijven over cultuur & spitualiteit  en deze inzenden of u kunt deelnemen aan het InMarkt Forum, waar over dit thema een forumdiscussie wordt gestart.

Waarom zou u mee doen aan zo'n discussie? Verandering en groei beginnen als wij oprecht willen veranderen en bereid zijn om alle vooringenomenheid  opzij te schuiven om de werkelijkheid tegemoet te treden. Gewis geen makkelijke taak! Ons dagelijks bewustzijn is volkomen aangepast aan een wereld en maatschappij die haar ziel verkocht heeft aan de duivel, om het maar eens beeldend te stellen. Alles lijkt te draaien om geld, macht en bevrediging van voornamelijk onze lichamelijke  ego-lusten.

In zo'n wereld kunnen vrijheid gelijkheid en broederschap niet bloeien. Toch zijn dat de thema's van Aquarius.

Het failissement van het oude systeem wordt goed geïllustreerd door de crisis in Europa. De  politieke leiders van Europa blijken mijlen ver af te staan van de kiezers en er wordt gesproken van gebrek aan leiderschap, visie en idealen. Het volk zou weer een sterke man aan de top willen.

Mij lijkt een vrouw beter op zijn plaats, maar afgezien daarvan is het triest te zien hoe de Europese leiders juist niet dat vertegenwoordigen wat blijkbaar zo nodig is. Het failliet van Europa staat niet op zich zelf. De hele westerse cultuur raakt haar prominente dominante rol kwijt op de wereldmarkt en dat is misschien maar goed ook.

Welke visie zal ons inspireren om een nieuwe toekomst op te bouwen, nu de oude wereldorde steeds meer wordt afgebroken? daar over willen wij met elkaar in gesprek komen, in een onbevangen open sfeer met respect voor ieders mening en wijze van zijn.

Doet u mee? 

Meldt u hier aan als lid van de InMarkt site, als u interesse heeft!

Roeland Solcer

 (voor een vervolg zie hier onder )

  

3foldflame circle

Waar gaat het heen? 2

Deze serie artikelen  over de Graal is gemaakt tussen  2005 en 2009.

JULI 2005. De wereld wordt weer opgeschrikt door een terroristische aanslag in Egypte. De afgelopen weken waren er grote aanslagen in Londen. Op de televisie wordt veel aandacht besteed aan de toenemende armoede en werkeloosheid in Nederland. In Niger Afrika wordt gevreesd voor het leven van miljoenen die aan de rand van de hongerdood staan.

Tegelijkertijd zijn er nooit zoveel mijonairs geweest.  Regelmatig komen berichten in het nieuws over exorbitante salarissen en bonussen in de top van het bedrijfsleven. Een tijd van extreme grootschalige armoede en extreme grootschalige rijkdom, een wereld uit balans.

Eerlijk delen.

Het lijkt zo eenvoudig. Er is genoeg van alles op de aarde om iedereen te voeden en als het aanwezige geld eerlijk gedeeld zou worden hoeft niemand honger te lijden en zou iedereen min of meer gelijke kansen hebben op opleiding en werk.

Waarom slagen we er niet in om liefdevol en rechtvaardig met elkaar samen te leven terwijl we toch uiteindelijk allemaal behoren tot dezelfde menselijke familie?

Imagine

"I have a dream", de geveugelde woorden van Martin Luther King en  "ímagine", de droom van John Lennon zijn slechts twee voorbeelden van bekende uitingen van het wereldwijde verlangen naar vrede en gerechtigheid. Vrijwel ieder weldenkend mens verlangt in het diepst van zijn hart naar een tijd waarin iedereen in vrijheid, vrede en welvaart op deze planeet kan leven.

Het duizendjarige rijk

Profeten en zieners uit alle culturen hebben voorspeld dat die tijd op het punt staat aan te breken, tenminste als we de tekenen aan de wand willen zien! Maar eerst zal de laatste strijd gestreden worden waar we momenteel in zitten, het Armageddon. ( zie het boek Openbaringen, de profetie van Johannes, het laatste bijbelboek) De laatste strijd waarin op ieder gebied van de menselijke samenleving een zuivering moet plaatsvinden om ruimte te maken voor een nieuwe cultuur waarin de waarheid kan worden gegrondvest.

