personal4

Untitled Document

In de eerste 10 artikelen over de Graal heb ik geprobeerd u vertrouwd te maken met het bestaan van opgevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap. Deze verheven zielen leven op hoge frequentiegebieden, die deel uit maken van Gods koninkrijk der Hemelen. Deze serie over de Graal is een herpublicatie van artikelen die op de oude InMarkt site waren gepubliceerd vanaf 2005.

3foldflame circle

Het overvloedige leven van God 2

Het vorige artikel in deze serie over de Heilige Graal vindt u hier

Dinsdag, 26 September 2006

Moeder Maria is voor velen het archetype van de Goddelijke Moeder. De Grote Witte Broederschap heeft onthuld dat zij niet alleen een opgevaren wezen is, maar dat zij ook de tweelingsziel is van de Aartsengel Raphael en dat zij leiding geven aan de engelen die dienen op de 5e smaragdgroene straal van Waarheid, Wetenschap. Genezing, Onderwijs en Opvoeding.

 

 

In gesprekken met mijn inmiddels volwassen kinderen (20 + jaar), wordt mij soms duidelijk hoe groot mijn invloed in het verleden is geweest in hun vorming. Mijn eigen belangstelling voor het geestelijke leven en religiositeit was als kind al groot, maar ik wilde juist voorkomen dat mijn kinderen mijn wereldbeschouwing automatisch of gedwongen zouden overnemen.

Zij hoefden nooit naar de traditionele kerken, want daar had ik allang zelf afstand van genomen, hoewel ik natuurlijk vrij traditioneel in een christelijk gezin opgroeide. Wel sprak ik openlijk over het bestaan en het werk van de Meesters en de Grote Witte Broederschap en moedigde hen aan om vragen te stellen.

Ik leerde hen dat de onze relatie met God het allerbelangrijkste is in ons leven. Hoewel zij dat als opgroeiende kinderen voor kennisgeving aannamen, begrepen ze niet altijd allemaal, het belang en de waarheid van die lering.

Zo is het gekomen dat zij wel eens de draak steken met hun vader, die in hun ogen, al te vaak, het belang van onze relatie met God in alle zaken betrekt. 

Mensen voelen zich tegenwoordig ongemakkelijk als je met grote stelligheid dingen meent te weten over het innerlijke leven, zeker als je God er bij betrekt. De materialistisch ingestelde mens staat vaak zo ver van zijn Schepper af, dat hij er zich geen raad meer mee weet. Mensen die dat wel menen te weten zijn per definitie verdacht, want zo redeneert men:

"Hoe kan iemand zo stellig zijn over zaken die tegenwoordig als vaag, speculatief en onwetenschappelijk worden bestempeld en waar ik zelf weinig zicht op heb.?"

Het ego heeft überhaupt weinig op met God en als het religie duldt, dan kun je er verzekerd van zijn, dat het je laat geloven in een uiterlijke God, een uiterlijke doctrine vol van subtiele leugens, zoals de meeste gevestigde en geïnstitutionaliseerde kerken en godsdiensten op aarde. Vaak verzanden gesprekken over God, dan in intellectualistische ijdeltuiterij of wordt snel van onderwerp veranderd. Zelden is er sprake van onbevangen uitwisseling en werkelijk luisteren met “hart en ziel” naar elkaar.

Wij kunnen het onderwerp van de mysteriescholing en de esoterische kosmologie alleen benaderen als we bereid zijn om alle oppervlakkigheid terzijde te leggen en daarom volgt hier een door mij vertaald diepzinnig citaat van de opgevaren Meester Moeder Maria in haar boek “Master Keys to the Abundant Life”, doorgegeven via de messenger Kim Michaels, dat handelt over het onderwerp van onze relatie met God. De tussen haakjes geplaatste tekst in het citaat zijn verduidelijkingen die ik geef om de context beter te begrijpen.

Moeder Maria zegt:

“ Mijn geliefden, moderne psychologen hebben vele theorieën ontwikkeld over de menselijke psyche en hoe zij werkt.

