personal4

3foldflame circle

Fundamentele hervorming van monetaire en bancaire stelsel, voorwaarde voor succesvolle beëindiging van de financieel economische crisis.                                          

In een openingsartikel voor de website Amsterdam.tk ( project gestopt in september 2013) werd gesteld:

De grondoorzaak van de mondiale crisis is de collectieve weigering om de volgende evolutionaire verschuiving in het bewustzijn te maken in de richting van spiritualiteit'

De mondiale crisis kent vele aspecten. Er is wat de mens betreft een geestelijke, een psychologische, een politiek maatschappelijke en een financieel economische crisis gaande. 

In voorgaande artikelen en verwijzingen over de financieel economische crisis is uitvoerig ingegaan op de historische ontwikkeling van geld en het bankwezen en enkele fundamentele oorzaken en oplossingen voor de financieel economische crisis.

Ik raad iedereen aan die werkelijk wil helpen aan het realiseren van de oplossing voor dit mondiale probleem om de moeite te nemen om de artikelen en verwijzingen goed te bestuderen! 

In dit artikel zal worden samengevat hoe wij praktisch tot een oplossing kunnen geraken.

Geld is een uitdrukking van het eeuwig vrouwelijke of de Goddelijke Moeder

Sommige mensen denken dat geld de wortel van alle kwaad is en zij zullen verbaasd zijn over de universele spirituele visie op geld . Geld zorgt er voor dat alles in het economische materiële leven kan stromen en het behoort zelf ook rijkelijk naar ieder mens te stromen als voorwaarde voor groei en ontwikkeling. Geld vertegenwoordigt energie en vitaliteit. Het is het levensbloed van onze economie. Wat door de Geest als visie en idee wordt ontwikkeld  (Geest= het eeuwig mannelijke of het Goddelijke Vader principe) wordt mogelijk gemaakt en ge mater ialiseerd door geld. ( Door het universele Moeder principe)

Geld zelf is neutraal, het is de mens die het op de juiste wijze gebruikt of het misbruikt.

Geld wordt pas slecht of goed door wat je er mee doet

Geld is van oorsprong een middel tot een doel (een tijdelijk ruilmiddel en opslagmiddel van waarde, in het verkeer van goederen en diensten). Het doel is het genot van wat is geruild  (of betaald), zoals geld dat is geruild met een huis voor een gezin. Wanneer het middel echter tot doel wordt verheven dan bestaat het gevaar van misbruik al snel. Zo kan er al snel een ongezonde situatie ontstaan, net zoals meer macht zou worden gezocht om de macht zelf.

Waarom? Omdat dan niet langer het grotere algemene belang (de Eenheid) wordt gediend, maar het opgeblazen belang van het ego van een individu, of een ‘selecte elite'.

Omdat geld wereldse macht (waarde) vertegenwoordigt, immers alles is te koop en heeft een prijs, is vanwege grootschalige misbruik van financiéle macht, geld helaas een afgod geworden in een samenleving die het geestelijke leven heeft afgewezen.

De moderne samenleving lijkt op het oudtestamentische, in de woestijn verdwaalde Joodse volk dat danst om het gouden kalf, terwijl de spirituele leider Mozes, wanhopig probeert hun aandacht op de Geest (God) te richten.

Wanneer er alleen maar een bepaalde hoeveelheid geld in omloop kan zijn, gebaseerd op de werkelijke waarde van diensten en goederen (of de voorraad aan goud in de bank), dan zou een buitensporig individueel of ‘elitair' vermogen ten koste gaan van vele andere mensen. Dit laatste is al heel lang het geval, hoewel door de geldcreatie uit ‘niets' er tegenwoordig veel meer geld in omloop is dat nauwelijks enige werkelijke waarde vertegenwoordigd. In ieder geval bezit één procent van de rijkste volwassenen op aarde veertig procent van de wereldrijkdom, zo blijkt uit studies van de VN.

De bankensector en of geldwisselaars die een historisch slechte relatie hebben met de verlichte visie van de persoon aan wie wij onze Christelijke cultuur opdragen, heeft bij uitstek en in buitensporige mate het middel geld, tot doel verheven. Zij vonden navolging door iedereen die geld met geld tracht te maken, zoals beurspeculanten en hedgefondsen. De macht en rijkdom van de families die de grote banken bezitten is ongekend.