Tijdverschijnselen

Als gevolg van de talloze profetiëen die de afgelopen  tientallen jaren onder de aandacht van het grote publiek zijn gebracht, de leegloop van de kerken en de roep om zingeving beginnen feiten aan het daglicht te komen die voorheen alleen in esoterische kringen bekend waren. Vele onderzoekingen hebben even zovele  samenzweringstheoriëen opgeleverd. Schandalen en finacieel geblunder evenals het negeren van de stem van het volk hebben er geleidelijk aan voor gezorgd dat bijna niemand meer veertrouwen heeft in politiek en overheid.

Terrorisme,  een toenemende werkeloosheid en algemene onvrede over de uitzichtloze situatie van velen genereren  een collectieve en onbewuste angst en  frustratie en tenslotte een redeloze woede bij steeds meer mensen.

In de artikelenserie , "Op het schepst van de Snede", schreef prof. dr. B Smalhout in de Telegraaf van 25 juni 2005 over de gepleten samenleving. Hij deed dit naar aanleiding van het verschijnen van  het boek, 'Balans in ons Leven', dat onlangs verscheen en dat tijdens een symposium in het Haagse perscentrum 'Nieuwspooort',  ten doop werd gehouden.

Het artikel, met de titel: 'Gespleten Samenleving' geeft commentaar op het boek en de sprekers van het symposium die aan het boek meewerkten, zoals  oud minister president Dries van Agt, kardinaal Godfried Daneels, Mark Eyskens, oud premier van Belgie. Het symposium stond onder leiding van  minister van Staat, Frits Korthals Altes.

"Alle sprekers waren het er over eens dat de huidige Nederlander, dikwijls in onbalans verkeert. '  Weer één van de talloze signalen van een samenleving die aan het vast lopen is, voor het geval dat u denkt dat u denkt dat het allemaal wel meevalt.

Het Christendom

Tweeduizend jaar Christendom hebben laten zien dat slechts een enkeling de boodschap van Jezus Christus heeft begrepen. In ieder geval is de boodschap niet door de georganiseerde Christelijke instituties in de praktijk gebracht en zien we dat zowel de Katholieke als de Protestanse geloofgemeenschappen wanhopig proberen om hun gemeenten nieuw leven in te blazen.

Als ze daarin willen slagen zal er eerst geluisterd moeten worden naar het hart en zal de leiding van de Heilige Geest gezocht, gevonden en geaccepteerd moeten worden, want er is geen andere weg!

Voor de katholieken is het uur der Waarheid aangebroken. Als er onder leiding van de nieuwe paus BENEDICTUS XVI  geen erkenning van de 2000 jaar dwaling wordt opgebiecht en de vrouw geen gelijke rechten krijgt en dus ook tot het priesterschap kan toetreden, inclusief de mogelijkheid van priesters om te trouwen, is het zeer binnenkort gedaan met Rome.

Wat voor het Christendom opgaat, geldt ook voor de andere godsdiensten, ze zijn allemaal aan vernieuwing toe en vooral aan bewustwording dat niemand het alleenrecht heeft op de Waarheid. Ook zal er een einde moeten komen aan alle fanatisme, extremisme en terrorisme uit naam van welke godsdienst dan ook, omdat de gelovigen daarmee hun domheid onderstrepen.

De Godin

Regenachtige perioden tijdens de vakantie lenen zich uitstekend voor het lezen van boeken. Omdat het maar niet ophield met het slechte weer kon er eens lekker doorgelezen worden. Na "De Da Vinci code' en het 'Bernini mysterie" van Dan Brown, twee zeer lezenswaardige boeken, kwamen boeken van Paulo Coelho aan de beurt, met de titels:  "Elf minuten" en "Aan de oever van de Piedro huilde ik".