Helaas wordt in de meest gezagwekkende psychologische theorieën de spirituele zijde van je wezen niet betrokken en dus kunnen ze je nooit een compleet begrip geven van jezelf.

Vele holistische en alternatieve geneeswijzen hebben wel theorieën, die rekening houden met de spirituele kant van je natuur.

Ik moet je echter zeggen dat het centrale thema in de menselijke psychologie is dat alles in je leven, alles in je psyche draait om slechts één ding, namelijk je relatie met God.

Alles dat er gebeurt in je leven is het gevolg van een diepere oorzaak en die oorzaak is je relatie met God. Wanneer je een willekeurig probleem neemt in je psyche en je zou naar de uiteindelijke wortel of oorzaak van het probleem zoeken, dan zou je uitkomen bij de beslissing, die de oorzaak was van het feit dat je ziel zich afkeerde van je leraar of God.

(Leraar = God, zoals dat symbolisch gebeurde in de Hof van Eden. In het 600 pagina’s tellende boek legt Moeder Maria uitvoerig uit wat er gebeurde tijdens de val uit het paradijs)

Die beslissing is de eerste oorzaak van al je problemen. Er kunnen vele lagen van problemen zijn (in de ziel) omdat de oorspronkelijke beslissing ( de beslissing om van de vrucht te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, d.w.z. om af te dalen in het dualistische bewustzijn, ook wel de dialectiek genoemd), omdat die beslissing zich wijd vertakt heeft in vele dualistische beslissingen (gedurende vele incarnaties).

Daarom zul je wanneer je naar de oppervlakte van de menselijke psyche kijkt vele schijnbaar niet met elkaar samenhangende problemen zien. Ik vertel je echter dat wanneer je de diepere lagen van de ziel beschouwt – en ik  verzeker je dat ik tot de bodem ziel ben gegaan, dan zul je zien dat alle problemen gevoed worden door dezelfde wortel.

Die wortel is je relatie met God, hoe je God ziet en jouw interacties met God. Heel specifiek is alles terug te voeren tot je eerste beslissing om je af te keren van God (en de slang te volgen ) en zo Gods geschenk van zijn overvloedige Leven af te wijzen.

Het is duidelijk dat die beslissing je ook weerhoudt om terug te keren naar de eenheid met God (het volle Christusbewustzijn ), deze beslissing die het doet voorkomen dat het of onmogelijk of onwenselijk voor je is om je onschuld, je innerlijke besef van éénheid met God te herstellen.”

Tot zover het citaat

.* * * * * * * * * * * *

De komende crisis

In mijn vorige artikel in deze serie werd opnieuw de zorg uitgesproken over de aanhoudende spanningen tussen Christendom Islam en Jodendom. Iedereen die zich met het boek “Openbaringen uit de Bijbel en andere Profetieën” heeft beziggehouden kent het scenario wel van de laatste strijd, het Armageddon.

Veelvuldig heb ik er op gewezen dat dit onderwerp een individueel en een collectief aanzicht heeft en dat we het bovendien vanuit een innerlijk psychologisch en spiritueel gezichtspunt kunnen beschouwen en tevens vanuit een uiterlijk internationaal historisch perspectief, waar het gaat om het aardse equivalent van het Armageddon, namelijk een wereldoorlog.

De Vlam van de Vrede

Vanwege de actualiteit van de recente onrust rondom uitspraken van de paus en de daardoor oplopende spanningen tussen Islam en Christendom en mede als update op wat door Jezus is gezegd over de onvermijdelijkheid van de komende crisis nodig ik de Engels sprekende lezersgroep aan zijn diepgaande antwoord te lezen, op de vraag of hij vindt dat de paus zijn excuses zou moeten maken.

U vindt het antwoord van Jezus hier.

Ook wil ik de lezers niet onwetend laten over de bijzondere gebeurtenis die op handen is van de zijde van de Grote Witte Broederschap om de mensheid een nieuwe mogelijkheid te geven om op vreedzame wijze tot een oplossing te komen van alle conflicten en problemen.