Het gaat echter verder want wie helder denkt kan gemakkelijk inzien dat we ons allemaal min of meer onbewust schuldig maken aan dergelijke praktijken tot en met onze deelname aan gokspellen en loterijen aan toe! Het ego in de mens zit graag voor een dubbeltje op de eerste rij of het speculeert op een prijs of beloning zonder er voor te hoeven arbeiden.

Stappenplan op weg naar een gezonde economie

Om vanuit een universele spirituele visie tot een praktisch plan van aanpak te komen op weg naar een gezonde economie, zelfs op den duur een Gouden Eeuw economie, waarin armoede, honger en oorlog tot het verleden behoren, kunnen we nu op basis van de informatie uit voorgaande artikelen en bronnen een realistische route uitwerken.

Aangezien het niet eenvoudig is om de E.U. op korte termijn te laten inzien dat de navolgende visie een heilzame weg is voor herstel van de wereldeconomie, zullen we rekening houden met de mogelijkheid dat Nederland en eventueel een aantal andere kleinere landen een voorbeeld moeten stellen.

Nederland is de ideale proeftuin om deze geïnspireerde visie in de praktijk te toetsen.

Wat zou er moet gebeuren? De vooralsnog virtuele Partij voor de Liefde wil een voorbeeld geven als een politiek maatschappelijke beweging voor de Nieuwe Tijd.

Zij stelt dat alleen toepassing van geesteswetenschappelijke kennis en inzichten, in de materiële financiële en economische wereld, kunnen leiden tot genezing en herstel.

De meeste politici, wetenschappers en deskundigen zoeken korte termijn oplossingen voor financieel economische problemen, die niet meer zijn dan verhullende symptoombestrijding, terwijl ieder weldenkend mens weet dat je de oorzaken moet aanpakken, anders verdwijnt de ‘ziekte' niet en sterft de patiënt.

Het schuldenprobleem proberen op te lossen door nog meer schulden te maken is een heilloze weg.

Het Westerse kapitalistische monetaire systeem en haar controlerende en geld scheppende bankwezen zijn doorwoekert met de kankers van hebzucht en machtswellust. De systemen zijn zo ontworpen dat de moderne vorm van slavernij nauwelijks wordt opgemerkt door de gemiddelde burger, die steeds harder moet werken om de elite aan de top van de financieel economische piramide te bevredigen.

Deze top elite en hun directe dienaren weten heel goed wat er mis is met hun systeem, maar zij zijn niet van zins om hun positie op te geven. Zij zelf hebben hun ziel reeds lang verkocht aan de duivel, de geest van de antichrist, die droomt over centrale absolute heerschappij over de aarde en de mensen. Hun nieuwe wereldorde ( New World Order) waarin Big Brother ons allemaal controleert en bestiert zal er niet komen, maar zij doen hun uiterste best om middels de bewust geschapen financiële crisis alle dwarsliggers te forceren om hun weerstand tegen de plannen op te geven.

Zo hopen zij de Europese naties van bovenaf tot eenheid te dwingen opdat dan de Europese Centrale Bank, net als de Federal Reserve Bank in de VS de grootst mogelijke macht kan uitoefenen.

De macht van de private centrale banken ( die de creatie en het beheer van geld van de mensen hebben gestolen) is de sleutel tot hun succes. Daarom zal deze macht gebroken moeten worden, door de bevolking. De Occupy Movement is een tijdverschijnsel dat aantoont dat steeds meer mensen beginnen te beseffen, dat de financiële sector, het monetaire en bancaire systeem moeten worden hervormd.

1a. Europa - Nederland uit de munt unie

Nederland zal zich, in geval van gebrek aan daadkracht en Eenheid binnen Europa tijdelijk uit de muntunie terug moeten trekken of in ieder geval haar eigen munt weer moeten activeren en snel alle voorbereidingen treffen om daadwerkelijk terug te kunnen keren tot de florijn of gulden.

Let wel het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om een definitief afscheid van Europa! Er zou een poging gedaan moeten worden om de hele Unie te overtuigen van de noodzaak van een totale transformatie van het stelsel.

Ieder weldenkend mens zal inzien dat de eenwording van Europa onvermijdelijk is, alleen dit proces kan ons niet van bovenaf gedicteerd worden door een elite die het niet goed met de mensheid voor heeft.

Nederland zou in dit geval juist het voorbeeld kunnen geven hoe wij eerst zouden kunnen komen tot een nationaal herstel van de economie, zodat dit in Europa en elders tot navolging zal leiden, om vervolgens op een organische en duurzame wijze gezamenlijk te komen tot een geleidelijke democratische eenwording van Europa.