Tenslotte zag ik na lezing ook nog eens de verfilming van "Avalon"  ( of Nevelen van Avalon) over het verhaal van Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel in relatie tot de oorspronkelijke Natuurreligie van de Druiden.

Als sjamaan verheug ik me er over dat de belangstelling voor de vrouwelijke gestalte van God eindelijk weer begint te leven in de westerse wereld. Immers de Godin is door 2000 jaar Christendom vrijwel uitgebannen in het bewustzijn van de meeste mensen. Er is sprake van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, de drie éénheid, waarbij het 4e element namelijk God de Moeder is uitgebannen.

Het is precies die ziekelijke mannelijke dominantie in de cultuur die onze samenleving zo uit balans houdt en het is natuurlijk geheel tegen het  dagende Aquariusbewustzijn in dat juist zoekt naar evenwicht en gelijkwaardigheid tussen de mannelijke en het vrouwelijke aspecten van de geest en de ziel.

Juist vanwege die onbalans in onze cultuur zocht ik als jong mens naar wegen om mijn eigen ontwikkeling meer te stroomlijnen langs andere lijnen.  de overwaardering van de zogenaamde exacte vakken op de middelbare school zocht ik te compenseren met aandacht voor kunstgeschiedenis, tekenenen muziek en godsdienst, welke vakken mijn grote belangstelling genoten.

De eenzijdige visie van de kerken compenseerde ik met studie van filosofie en andere wereldgodsdiensten die meer aandacht hebben voor de vrouwelijke aspecten van de ziel en God, waaronder de Joodse traditie, het Hinduisme en Boeddisme.

Al snel kwam ik er achter dat de exoterische Christelijke kerken te beginnen met de moederkerk van Rome al in de eerste eeuwen allerlei verdraaiingen van de oorspronkelijke leringen hadden bewerkstelligd en tijdens concilies deze leugens en halve waarheden hadden verheven tot kerkelijke dogma's. 

Zo is de bijbel bijvoorbeeld ontstaan door weglating of verminking van tal van evangelieën en andere bijbelboeken, omdat het de hoge heren in de kerk even niet goed uitkwam wat daar zoal gemeld werd. Vervolgens werd de bijbel gepresenteerd als het ware woord van God en de meeste gelovigen hebben zich eeuwen lang voor de gek laten houden, hetgeen begrijpelijk is gezien de situatie en ontwikkeling  van de afgelopen 2000 jaar.

De gevolgen van deze verminking van de leringen van Meesters zoals Jezus is het werk van wat we de Antichrist kunnen noemen en zoals gezegd was die kracht  de afgelopen  tweeduizend jaar heer en meester in...... ja precies die instituties die zich presenteerden als de rechtmatige erfgenamen van de leringen van de Heer zelf, de kerken! Natuurlijk moest iedereen die dergelijke ketterse inzichten verkondigede onmiddellijk geélimineerd worden en daarom heeft de kerk ook zoveel bloed aan haar handen!

Anno 2005 heeft de katholieke kerk haar dwaling nog lang niet herroepen en volhardt ze in haar éénzijdigheid door het niet toelaten van de vrouw tot het priesterschap en het opleggen van het celibaat aan haar priesters, hetgeen zal leiden tot haar ondergang, als ze haar koers niet radicaal wijzigt!

In het Bernini Mysterie van Dan Brown worden dit soort thema's samengevlochten met de strijd van de geheime broederschap der Vrijmetselarij en de infiltratie van deze oorspronkelijke nobele broederschap door de Illuminatie, een groep die in vele bronnen bekend staat als de grondleggers van "de nieuwe wereldorde".

De Heilige Graal

Ook in "De Da Vinci code" is Dan Brown er in geslaagd om historische feiten en onze tijdgeest in een prachtige romantische en zeer spannende thriller samen te brengen terwijl de lezer geinformeerd wordt over de strijd die eeuwen heeft gewoed tussen kerk en (geestes) wetenschap. Let wel het onderscheid tussen geesteswetenschap en natuurwetenschap is pas ontwikkeld in de 17e en 18e eeuw.