Het is in de voorgaande artikelen duidelijk gemaakt dat de oplossing kan komen als gevolg van de Wederkomst van Christus in individuele mensen die de voorhoede vormen van de zich spiritueel ontwikkelde mensheid op aarde.

Deze voorhoede heeft de potentie om het collectieve bewustzijn van de mensheid op te heffen naar een punt waardoor het mogelijk wordt om tot vreedzame oplossingen te komen in de internationale spanningen. Of dit zal gebeuren is maar zeer de vraag, want de vooruitgang van de spirituele voorhoede van de mensheid op het Pad is een tijdsafhankelijke factor en veel tijd is er niet meer.Als we realistisch willen blijven moeten we rekening houden met het ergste en hopen op het beste. Maar God laat ons nimmer zonder hoop en er is meer spirituele hulp op komst. Eind september begin oktober zal

er in Zweden een belangrijke gebeurtenis plaats om de Vlam van de Vrede op ons continent te verankeren. Hier volgt de Engelstalige introductie:Come join us for a weekend retreat in Stockholm, SwedenSeptember 30th - October 1, 2006

We have been called to bring the flame of peaceful, ecstatic joy to Sweden. The Cosmic Being from Out of the Great Silence recently spoke to us and said:

"I am come from out of the great silence to break that silence with a statement of peace here in this troubled waters of the emotional body on this planet earth. It is here I would like to come and Be in Sweden to speak my say on this antipeace that pervades the lands of the Middle East this day. Allow me the opportunity of gracing your country with the Light I bring and you will see that peace has truly a counterpart in Sweden."

.* * * * * * * * * * * *

Zelfkennis

Als auteur en publicist van artikelen over spiritualiteit en esoterie worstel je met de vraag welke toonzetting de beste is wanneer het gaat over de nabije toekomst. Natuurlijk wil je niet als onheilsprofeet overkomen. Immers uiteindelijk breng je enerzijds een boodschap met een geweldig positief toekomst perspectief, anderzijds kun je niet voorbij gaan aan de fysieke werkelijkheid waarin wij momenteel leven.

Vrede begint in ons zelf wanneer wij vrede met God in ons zelf maken! Er is geen andere weg. Vrede met God maken is vrede in God vinden, door één te worden met God.

Als u moeite heeft met het woord God (om welke reden dan ook) vervang het dan door “het Zelf”. ( uw eigen ware Zelf) Dit is geen godslastering want ons ware, diepste of hoogste Zelf is één met God.

Basisbegrippen

Misschien is het hier goed om enkele geesteswetenschappelijke basisbegrippen nog eens te

verduidelijken:

In de terminologie van de moderne mysterieschool spreken we over drie niveaus van de menselijke existentie:

- Geest:

Ons hoogste Zelf, het causale lichaam met als centrum de “Ik Ben die Ik Ben Aanwezigheid” . Dit causale lichaam existeert in het frequentiespectrum van het Koninkrijk der Hemelen en is eeuwig. Als centrum is God daar geïndividualiseerd in ieder mens. Het is de Vader in de Hemelen waar Jezus over sprak en die ook verscheen aan Mozes, in het brandende braambos, toen de 10 geboden werden gegeven.

Het causale lichaam heeft 7 sferen van Licht corresponderend met de 7 geopenbaarde stralen van de heilge Geest. Al onze goede werken worden hier opgeslagen als onze spirituele lichtschatten in de hemel. Laten we dus goed beseffen dat God zich op unieke wijze geïndividualiseerd heeft in ieder mens!

- Ziel:

Ons ware hogere of Christus Zelf, de zoon of dochter van God die wij zijn. Dit Christus Zelf is de drager van het Christusbewustzijn. De Christus ontvangt het Licht door bemiddeling van de Heilige Geest van de Vader in de Hemelen.

Symbolisch is de Christus in ons gehuld in een wit stralend kleed als teken van spirituele reinheid.