1b. Oprichting van Parlementair gecontroleerde Centrale Nederlandse Staatsbank

Banken zijn nutsbedrijven in dienst van het algemene belang en behoren in principe dus geen commerciële bedrijven te zijn die in de eerste plaats op winst uit zijn. louter commerciéle banken hebben wel een zeker bestaanrecht in de markt, maar niet als beheerders van het vermogen van de burgers.

In het nieuwe stelsel dat geïnspireerd is ontwikkeld, heeft iedere natie zijn eigen nationale centrale bank die democratisch wordt aangestuurd door regering en parlement. Deze bank kan als enige in opdracht van de regering geld creëren als er sprake is van toename van werkelijke waarde van diensten en goederen. Bijvoorbeeld zou in ons geval de reserve aan nationale aardgasvoorraden een onderpand kunnen zijn voor nieuw te creëren geld.

Dit geld is geen ‘fiat money of debt money' (virtueel gecreëerd geld), gebaseerd op schuld maar een meer waardevast kapitaal dat overigens niet nog een keer verkocht kan worden zonder dat de onderpandwaarde die het vertegenwoordigt , wordt afgeboekt op de balans.

In de eerste fase van de hervorming van het financiële stelsel dient zo snel mogelijk een nieuwe Nederlandse Staatsbank opgericht te worden die als enige nationale bank, alle geldstromen en geldcreatie controleert en beschikbaar kan maken op basis van een democratisch genomen besluit van kabinet en parlement en alleen als daar aanleiding toe is vanwege de toename van waarde in goederen en diensten.

De aankoop door de Staat van ABN AMRO bank zou een begin kunnen zijn van de nieuwe Nederlandse Staatsbank. Commerciële banken kunnen blijven bestaan maar verliezen bepaalde rechten. Zij zijn verantwoording schuldig aan de Staatsbank en juridisch streng gereguleerd, door nieuwe wetten.

Stop fractioneel bankieren en geldcreatie uit het niets!

Op een gecontroleerde en gefaseerde wijze moet er dus snel een einde worden gemaakt aan het huidige systeem van fractioneel bankieren evenals aan het creëren van geld als schuld, wat een logisch gevolg is van het streven naar balans tussen de hoeveelheid geld dat in omloop is en de totale waarde van diensten, goederen en menselijk kapitaal. 

Tegelijkertijd moet er een sanering van schulden ( staatsschulden, maar ook particuliere schulden) plaatsvinden en een krachtig beleid worden ontwikkeld, dat gericht is op een eerlijke herverdeling van welvaart. Idiote topsalarissen, bonussen voor bankiers en CEO's , of sporters behoren tot het verleden.

Sanering van schulden en herverdeling van de welvaart

Sanering van absurd hoge staatsschulden bij commerciële banken of andere financiële instellingen is noodzakelijk. Dit betekent dat bijvoorbeeld schulden van zowel ontwikkelingslanden als westerse landen worden afgekocht voor een fractie van de werkelijke staatsschuld. Aangezien het bankwezen al decennia geprofiteerd heeft van het corrupte oude geldsysteem zal deze sector tijdelijk het meest moeten inleveren.

Organen als ‘FED' in de V.S. en de ‘E.C.B.' ‘ zijn in feite private ondernemingen en zouden in onze visie zo snel mogelijk moeten verdwijnen en plaatsmaken voor democratische en transparante organisaties.

2. Herinvoering van een nieuwe geldstandaard

In een gezonde economie wordt de waarde van geld in circulatie gedekt door de waarde van diensten en goederen. Diensten zijn waardevol dankzij de mensen die deze diensten uitvoeren. Ook de productie van goederen is altijd afhankelijk van mensen. Hiermee wil gezegd worden dat ieder mens een belangrijke (potentiële) economische waarde vertegenwoordigt.

Menselijke kapitaal

De bevolking van de samenleving of de werkers in een bedrijf dient dus ook opgeteld te worden bij de waarde of het ( arbeids)vermogen dat een bedrijf of een natie bezit. Hoe dit menselijke kapitaal moet worden berekend en financieel vertaald kan worden, laat ik hier buiten beschouwing, maar wanneer we dit spirituele principe huldigen komt de economische waarde van landen en bedrijven er veel beter uit te zien. Daarnaast kan aanvullend de goudstandaard opnieuw ingevoerd worden, in de zin dat iedere munteenheid geleidelijk aan wordt gedekt door een groter percentage aan goud dat de munt dekt.