Dit laatste boek getuigt van het feit dat Jezus getrouwd is geweest met Maria Magdalena en zelfs voor een nageslacht heeft gezorgd! Deze koninklijke bloedlijn van het huis van David zou tot op heden nog bestaan en vormt het goed bewaarde mysterie van de "Heilige Graal"ofwel het sang real ( in het frans: koninklijk bloed).

Volgens de openbaringen van de Grote Witte Broederschap, de broederschap van heiligen (en hun leerlingen)  en engelen,  is het zo dat Jezus en Maria Magdalena tweelingszielen zijn en dat zij, na de kruisiging en opstanding van Jezus inderdaad een lang en gelukkig familieleven hebben gehad voordat Jezus definitief ten Hemel voer. Jezus heeft dit bevestigd in een dictatie via zijn huidige boodschapper Kim Michaels ( zie vervolg artikelen over de Heilige Graal)

Voordat hier weer een nieuwe cultus omheen wordt ontwikkeld is het goed om te weten dat ieder mens van koninklijke bloede is, namelijk een zoon of dochter van de Allerhoogste! Dit ontgaat de meeste mensen, terwijl dat nu juist de essentie is van de lering van de Meester Jezus!

Het bewust worden van onze oorspronkelijke bloedlijn ( de geestziel, het kind van God) is dan ook een graalmysterie voor ieder mens. Wij allen zijn als Parcival of Lancelot geroepen tot de troon!

We kijken uit naar de verfilming van het werk van Dan Brown met 'Harrison Ford als Robert Langdon' in de hoofdrol!  Niet dat die gepland staan, maar het zou een goede keuze zijn. Vermeldingswaard is tenslotte dat beide boeken van Dan Brown zich in een tijdspanne van nog geen 24 uur afspelen, waarin aan actie en spanning geen seconde gebrek is!

Het werk van Paulo Koehlo ademt een andere sfeer. Hier geen intensief onderzoek naar historische feiten, maar onderzoek van de ziel en het thema van de liefde tussen man en vrouw vanuit het gezichtspunt van de vrouw die de "Godin" in zich zelf bewust wordt.

In "Elf minuten" het relaas van een jonge vrouw die min of meer toevallig in de prostitutie terecht komt en al spoedig merkt dat deze wereld haar de gelegenheid geeft om door de praktische studie van de sexualiteit te komen tot begrip van de grote levensgeheimen. Ze krijgt inzicht in de wonderlijke psychologie van de mens, die hem soms tot de vreemdste sexuele perversies kan brengen om tenslotte zichzelf slechts even te bevrijden van de beperkingen van het aardse leven.

Ze ontdekt dat dit haar inwijding is tot een hoger en dieper bewustzijn van het mysterie van het leven, dat zo nauw verbonden is met de sexualiteit. In "Aan de oever van de Piedro huilde ik",  een boek dat Coehlo later schreef komt het thema van de Godin aan de orde in de spirituele romance tussen twee mensen die elkaar als kind al kenden en elkaar jaren later opnieuw ontmoeten.

De vrouwelijke hoofdfiguur, een gevoelige gelovige ziel die zich tot haar jeugdvriend , die een charismatische religieuze ontwikkeling heeft doorgemaakt en gezegend is met gaven van de Heilige Geest, voelt aangetrokken, gaat met hem een week de bergen in en maakt een snelle bewustwording door van de roeping om aan zijn zijde in de wereld te gaan staan.

Prachtig verhaal waarin zichtbaar wordt hoe ons dagelijks ik (ego) door de kracht van de verliefdheid, de hunkering naar liefde en waarachtigheid plaats kan maken voor ons echte zelf, mits we de moed hebben om angst los te te laten.

In beide boeken slaagt Coehlo er in om de lezer bewust te maken van onvermoede vensters van de menselijke ziel waardoor nieuw licht binnen kan stromen.

Roeland Solcer

Deze inleidingen vinden een vervolg in mijn artkelen over de Heilige Graal )

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

10 december 2023

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

We hebben 221 gasten en geen leden online

zoeken

Ander Nieuws +