- Lichaam:

De viervoudige mens ( 4 niveaus, of aura lagen, fysiek astraal mentaal en etherisch) met het hartchakra en de geheime kamer van het hart als ankerpunt van het Goddelijke beginsel, de drievoudige vlam (corresponderend met de 3 primaire stralen, van Goddelijke Wil, Goddelijke Wijsheid en Goddelijke liefde)

Het hart is dus primair de plaats waar wij contact kunnen hebben met het hogere geestelijke leven, de Meesters en God.

Goed om stil te staan bij dit feit: De staat van ons hart in psychologische en geestelijke zin, is bepalend voor de mate waarin wij God kunnen naderen.

Hoe zuiverder de energie en kwaliteit van het geestelijke hart, hoe meer wij in staat zijn om de liefde te belichamen en te zijn wie we werkelijk zijn, kinderen van een Liefdevolle Vader~Moeder.

 

chart I AM Presence chart I AM Presence2

 

In de afbeeldingen die hierbij te zien zijn, is de menselijke gestalte onderaan gehuld in het Licht van de 7e straal, de Vlam van Vrijheid, Vergeving en Alchemie, het Violette Vuur van Aquarius. Bovenin vindt u de sfeer van de IK BEN AANWEZIGHEID en in het midden het Christus Zelf, of Hoger Zelf, het oorspronkelijke kind van God.

Dit om ons te herinneren aan de vernieuwende transmuterende kracht van de 7e straal, die door de leerlingen van de Witte Broederschap wordt aangeroepen voor het verteren van negatief karma en het zuiveren van energieën.

De Opgevaren Meesters hebben in voorgaande dispensaties verschillende afbeeldingen van de samengestelde mens gegeven, dit in verband met de zich steeds verder ontwikkelende spirituele voorhoede van de mensheid, steeds meer openbaarden. Zo worden wij ingewijd in de hogere en complexere kennis van onzelf op alle nivo's van de menselijke existentie.

De afbeelding linksboven is uit de periode dat de Summit Lighthouse door de Grote Witte Broederschap werd gesponsord (1960 - 2000 )

De afbeelding rechts, is gegeven voor de nieuwe dispensatie die begon in 2002, toen Kim Michaels als boodschapper werd aangewezen.

De verschillen hebben te maken met nieuwe openbaringen die pas nu gegeven kunnen worden.

Voor de serieuze studenten bestaat een uitgebreide uitleg over de afbeelding van het Goddelijke Zelf, het Christus Zelf en de 4 lagere lichamen. Deze lering vindt u hier

De menselijke psychologie

De mens is zich bewust van een aantal dingen. Het belangrijkste is dat wij zelfbewustzijn, voorstellingsvermogen en denkvermogen hebben. Wij zijn zelfbewuste wezens in staat om onderscheid te maken, in staat tot zelfreflectie en hebben voorstellingsvermogen (fantasie) om inzicht te krijgen in de werkelijkheid die wij met de zintuigen waarnemen en in de innerlijke werkelijkheid van het psychologische leven.

Het zielenleven bestaat wederom uit drie aspecten. De ziel wil, voelt en denkt.

Denken voelen en willen corresponderen weer met de drie lichamelijke systemen die we kennen uit de driegeleding in de Antroposofie (1. Zenuwzintuig stelsel, 2. Ritmisch systeem van hart vaatstelsel en longen, 3. Stofwisselingssysteem)

Denken voelen en willen corresponderen ook met de drie primaire stralen uit de stralenleer een onderdeel van de esoterische kosmologie: Wijsheid, Liefde Wil ( of Kracht).

Hoewel de kennis over deze dingen veel dieper gaat is het voor een beginnende student van belang dat deze basisbegrippen aanwezig zijn om enige zelfkennis te ontwikkelen.

Ik stel mij o.a. ten doel in mijn artikelen over de graal steeds meer over te dragen van de leringen zoals die door de opgevaren meesters zijn gegeven en aan te sluiten bij de actuele gebeurtenissen.

Roeland Solcer

Deel 13 in deze artikelenserie vindt u hier

 

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

01 juni 2023

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

We hebben 177 gasten en geen leden online

zoeken

Ander Nieuws +