Wanneer we de hervormingen van het monetaire en bancaire systeem, die hier besproken worden, geleidelijk en toch zo snel mogelijk implementeren zal na een betrekkelijk korte periode van door de zure appel heen bijten, het helende effect van deze maatregelen snel blijken. Het uitzicht op beterschap geeft een ongekende stimulans aan de patiënt ( de economie) die veel sneller zal herstellen dan voor mogelijk wordt gehouden!

Nederland zou in een tussenfase met Duitsland, Denemarken en de Scandinavischede staten kunnen onderhandelen over een nieuwe Noord Europese munt zolang Zuid Europa haar zaakjes niet op orde heeft.

3. Ontwikkeling van een nieuw mens en wereldbeeld

De huidige noodzakelijke hervormingen van het financiële stelsel staan niet los van de totale wereldontwikkeling en de groei van het collectieve bewustzijn, maar zijn daar een gevolg van!

De Partij voor de Liefde voorziet dat de revolutie in het menselijke collectieve bewustzijn aangewakkerd door de mondiale crisis op alle gebieden zal uitmonden in structurele en fundamentele veranderingen, die uiteindelijk zullen leiden tot een mondiale gouden eeuw.

Zij beseft dat deze veranderingen niet opgelegd kunnen worden, maar moeten worden gedragen door een meerderheid in een democratische samenleving. Dit proces kan generaties in beslag nemen, maar ook aanzienlijk versneld worden, wanneer een voorhoede het goede voorbeeld geeft.

Nederland zou als natie tot deze voorhoede kunnen behoren. Wij bezitten als natie een grote karmische verantwoordelijkheid, maar ook een zeker talent en roeping om juist in deze kwestie baanbrekend werk te verrichten. Wanneer wij het universele spirituele mens en wereldbeeld ontwikkelen en extraheren uit de multiculturele samenleving die wij zijn en niet zoals Wilders en zijn PVV willen, in regressie gaan, maar juist progressief het ideaal van eenheid in verscheidenheid in een open vrije liefdevolle samenleving nastreven, dan kwalificeert dit ons onmiddellijk voor de spirituele hulp en genade van de Heilige Geest.

Bedenk en vergeet nimmer, lieve landgenoten dat met God  ( = de universele bron liefde en alle scheppende intelligentie en activiteit), alles mogelijk is!

Duurzaamheid, eigendom, waarde arbeid en vermogen

Spiritueel gezien is er weinig en waarschijnlijk niets, dat wij kunnen bezitten. Alles wat wij hebben, zelfs ons lichaam en het leven zelf is een geschenk van God.

In materiële zin spreken we van bezit, of kunnen we zeggen dat we rentmeester zijn van datgene wat God ons schenkt. Goed rentmeesterschap is een edele verantwoordelijke functie!

Bezitten ; in eigendom hebben = verantwoording dragen voor het bezit in al zijn aspecten en relaties.

Bezit, in de zin van onbeperkt kunnen exploiteren van iets ten koste van natuur omgeving en of mensen moet worden ontmoedigd door adequate wetgeving.

Het begrip bezit in de zin van economisch eigendom dient juridisch te worden uitgebreid in de zin dat er aan bezit onlosmakelijk een grote verantwoordelijkheid bestaat t.a.v. datgene wat tot het bezit behoort en t.a.v. de omgeving en de natuur en mensen die met eigendom van doen hebben. Het algemeen belang is hierbij groter dan het individuele belang.

Hierdoor wordt het mogelijk om wet en regelgeving te ontwikkelen die recht doet aan alle aspecten en betrekkingen die bezit van iets, met zich mee brengt. In Nederland zijn we wat dit betreft al op de goede weg, maar er is nog veel werk te doen. Met deze fundamentele stelselwijzigingen in de financiële sector en het nemen van verantwoordelijkheid voor onze bezittingen en producten, ontwikkelen we een duurzame economie, industrie en samenleving.

Waarde

Er moet een herwaardering en herziening komen van de begrippen ‘waarde' en ‘economische waarde' om te bepalen wat het vermogen van deze nieuwe Staatsbank, maar ook van ieder bedrijf, rechtslichaam of persoon is! Onze spirituele principes en morele waarden nemen vorm aan in ons handelen, ons scheppen en onze arbeid. Er zou geen principieel verschil nog scheiding dienen te bestaan tussen de spirituele, morele waarden en normen en de materiële gevolgen, gedragscodes of producten die de mens creëert. De visie van Eenheid van ‘Spirit & Matter' ( Vader~Moeder ) of een holistische visie, zou leidraad moeten zijn voor wet en regelgeving.

De economische waarde ( de aardse materiële waarde ) dient in relatie te staan met de fysische en metafysische wetten Immers als we de schepping zien als een holistische universele eenheid, waarin geen principieel verschil bestaat tussen materie en geest, dan pas krijgt de hermetische Wet ‘Zo boven zo Beneden' of de religieuze uitdrukking ‘Op Aarde als ook in de Hemel', een vanzelfsprekende betekenis.

Basisinkomen voor iedereen

Vooral dient vastgesteld te worden dat ieder mens een intrinsieke reële spirituele maar ook economische waarde heeft, die hem of haar recht geeft op alles waar we in de “universele rechten van de mens”, het over eens geworden zijn en dat dus dien ten gevolge ieder mens ‘recht heeft op een basisinkomen' dat de mogelijkheid geeft om zich gedurende het hele leven te ontwikkelen.

Wanneer vastgesteld is wat de werkelijke ‘economische waarde' is van wat wij werkelijk beheren als ‘rentmeesters', uitgedrukt in een nieuwe munteenheid, bijvoorbeeld de florijn ( de nieuwe gulden, die uiteraard ook geherwaardeerd moet worden ten opzichte van andere bestaande munten), dan komen we tot vaststelling van het eigen ‘duurzame vermogen'.

Arbeid

Hiermee hangt samen dat het begrip arbeid dient te worden verruimd in de zin dat talloze bezigheden die nu niet als betaalde arbeid worden aangemerkt, wel als zodanig worden gewaardeerd! Een huismoeder, een vrijwilliger, een mens die zich hoe dan ook inzet voor een ander of het grotere geheel is een gewaardeerd medewerker, arbeider in de samenleving en dient op geen enkele manier beperkt of gediscrimineerd te worden in zijn of haar ontwikkeling en zeker niet financieel.

Ieder mens is vrij om vorm te geven aan wat ik zou willen aanduiden als onze ‘sacred labour ‘ onze bijdrage aan het grotere geheel. Er dient in principe geen financieel of economisch waardeverschil gemaakt te worden tussen spirituele, mentale, psychologische of lichamelijke arbeid. Een universitair opgeleide werker hoeft in principe niet veel meer te verdienen dan iemand met een goede beroepsopleiding of zelfs iemand die geen vervolg opleiding heeft genoten. Bescheiden en reële verschillen zullen blijven bestaan, maar dienen altijd op motivatie getoetst te worden vanuit universele spirituele ( morele) wetmatigheden.

Prijs

Vraag en aanbod maken in het economische verkeer mogen zeker invloed hebben op de prijs, maar niet in die mate dat de prijs van wat dan ook buitensporig wordt. Ook hier blijft gelden dat de economische ( materiële) waarde gekoppeld is aan morele waarden en spirituele wetmatigheden. Vaak zal daarbij juist de menselijke maat en ‘ common sense ', ons de richting wijzen hoe en wat economisch gewaardeerd dient te worden. 

Algemeen

Ik besef me terdege dat ik hier alleen nog maar in vogelvlucht ben ingaan op de visie die mij gegeven is. Ook weet ik maar al te goed dat velen nog niet in staat zijn om de waarde van deze bescheiden bijdrage te schatten en dat sommigen haar onmiddellijk als utopisch en onpraktisch zullen verwerpen.

Dat neemt niet weg, dat alleen al de poging om het visioen van een gouden eeuw in woorden en praktische stappen te vertalen, een grote invloed heeft op het collectieve bewustzijn.

Ik ben hier werkzaam als metafysicus, geesteswetenschapper en dit alchemistisch experiment zal zeker positieve gevolgen hebben.

Daarom vraag ik de lezer, die mijn werk kan waarderen om deze informatie te verspreiden. Het internet biedt ongekende mogelijkheden daartoe en zonder een grote gemeenschappelijke inzet, zal de huidige status quo in de financieel economische wereld, niet worden gewijzigd met alle rampzalige gevolgen van dien.

Roeland Solcer 

 N.B.: Dit artikel verscheen in oktober 2011 op de website amsterdam.tk

Online

We hebben 80 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +